hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Třídy reakce na oheň u materiálů

Reakce stavebních výrobků na oheň - 4. díl - Co vše ovlivňuje hořlavost

11. 5. 2021

Ve čtvrtém díle seriálu o reakci stavebních výrobků na oheň se dozvíte, jak mohou některé parametry (například tloušťka, barva nebo povrchový nátěr) ovlivnit chování stavebních výrobků vzhledem k jejich reakci na oheň.
 
 


Na základě fyzikálních a mechanických zákonitostí a rovněž z empirických poznatků je možné konstatovat, že k parametrům ovlivňujícím chování stavebních výrobků vzhledem k jejich reakci na oheň se řadí například vliv tloušťky stavebního výrobku, jeho objemové hmotnosti, složení výrobku, geometrie a struktura výrobku, přítomnost vzduchových mezer nebo dutin, vliv podkladu a podkladní konstrukce, způsob upevnění, typ a poloha styků, orientace výrobku, barva a vliv povrchového nátěru nebo jiné povrchové úpravy.

Jak pro rámec přímé aplikace výsledků zkoušek reakce stavebních výrobků na oheň, tak při možnosti uplatnění rozšířené aplikace výsledků zkušebních testů je nutno zahrnout koncepci možnosti nejhoršího chování výrobku (pravidla pro přímou a rozšířenou aplikaci udává ČSN P CEN/TS 15117:2006). Znamená to, že jakákoli změna jeho parametrů nebo koncové aplikace výrobku může směřovat ke změně jeho požárního chování a z toho vyplývající i změně třídy.

Změna parametrů nebo koncové aplikace může změnit chování výrobku při požáru
Změna parametrů nebo koncové aplikace může změnit chování výrobku při požáru


Jak mohou uvedené parametry ovlivnit výsledky zkoušek každé z pěti zkušebních metod reakce na oheň, za předpokladu že všechny ostatní parametry zůstanou nezměněny, přiblíží následující analýza.


Vliv tloušťky stavebního výrobku

ČSN EN ISO 1716 - metodou se zkouší jednotlivé materiály stavebního výrobku, proto tloušťka výrobku (d) neovlivní při této zkoušce požární chování.

ČSN EN ISO 1182 - při tloušťce výrobku d ≥ 50 mm nemá vliv, je-li d < 50 mm a vzorek musel být zhotoven spojením dvou nebo více vrstev, může tloušťka reakci na oheň stavebního výrobku ovlivnit.

ČSN EN 13823 - tloušťka výrobku má vliv na jeho požární vlastnosti. Protože vliv tloušťky je u jednotlivých výrobků velmi rozdílný, není možno stanovit žádná obecná pravidla. Je však možno vytvořit skupinu výrobků podobné povahy, např. dřevěných panelů, s cílem odvození pravidla pro přímou aplikaci. Zkušební zařízení podle této normy omezuje tloušťku zkušebního vzorku na 200 mm. Proto zkouška se zkušebním vzorkem o d = 200 mm, zhotoveným z výrobku podle schválených pravidel pro montáž a upevnění, platí rovněž pro výrobek všech větších tloušťek.

ČSN EN ISO 11925-2 - při zkoušce podle ČSN EN ISO 11925-2 má tloušťka výrobku vliv na jeho požární vlastnosti.

ČSN EN ISO 9239-1 - tloušťka výrobku ovlivní jeho požární vlastnosti. Vliv tloušťky je u jednotlivých výrobků velmi rozdílný, proto není možno stanovit žádná obecná pravidla. Je však možno vytvořit skupinu výrobků podobné povahy, s cílem odvození pravidla pro přímou aplikaci. 


Vliv objemové hmotnosti stavebního výrobku

ČSN EN ISO 1716 - objemovou hmotností výrobku nejsou parametry požárních vlastností ovlivněny.

ČSN EN ISO 1182 - objemová hmotnost ovlivní parametry požárních vlastností. Jelikož vliv objemové hmotnosti je u jednotlivých výrobků rozdílný, nelze stanovit žádná obecná pravidla. Je však možno pro daný výrobek interpolovat mezi údaji ze zkušebních těles s různou objemovou hmotností.

ČSN EN 13823 - objemová hmotnost výrobku ovlivní jeho požární vlastnosti. Jelikož vliv objemové hmotnosti je u různých výrobků rozdílný, nelze stanovit žádná obecná pravidla. Je však možno pro daný výrobek interpolovat mezi údaji ze zkušebních těles s různou objemovou hmotností.

ČSN EN ISO 11925-2 - objemová hmotnost výrobku má vliv na jeho požární vlastnosti. Protože vliv objemové hmotnosti je u jednotlivých výrobků velmi rozdílný, není možno stanovit žádná obecná pravidla.

ČSN EN ISO 9239-1 - objemová hmotnost výrobku má vliv na jeho požární vlastnosti. Protože vliv objemové hmotnosti je u jednotlivých výrobků velmi rozdílný, není možno stanovit žádná obecná pravidla.


Vliv složení výrobku

ČSN EN ISO 1716, ČSN EN ISO 1182, ČSN EN 13823, ČSN EN ISO 11925- 2 a ČSN EN ISO 9239-1 - složení výrobku může při těchto zkouškách ovlivnit parametry požárního chování testovaného stavebního výrobku. Nelze ale stanovit žádná obecná pravidla a vliv složení je nutno obvykle posoudit spolu s ostatními parametry.


