hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zákony, normy

Seriál Nový stavební zákon - 3. díl - Hmotné stavební právo

18. 10. 2021

Představujeme vám nový seriál, který vás krok po kroku provede dlouho očekávaným novým stavebním zákonem. Ve třetím díle se důkladně podíváme na hmotné stavební právo, rozdělíme stavby podle velikosti a uvedeme příklady jejich realizací.

 

Kategorie staveb

▰ Drobné stavby
▰ Jednoduché stavby
▰ Vyhrazené stavby
▰ Ostatní stavby

Provádění staveb

Drobné stavby

▰ nevyžadují povolení stavebního úřadu
▰ lze je provádět svépomocí
▰ musí být zajištěn stavební dozor nebo stavbyvedoucí (autorizovaná osoba)
▰ nejsou stanoveny kvalifikační požadavky na zpracovatele dokumentace


Jednoduché stavby

▰ vyžadují povolení stavebního úřadu
▰ lze je provádět svépomocí
▰ musí být zajištěn stavební dozor nebo stavbyvedoucí (autorizovaná osoba)
▰ dokumentaci může kromě projektanta (autorizovaná osoba) zpracovat též kvalifikovaná osoba (osoba s požadovaným vzděláním a praxí), pokud se nejedná o dokumentaci staveb pro bydlení, staveb pro rodinnou rekreaci, staveb garáží, podzemních staveb a staveb pro reklamu, kterou musí zpracovat projektant (autorizovaná osoba)


Vyhrazené a ostatní stavby

▰ vyžadují povolení stavebního úřadu
▰ provádí je stavební podnikatel
▰ musí být zajištěn stavbyvedoucí (autorizovaná osoba)
▰ dokumentaci musí zpracovat projektant (autorizovaná osoba).


Kategorie staveb
Kategorie staveb


Příklady drobných staveb

• stavba do 25m2 zastavěné plochy a do výšky 5 m s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m, na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci splňující další zákonem stanovené podmínky

skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky bez podsklepení nebo bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku

dočasné stavby bez podsklepení nebo zařízení, která slouží ke kulturním, společenským a sportovním účelům, přenosná prodejní zařízení nebo stánky, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů,

• běžné dobíjecí stanice

• stavby obnovitelných zdrojů energie s celkovým instalovaným výkonem do 20kW, vyjma záměrů povolovaných jiným stavebním úřadem

• součásti a příslušenství drobných staveb

udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou

stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.Příklady jednoduchých staveb

stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci, které mají nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví nebo ustoupené podlaží

podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a do 3 m hloubky, pokud nejde o stavby technické infrastruktury

• přípojky sítí technické infrastruktury

stavby pro zemědělství do 30 m2 zastavěné plochy a do 7 m výšky, o jednom nadzemním podlaží, nepodsklepené, pokud se nejedná o stavby pro ustájení zvířat, chovatelství nebo zemědělské stavby, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek jako sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv a jiné

výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně určených, pokud nejde o drobnou stavbu,

terénní úpravy sloužící k zadržování vody v krajině do 1,5 m hloubky o výměře nad 300 m2 nejvíce však 20 000 m2 v nezastavěném území, které nemá společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací.Příklady vyhrazených staveb

• stavby dálnic

• stavby drah

• stavby letecké

• stavby vodních nádrží s celkovým objemem nad 1 000 000 m3 nebo s výškou vzdutí nad 10 m ode dna základové výpusti

• stavby v areálu jaderného zařízení

• stavby a zařízení ropovodů a produktovodů, včetně skladovacích zařízení, která jsou součástí technické infrastruktury produktovodů nebo ropovodů

výrobny elektřiny o celkovém instalovaném výkonu 100 MW a více,

• stavby, které mají sloužit otvírce, přípravě a dobývání ložisek, jakož i úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a úložná místa pro těžební odpad.

• stavby určené k nakládání s výbušninami.

Zdroj článku: Ministerstvo pro místní rozvoj


Štítky: Zákony, normy, Stavebnictví, budovy
Rubriky článků