hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Tepelný odpor - výpočty

 

Norma stanoví požadavky na zajištění kvalitního životního prostředí v interiéru, životnost konstrukcí, ale především na energetickou náročnost pro samotný provoz budovy. K tomu slouží několik výpočtů a normových hodnot, které udávají dovolená minima či maxima vlastností. 

 

Součinitel prostupu tepla - U

 

Tato hodnota nám určuje celkovou výměnu tepla mezi prostory oddělenými od sebe určitou stavební konstrukcí. Čím je hodnota menší, tím lepší jsou tepelně izolační vlastnosti konstrukce. Označuje se velkým písmenem „U“ a jednotku má watt na metr čtvereční krát kelvin [W/m2K].

Jeho výpočet se pak provede z celkového tepelného odporu a vypadá následovně: U=1/(Ri + R + Re), z čehož musí být U < UN, což je normou stanovený součinitel pro danou konstrukci.

 

 

Vzájemný vztah součinitele prostupu tepla U a tepelného odporu R:

 

U=1/(Ri + R + Re)

R=1/U – (Ri + Re)

 

 

 

 

Tepelný odpor - R 


Tepelný odpor udává míru odporu proti pronikání tepla. Čím vyšší je tepelný odpor materiálu či konstrukce, tím pomaleji teplo prochází a proto je cílem aby byl tepelný odpor obálky budovy (podlaha na terénu, obvodové stěny i střecha) co nejvyšší.

Souhrnná jednotka metr čtvereční krát kelvin na watt [m2K/W].

·        konstrukce

Vyjadřuje tepelně izolační vlastnosti konstrukce a označuje se velkým písmenem „R“.

Výpočet se provede pomocí tloušťky (v metrech) jednotlivých materiálů a jejich součinitelů tepelné vodivosti:  R=d/l. U vícevrstvých konstrukcí použijeme tento vzorec pro každý materiál, který se v nich vyskytuje, a výsledné odpory na závěr sečteme pro dosažení výsledku.

 

·        celkový

Vyjadřuje konečný tepelný odpor konstrukce při přestupu tepla se započítáním odporu v interiéru a exteriéru.

Ri….odpor při přestupu tepla na vnitřní straně – interiéru,  Ri=1/ai

Re…odpor při přestupu tepla na vnější straně – exteriéru,  Re=1/ae

Hodnoty obou znaků „a“ jsou dány nornou ČSN v závislosti na druhu ročního období a poloze stavební konstrukce.

Celkový odpor se poté vypočítá součtem všech odporů.  RT=Ri+R+Re

 

 

 

 

Výpočet tepelného odporu podle prostupu tepla

 
Podle směru prostupu tepla konstrukcí rozlišujeme vedení jednorozměrné, týká se prostupu tepla v ploše, např. obvodovou zdí. Dále vedení dvourozměrné, k němu dochází v místě styku dvou dělících konstrukcí. A konečně vedení třírozměrné, ke kterému dochází v rozích, tedy styku tří dělících konstrukcí.

 

  • Pro konstrukci, ve které lze uvažovat jednorozměrné šíření tepla, se tepelný odpor stanoví ze vztahu
    R = Σ Rj + Σ Rcv,j

 
          Kde Rj je tepelný odpor j-té hmotné vrstvy konstrukce a Rcv,j je tepelný odpor j-té uzavřené 
          vzduchové vrstvy

 

  • Pro konstrukci, ve které nelze uvažovat jednorozměrné šíření tepla, se odpor přibližně stanoví ze vztahu
    R = ( 2 ·  RI + RII)/3

 

    Kde RI je tepelný odpor konstrukce z vrstev kolmých na tepelný tok a RII je tepelný

    odpor konstrukce z výseků rovnoběžných s tepelným tokem

 

¨      Tepelný odpor konstrukce z vrstev kolmých na tepelný tok RI se stanoví ze vztahu RI = Σ 
   djj

 

  Kde dj je tloušťka j-té vrstvy a λj součinitel tepelné vodivosti j-té vrstvy

 

¨      Tepelný odpor konstrukce z výseků rovnoběžných s tepelným tokem RII se stanoví ze 
  vztahu RII = Σ Aj/ Σ (Aj/ Rj)

 

  Kde Aj je plocha výseku konstrukce stanoveného tak, aby v něm byly vrstvy pouze za sebou 
  a Rj je tepelný odpor konstrukce výseku o ploše Aj pro jednorozměrné šíření tepla

 

 
Návrat zpět

 

 

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla

Tepelný odpor charakterizuje izolační schopnost konstrukční vrstvy. Pokud se konstrukce skládá z vět… Celý článek
1 z 1
Rubriky článků