hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování plochých střech a teras

Ploché střechy

Z pohledu tepelných izolací a stavební fyziky existují dva zásadní druhy plochých střech - odvětrávané (dvoupláštové) a neodvětrávané (jednoplášťové). Dvouplášťové střechy mají podobný princip jako odvětrávané zateplení. Pokud jednotlivé vrstva popisujeme z interiéru, tak nejprve je strop, na němž leží tepelná izolace. Je vhodné, aby na spodním líci tepelné izolace byla opět parotěsna fólie. Nad touto tepelnou izolací je vzduchová dutina, jež musí být otevřená do exteriéru. Nad odvětrávací dutinou je pak nosná konstrukce střechy a hydroizolace, tedy ochrana proti povětrnosti. Tyto střechy jsou konstrukčně vhodnější, ale je nutné upozornit, že mezistřešní dutina musí být účinně odvětraná do exteriéru. V normě je stanoveno, že plocha odvětrávacích otvorů má být minimálně 1/100 plochy střechy. U rodinného domu o rozměrech 10 x 10 m to představuje plochu otvorů 1 m2. Pokud se zvažuje běžná velikost otvorů vytvořených trubkami o průměru 50 mm, znamená to, že by těchto otvorů muselo být na tomto menším rodinném domě 510!

Již zde bylo uvedeno, že částečný tlak vodní páry v interiéru je v zimním období výrazně vyšší než v exteriéru. Vodní pára prostupuje z interiéru do exteriéru a pokud dojde k tomu, že někde v konstrukci překročí relativní vlhkost 100 %, dojde ke kondenzaci vodní páry s možnými následky. Proto se na vnitřní líc používají materiály s vysokým difuzním odporem zabraňující prostupu vodní páry do konstrukce, naopak na vnější stranu patří materiály s velkou tepelně izolační schopností a malým difuzním odporem.


Obr.1

Bohužel dřívější klasické ploché střechy se z hlediska difuze vodní páry prováděly zcela obráceně. Na nosné konstrukci byla tepelná izolace a na ní hydroizolace o vysokém difuzním odporu. Toto je příčina většiny poruch plochých střech. Při rekonstrukci starší ploché střechy je potřeba nejprve stávající hydroizolaci opravit. V nové skladbě střechy pak tato hydroizolace převezme funkci parotěsné zábrany na vnitřní straně tepelné izolace. Po opravě stávající hydroizolace se provede případné přespádování střechy tak, aby srážková voda odtékala směrem k odpadu. Na takto připravenou plochu se položí tepelná izolace. Její tloušťka musí být taková, aby tepelná izolace umístěná pod stávající hydroizolací tvořila nepodstatnou část celkové tepelné izolace (obvykle se empiricky uvádí, že pod parotěsnou izolací může být maximálně 1/4 celkové tloušťky tepelné izolace). Tloušťku dodatečné tepelné izolace lze ověřit výpočty. Z praxe mnoha výpočtů vychází, že minimální tloušťka dodatečné tepelné izolace je 140 mm, u některých konstrukcí to může být až 180 mm. Na tuto dodatečnou tepelnou izolaci se dá nová hydroizolace.

Lze pochopitelně použít i takovou tepelnou izolaci, která snáší povětrnostní vlivy, zejména vodu, pak lze udělat hydroizolaci pod tepelnou izolací a tu přikrýt pouze tak, aby nemohla ulétnout (používá se betonová dlažba položená na sucho nebo kačírek (oblý štěrk o průměru 16 až 32 mm). Pak se hovoří o tzv. obrácené střeše.
Při zateplování plochých střech je nutné dbát na několik zásad:

1. Tloušťku tepelné izolace volíme tak, aby nevznikaly problémy s kondenzovanou vodní párou v konstrukci. (Obvykle to bývá 140 až 180 mm.)

2. Při kotvení hydroizolace musí být kotvy provedeny tak, aby co nejméně porušovaly parotěsnou zábranu.

3. Kotvy musí být dostatečně nadimenzovány, aby chvěním hydroizolace způsobeným poryvy větru nedocházelo k postupnému uvolňování kotev.

4. Desky tepelné izolace musí být položeny těsně u sebe. Při realizaci stavební firmou lze doporučit tuto skutečnost požadovat ve smlouvě a kvantifikovat ji, například dát do smlouvy ustanovení, že spáry mezi deskami tepelné izolace nebudou větší než 5 mm, jinak bude práce sankcionována (například 50 % z ceny zakázky), nebo bude opravena stržením a novým provedením, popřípadě lze do smlouvy ložit jinou ochranu zákazníka. Kontrola se pak dá udělat v zimě termovizí, kdy se mohou vytipovat místa s možnou větší spárou a následně se provede destruktivní zkouška (rozříznutí v daném místě). Na obr. 1 je termogram, na němž jsou patrné spáry mezi deskami tepelné izolace.


Zateplování plochých střech a teras 2. část


Článek je vytvořen ve spolupráci se Sdružením Energy Consulting, o.s.
- jedná se o neziskové sdružení, které si klade za cíl pomáhat s úsporami energií, využíváním obnovitelných zdrojů energií. Snahou sdružení je v rámci svých sil přispět k propagaci úspor energií a skleníkových plynů.

 

autor: Roman Šubrt, Izolace-Info, KČ

Rubriky článků