hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplení základů a soklu (perimetr)

Hlavní funkcí tepelné izolace soklu je zabránit promrzání obvodových základů a části terénu pod stavbou. Zateplením soklu dochází k výraznému omezení kondenzace v místech napojení základu na zdivo, zamezí se prolínání vlhkosti do vyšších částí nad terénem. Základy se dostávají do chráněné nezámrzné oblasti a tím se i výrazně prodlužuje jejich životnost.

Výška zateplení soklu by měla být minimálně 30 centimetrů nad budoucím okolním terénem. Do této výšky by měl být použít nejen soklový polystyren, ale také svislá hydroizolace kolem stavby. V případě výskytu extrémních klimatických podmínek (horské oblasti) se doporučuje provést hydroizolaci a zateplení soklu do výšky 50 cm, aby nedošlo k nasáknutí vlhkosti z tajícího sněhu do stavby.

Vhodné materiály pro zateplení základů domu jsou tepelné izolace z pěnového skla nebo extrudovaného či perimetrického polystyrenu – detailnějí níže v textu. Rozhodně je třeba se vyvarovat běžnému polystyrenu, protože do podzemních podmínek není vhodný. Běžný fasádní polystyren je příliš nasákavý a během pár let by izolace ztratila svoji funkčnost. Při výběru materiálu na zateplení základů domu je třeba také zohlednit, zda má dům suterén, v jakém je terénu, ale také podle toho, jaké je složení podloží. Obecně totiž platí, že čím níže je třeba zateplovat oproti okolnímu terénu, tím tvrdší izolace se musí použít.

Hloubka základů je důležitá pro dosažení tzv. nezámrzné hloubky. Tedy hloubky, ve které již daná zemina v dané lokalitě nezamrzá. Tuto hloubku lze ovlivnit tepelnou izolací zeminy. V našich klimatických podmínkách se jedná běžně o hloubky 90 – 120 cm. Je třeba se se základy dostat pod tuto hranici, jen tak se zajistí, že skupenské změny vody v zemině a s tím spojené rozměrové změny je nenaruší. V případě zateplení základu domu se suterénem se pak samozřejmě kope hlouběji, nejlépe ke sklepní podlahové ploše.

Sokl domu má ochrannou a izolační funkci a chrání spodní část domu zejména proti průnikům vody do budovy, únikům tepla z budovy, proti kyselosti půdy či mechanickým tlakům. V dnešní době má sokl běžně hydroizolaci a drenáž zajišťující odvod vody.

Tudíž se od soklu vyžaduje dostatečná pevnost, odolnost proti působení vzlínající i odstřikující vody, působení proti mrazu i proti agresivnímu prostředí rozpuštěných solí. Důležitá je také možnost mechanického čištění. Nezanedbatelný je požadavek na dostatečnou tepelněizolační schopnost této části stavby.

Zateplené základy domu šetří peníze za energie vynaložené na vytápění a zvyšují teplotní komfort. Takže bez venkovního zateplení základů a soklů nelze v žádném případě dosáhnout požadované tepelné úspory.


Založení domu na na základové desce

Založení samotné stavby domu je jednou z nejdůležitějších částí celé stavby. Většina staveb (obzvláště rodinné domy) jsou založeny na betonových pasech. Základová rýha, je vykopána bagrem a následně vylita betonem. V případě složitějších základových podmínek, např. neúnosné půdy (např. jíly, navážky, apod.), se používají základové desky či základové rošty (taková deska je únosná po celé ploše). Cena za takové základy je vzhledem k vyšší spotřebě betonu a železné betonářské výztuže poměrně vysoká.

Tyto základové desky mohou být zespodu zatepleny pomocí extrudovaného polystyrenu nebo pěnoskla. XPS (extrudovaný polystyren) - jedná se o tepelně izolační desky odolné vůči vodě a zemině. Jejich prioritními vlastnostmi jsou vysoká mechanická odolnost, odolnost vůči velkému tlaku a velmi dobré tepelně izolační účinky.

Rubriky článků