hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zákony, normy

Seriál Nový stavební zákon - 6. díl - Stavební právo procesní

29. 5. 2021

Představujeme vám nový seriál, který vás krok po kroku provede dlouho očekávaným novým stavebním zákonem. Poslední díl vám představí procesní stavební právo.

 

 

Úkony před zahájením řízení

předběžná informace (na základě žádosti vydá stavební úřad do 30 dnů)

vyjádření, koordinované vyjádření, závazné stanovisko (na základě žádosti vydá dotčený orgán do 30dnů +může prodloužit o 30 dnů)

Vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení (na základě žádosti vydá vlastník technické infrastruktury do 30 dnů/60 dnů (ve složitých případech) )


Řízení o povolení

Návrh na povolení záměru:

Žadatel předloží formulář obsahující obecné náležitosti návrhu + přílohy (dokumentace pro povolení záměru, koordinované vyjádření Krajského stavebního úřadu, vyjádření/závazné stanovisko neintegrovaných dotčených orgánů, vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, plánovací smlouva, je-li vyžadována nebo uzavřena, souhlas vlastníka, závěr zjišťovacího řízení, pokud byl vydán, další podklady vyžadované jinými právními předpisy).

Zrychlené povolení:

Stavební úřad vydává jako první úkon v řízení v případě, že je předložen úplný návrh, souhlasy všech účastníků řízení s povolením záměru a záměr splňuje zákonné požadavky (tento postup nelze využít u záměru s EIA).

Schéma procesu povolování staveb
Schéma procesu povolování staveb

Projednání návrhu:

Stavební úřad projedná návrh na povolení záměru.

vyrozumění o zahájení řízení obsahující způsob seznámení se se záměrem: nařízení ústního jednání (veřejné ústní jednání), ohledání na místě (vyrozumění o termínu konání 15 dní předem), bez jednání (vyrozumění musí obsahovat určení lhůty pro podání vyjádření, která nesmí být kratší než 15 dní);

uplatnění námitek účastníků řízení a připomínek veřejnosti (nejpozději při ústním jednání nebo ve stanovené lhůtě);

posouzení návrhu stavebním úřadem (v řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr v souladu s územně plánovací dokumentací, s požadavky tohoto zákona, jeho prováděcích předpisů a s požadavky jiných zákonů chránících dotčené veřejné zájmy;

Rozhodnutí stavebního úřadu o návrhu:

povolení (u jednoduchých staveb ve lhůtě do 30 dnů od zahájení řízení, lhůty lze před jejich uplynutím prodloužit o 30, resp. 60 dnů);

povolení (u ostatních staveb ve lhůtě do 60 dnů od zahájení řízení, lhůty lze před jejich uplynutím prodloužit o 30, resp. 60 dnů);

povolení zahrnující posouzení EIA do 120 dnů (možnost prodloužit o 60 dnů)

v případě nečinnosti (nedodržení lhůt pro vydání povolení) prvostupňového stavebního úřadu dojde ke změně příslušnosti - k vydání povolení bude příslušný krajský stavební úřad

rámcové povolení (pouze v případě staveb jaderného zařízení nebo je-li k povolení záměru příslušný jiný stavební úřad – MO, MV, MSP; rámcové povolení neumožňuje provedení záměru, v rámcovém povolení stavební úřad pouze vymezí stavební pozemek a v jeho rámci stanoví skladbu, druh a účel staveb a rámcové podmínky pro jejich umístění v maximálních nebo minimálních prostorových parametrech, ve zbylém rozsahu se záměr povolí).


Platnost povolení

Dva roky, nejdéle pět let od nabytí právní moci; v případě zahájení stavby povolení stavby nepozbývá platnosti (platnost povolení lze opakovaně prodloužit o další 2 roky)

Pozbytí platnosti povolení:

V případě, že provádění záměru nebylo zahájeno do dvou let od nabytí právní moci povolení a povolení nebylo prodlouženo, nebo dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení záměru upouští. V případě zahájení realizace stavebního záměru pozbývá povolení platnosti, pokud záměr nebyl dokončen do 10 let od jeho zahájení.

Řízení o odvolání


U těchto typů povolení:

• povolení (u jednoduchých staveb);
• povolení (u ostatních staveb);
• rámcové povolení.

Speciální právní úprava, odlišná od správního řádu založená na apelačním principu: pokud odvolací správní orgán dojde k závěru, že je napadené rozhodnutí v rozporu s právními předpisy nebo, že je nesprávné.

• napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a řízení zastaví;
• napadené rozhodnutí nebo jeho část změní.


Zdroj článku: Ministerstvo pro místní rozvoj


Štítky: Zákony, normy, Stavebnictví, budovy
Rubriky článků