hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Názvosloví tepelných izolací


 

Vnější konstrukce

 

Konstrukce, která je ve styku zároveň s vnějším i vnitřním prostředím a konstrukce přiléhající k zemině (terénu). 

 

Vnitřní konstrukce

 

Konstrukce, která je ve styku pouze s vnitřním prostředím a konstrukce přiléhající k terénu, kde se uvažují vrstvy od hydroizolace směrem do vnitřního prostoru.

 

 

Tepelný most

 

Oblast konstrukce, kde hustota tepelného toku prostupujícího touto oblastí je vyšší, než oblastí na ní navazující.

Další informace  o tepelných mostech v stavebních konstrukcích nakdete na webu tepelnymost.cz

 

 

Objemová hmotnost

 

Jedná se v podstatě o průměrnou hustotu konstrukce ze sypkého nebo pórovitého materiálu. Poměr hmotnosti ku objemu materiálu se všemi póry a dutinami.

Udává se pod značkou řeckého písmena „ró“ [ρ] a jeho jednotka je kilogram na metr krychlový [kg/m3].

Objemová hmotnost podrobně zde

  

 

ŠÍŘENÍ TEPLA

 

Součinitel tepelné vodivosti - λ

 

Tato veličina vyjadřuje schopnost konstrukce vést teplo, konkrétně rychlost šíření tepla ze zahřáté části konstrukce do chladnější části. Vyjadřuje se ve wattech na metr krát kelvin [W/mK] a označuje se řecký písmenem lambda [ λ ]. Potřebnou hodnotu najdeme v normě ČSN nebo přímo u výrobců. Tepelnětechnické hodnocení stavebních konstrukcí Kalkulátorem izolací využívá deklarovaných hodnot součinitelů tepelné vodivosti dodaných výrobci jednotlivých materiálů.

Součinitel tepelné vodivosti  λ je obecně velmi důležité kritérium pro porovnávání kvality tepelných izolací. Udává, jak materiál vede teplo. Čím je hodnota nižší tím je kvalita tepelné izolace vyšší a teplo uniká přes takový materiál pomaleji.

 

Tepelná propustnost materiálu

 

Vyjadřuje schopnost vymezené plochy materiálu (popř. nehomogenní vrstvy dané tloušťky) šířit teplo, kvantifikuje vliv všech složek šíření tepla.

  

 

Měrná tepelná kapacita

 

Podrobně popis Měrné tepelné kapacity je zde
Udává nám množství tepla, potřebného k ohřátí 1kg látky o 1 stupeň teploty v Kelvinech nebo stupních Celsia. Čím větší je potom tato hodnota, tím lépe konstrukce odolává kolísání teplot.

Pro tuto veličinu slouží malé písmeno „c“ a jednotka joul na kilogram krát Kelvin [J/kgK].

Součinitel teplotní vodivosti

 

Vyjadřuje schopnost materiálu, o definované vlhkosti vyrovnávat rozdílné teploty při neustáleném vedení tepla.

 

 

Tepelná jímavost

 

Vyjadřuje schopnost materiálu o definované vlhkosti přijímat teplo.   

 


Tepelná pohltivost


Schopnost materiálu pohlcovat teplo, nebo teplo uvolňovat.

 

 


Tepelný odpor konstrukce - R

 

Vyjadřuje tepelně izolační vlastnosti konstrukce.

Výpočet R podrobně

 


Součinitel prostupu tepla - U

 
Tato hodnota nám určuje celkovou výměnu tepla mezi prostory oddělenými od sebe určitou stavební konstrukcí. Čím je hodnota menší, tím lepší jsou tepelně izolační vlastnosti konstrukce. Označuje se velkým písmenem „U“ a jednotku má watt na metr čtvereční krát kelvin [W/m2K].

Jeho výpočet se pak provede z celkového tepelného odporu a vypadá následovně: U=1/RT, z čehož musí být U < UN, což je normou stanovený součinitel pro danou konstrukci.

Výpočet U podrobně

 

 

Pohltivost slunečního záření (činitel pohltivosti slunečního záření)

 

Podíl zářivého toku tělesa pohlceného a zářivého toku na těleso dopadajícího.

 

 

Emisivita

 

Podíl vyzařované energie uvažovaného povrchu a vyzařované energie z povrchu dokonale černého tělesa.

Emisivita pdrobně zde


Propustnost slunečního záření (činitel propustnosti slunečního záření)

 

Podíl zářivého toku z tělesa vystupujícího a zářivého toku na těleso dopadajícího.

 

 

 

 

ŠÍŘENÍ VLHKOSTI

 

 

Faktor difúzního odporu

 

Tento faktor poukazuje na schopnost daného materiálu propouštět vodní páry. Této vlastnosti říkáme, že materiál dýchá. A čím menší je tato hodnota, tím snáze může k difúzi docházet.

Označuje se řeckým písmenem „mí“ [μ].


Podrobný popis a výpočty jsou zde

 

Teplotní difúzní funkce

 

Konstanta vztažená k daným parametrům vzduchu, zavedená pro zjednodušení výpočtů difúze vodní páry. 

 

 

Propustnost vodní páry konstrukce

 

Vyjadřuje schopnost stavební konstrukce dané skladby propouštět vodní páru difúzí.

 

Součinitel difúze vodní páry

Vodní pára postupuje difúzí z vnitřku domu ven a stavební konstrukce jí to umožňuje tím víc, čím je vyšší její součinitel difúze vodní páry. Tento součinitel je analogický součiniteli tepelné vodivosti z úloh o vedení tepla; analogické výpočtům toků tepla je i logika a postup výpočtu difúzních toků, což ukazuje, že difúze a vedení tepla mají stejný fyzikální princip.

 

D=δRT/M [m2 s-1]

δ – součinitel difúzní vodivosti [s]

R – univerzální plynová konstanta = 8,314 J mol-1K-1

T – termodynamická teplota [K]

M – molární hmotnost vody = 0,018 kg mol-1

2H – 0,002 kg mol-1 O – 0,016 kg mol-1

  

 

Rosný bod

 

Tato veličina udává maximální nasycení vzduchu parami. Jestliže teplota klesne pod tento bod, začnou páry kondenzovat. Pro různé vlhkosti vzduchu je odlišná teplota rosného bodu. Hodnota je tím vyšší, čím je větší vlhkost vzduchu, čili teplota vzduchu musí být o to větší, aby pára nekondenzovala.

Teplota rosného bodu(tw): teplota, při které je vzduch vodní parou právě nasycen.
Rosný bod obecně zde.

Rosný bod a kondenzace vodní páry výpočet zde.

 

 

Celoroční množství zkondenzované vodní páry

 

Množství vodní páry zkondenzované ve stavební konstrukci, při normových podmínkách vnějšího a vnitřního prostředí.

 

 

Celoroční množství vypařené vodní páry

 

Množství vodní páry vypařené ze stavební konstrukce, při normových podmínkách vnějšího a vnitřního prostředí.

  

 

ŠÍŘENÍ VZDUCHU

 

 

 

Součinitel spárové průvzdušnosti

 

Vyjadřuje schopnost dané spáry propouštět vzduch.


 

 

 

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ BUDOV

 

Výsledná teplota

 

Je činitelem tepelné pohody vnitřního prostředí, zpravidla je rovna globální teplotě tg.
  Návrat zpět na za zateplování obecné informace.

Návrat zpět na fyzikální veličiny.

 

Rubriky článků