hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Projektové práce

Stavební projekty

Zpracování stavebního projektu je zapotřebí k řádnému zahájení výstavby rodinných domů, občanských či bytových staveb nebo jakýchkoli jiných objektů.. Stavební projekty obsahují soubor veškerých výkresů, které se týkají konkrétní stavby, technických zpráv zahrnujících i informace o stavbě, prostředí a investorovi a doklady se stavebním povolením, aby byla výstavba legální.


DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Projektant stavebních prací, projektantsví

Před žádostí o stavební povolení musí stavba projít územním řízením. Dokumentace k němu musí určovat polohu stavby, staveniště, architektonické a dispoziční řešení, napojení komunikace a inženýrských sítí atd. musí mít též provedeny studie hluku, povrchových vod nebo znečištění ovzduší.
Celý stavební projekty musí obsahovat v zásadě 3 části. V první části - textové, se musí nacházet průvodní zpráva, kde se objeví základní údaje o investorovi a stavbě. V druhé části - výkresové, nesmí chybět kromě studie a situace i řezy budovy. Samozřejmě musí být ve stavebním projektu doložena i technická zpráva o charakteru stavby, okolí a investorovi. V poslední části budou přiloženy veškeré doklady s vyjádřením příslušných orgánů státní správy o dotyčné budově.DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Aby mohlo být stavebníkovi uděleno stavební povolení, musí o něj v prvé řadě požádat. Žádost musí obsahovat kromě obecných náležitostí také základní údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje o konkrétní stavbě a pozemku.
Dále se k žádosti musí připojit doklady prokazující vlastnické právo nebo právo udělené smlouvou o provedení stavby. Nesmí také chybět stavební projekt neboli projektová dokumentace, která se skládá ze stavebních výkresů (tzn. podrobněji zpracované půdorysy jednotlivých podlaží, situace, svislé řezy, pohledy na budovu, půdorysy základů popř. výkopů, krovů, stropů, ) a technických údajů o stavbě.

Malé stavby se mohou stavět na ohlášení a taktéž nepotřebují stavební povolení. Vše závisí na rozloze stavby, účelu, výšce nebo podsklepení objektu. Kritérií je více a jsou k nalezení ve stavebním zákoně. Stavební projekt je vhodné mít zpracovaný i na rozsahem menší stavby.

ZELENÁ ÚSPORÁM

Cílem tohoto projektu je zajistit uskutečnění opatření, které povedou k úspoře energie v rodinných domech, bytových a občanských stavbách. Jedná se pouze o projekty na území ČR. Pro dosažení zařazení do programu Zelená úsporám je nutné nejprve splnit jeho podmínky a dokončit realizace opatření po 1.4. 2009. Staršího data být nesmějí.

Žádat o dotace může kterákoli fyzická i právnická osoba (města, obce, bytová družstva...). Podnikající fyzická osoba si musí podat žádost na krajském pracovišti Státních fondů životního prostředí (SFŽP). Fyzická osoba, která nepodniká, si může na kraji nechat potvrdit pouze stavební projekty.
Podpory se vydávají například na energii na vytápění, na výstavbu pasivního systému nebo na využívání obnovitelných zdrojů energie většinou na ohřev teplé vody a vytápění.
Při určitých kombinacích opatření, které jsou pevně stanoveny lze dosáhnout ocenění v podobě dotačních bonusů. Dotace z programu zelená úsporám lze čerpat také na stavební projekty

POSTUP PROVEDENÍ ŽÁDOSTI

Pro správné podání žádosti si musíte v prvé řadě najmout odborníka, který vám zpracuje program. Až si vyberete příslušné dodavatele a výrobce, kteří mají osvědčení pro tento program, vyplníte žádost o podporu a zanesete ji na SFŽP. Zhruba do deseti týdnů vám bude zasláno rozhodnutí o poskytnutí státní podpory, po kterém budete muset prokázat, že jste dokončili všechny realizace opatření. Pokud bude vše v pořádku a podle regulí, do dalších asi čtyř týdnů vám přijde smlouva.

Výše dotace je závislá na druhu opatření a objemu prací.PROJEKTOVÉ PROGRAMY Projektant stavebních prací, projektantsví

Dnes už se stavební projekty zpracovávají elektronicky pomocí počítačových programů. Nejčastěji využívané programy jsou CAD systémy ( ArchiCAD, AutoCAD) a SketchUp. Umožňují tvorbu jako 2D výkresů tak i 3D modelů, které ocení i neodborníci pro přestavbu nábytku či různého zařízení ve svých bytech a domech. Rýsování v nich je jednodušší, rychlejší, přesnější a pohodlnější. Chyby se opravují během několika vteřin a kopií se dá vytvořit nespočet. Snadno se dají zrealizovat nejrůznější myšlenky a pracovat v těchto programech se může naučit opravdu každý.
PROFESE ZAPOJENÉ DO PROJEKTOVÁNÍ

Do procesů stavebních projektů je zapojeno mnoho profesí. Nedílnou součástí všech stavebních projektů je dispoziční a architektonické řešení objektu. K tomu je zapotřebí projektanta i architekta. Dohromady vytvoří celek, který se nejenom bude líbit, ale bude se dát i postavit. Ve stavebních projektech se musí také počítat s rozvodem inženýrských sítí a to zajišťují odborníci přes elektřinu, vodu, plyn a topení. Již v projektové dokumentaci musí být zaznačená kompletně celá vzduchotechnika, aby později při samotné stavbě řemeslníci věděli, kde nechat jaké místo či drážku pro rozvody.
Někdy bývá do celého procesu přizván i zahradní architekt nejen na vyprojektování okolí stavby, ale i na jeho samotnou realizaci.

 Projektant stavebních prací, projektantsvíPOŽADAVKY NA VZDĚLÁNÍ A PRAXI

Pro provádění stavebních projektů samostatně je nutno vlastnit živnostenské oprávnění. Pro udělení živnostenského listu je potřeba splnit tyto kritéria:
a. Autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona č.360/1992Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo
b. Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a studijním oboru zaměřením na stavebnictví nebo architekturu a 3 roky praxe v projektování staveb, nebo
c. Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 5 let praxe v projektování staveb, nebo
d. Vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v projektování staveb, nebo
e. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v projektování staveb

 
Další články z kategorie: Řemesla na střeše ZDE


Rubriky článků