Vliv geometrie a struktury výrobku 

ČSN EN ISO 1716, ČSN EN ISO 1182 - dané zkušební metody testují jednotlivé materiály výrobku; při těchto zkouškách geometrie a struktura výrobku neovlivní jeho požární chování.


ČSN EN 13823, ČSN EN ISO 11925-2, ČSN EN ISO 9239-1 - geometrie i struktura výrobku může při těchto zkouškách ovlivnit jeho požární chování. Obecná pravidla nelze stanovit.

ČSN EN ISO 1182, ČSN EN ISO 1716 se týkají materiálových charakteristik a hodnocení podle výsledků těchto zkoušek nezávisí na konečném použití výrobku. Analýza podle parametrů konečného použití platí proto pouze pro ČSN EN 13823, ČSN EN ISO 11925-2, ČSN EN ISO 9239-1. 

 

Vliv barvy

ČSN EN ISO 1716 - barva sama o sobě nemá vliv na výsledky zkoušky, avšak ovlivnění může vyvolat druh a množství barevné látky. I když neexistují žádná obecná pravidla, je možno vytvořit vztah na podkladě organického obsahu.

ČSN EN ISO 1182 - barva sama o sobě nemá vliv na výsledky zkoušky podle ČSN EN ISO 1182. Je-li změna složení barevné látky zanedbatelná, je i její vliv zanedbatelný. Žádná další obecná pravidla nejsou možná.

ČSN EN 13823, ČSN EN ISO 11925-2, ČSN EN ISO 9239-1 - barva sama i barevná látka může při zkouškách ovlivnit požární vlastnosti výrobku, neboť změna barvy může změnit tepelnou pohltivost výrobku. Výrobek s tmavým povrchem se bude obecně ohřívat rychleji než výrobek se světlým nebo lesklým povrchem. Je-li změna složení zanedbatelná, je zanedbatelný i její vliv. Druh barevné látky může rovněž mít vliv na požární vlastnosti. Žádná další obecná pravidla nejsou reálná.


Vliv povrchového nátěru nebo úpravy

ČSN EN ISO 1182 - nátěr nebo povrchová úprava nemá vliv, pokud vnější vrstva, jejíž součástí je nátěr nebo úprava, není podstatnou složkou definovanou v ČSN EN 13501-1.

ČSN EN ISO 1716, ČSN EN 13823, ČSN EN ISO 11925-2, ČSN EN ISO 9239- 1 - druh nátěru nebo povrchové úpravy ovlivňuje parametry požárního chování. Protože různé druhy nátěrů nebo povrchových úprav mají při požáru velmi rozdílné chování, není možno stanovit žádné obecné pravidlo pro přímou aplikaci výsledků zkoušky pro různé druhy nátěrů nebo povrchových úprav.


Vliv parametrů konečného použití

Vliv podkladu nebo podkladní konstrukce

Výsledek zkoušky může být podkladem ovlivněn. Podstatnými kritérii podkladu jsou tloušťka, objemová hmotnost, tepelná kapacita, tepelná vodivost, deformace a příspěvek podkladu k rozvoji požáru. ČSN EN 13238 uvádí seznam normových podkladů. Použití těchto podkladů je pro výrobce výhodné, protože tato norma již přímo defi nuje některá pravidla pro přímou aplikaci.


Vliv přítomnosti vzduchových mezer či dutin

Vzduchové prostory (mezery, dutiny) mohou výsledek zkoušky ovlivnit. Plameny zde mohou působit na obě strany výrobku a rovněž na podklad nebo podkladní výrobek. Toto působení může zapříčinit otevírání styků, prohoření, roztavení nebo odpadávání částí zkoušeného výrobku. Ohřívání vzduchové mezery může vyvolat komínový efekt, čímž se podstatně zvýší intenzita tepelného působení. 

Pro vliv přítomnosti vzduchových mezer není možno stanovit žádná obecná pravidla pro přímou aplikaci.

Způsob upevnění

Upevnění, připojení a podepření může ovlivnit výsledek zkoušky. Protože tento vliv je u jednotlivých výrobků značně rozdílný, nelze stanovit žádná obecná pravidla. Je však možno vytvořit skupinu výrobků podobné povahy, s cílem odvození pravidla pro přímou aplikaci. 


Vlivy typu a polohy styků

Styky mohou ovlivnit výsledek zkoušky. Prostřednictvím styků mohou plameny proniknout na neohřívanou stranu výrobku a na vnitřní vrstvy. Výrobek se může ve stycích deformovat, což vede ke vzniku malých vzduchových mezer. Výsledek zkoušky může rovněž ovlivnit přítomnost výplně styků. Pro styky nebo jejich výplně není možno stanovit žádná obecná pravidla pro přímou aplikaci.


Vlivy orientace výrobku

U nesymetrických výrobků může být chování obou stran velmi rozdílné, například vlivem velmi rozdílných vrchních vrstev. Na jedné straně může mít výrobek rozdílnou reakci na oheň vlivem směrového účinku (například povrch s lineárními trapézovými profily). Šíření plamene může být směrovým účinkem blokováno nebo řízeno (směr profilu). Nelze stanovit žádná obecná pravidla pro přímou aplikaci. 

 

 

Zdroj:
 
Eshop: Kniha Reakce stavebních výrobků na oheň
 
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
 


Rubriky článků