hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy

Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN pro budovy
s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 20°C

Zobrazení tabulky pro mobilní telefony najdete zde.

Popis konstrukce

Typ konstrukce

Požadované hodnoty UN

Doporučené hodnoty UN

Součinitel typu konstrukce

Činitel teplotní redukce

[W/(m2.K)]

[W/(m2.K)]

e2 [-]

b1 [-]

Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně
Podlaha nad venkovním prostorem
Strop pod nevytápěnou půdou se střechou bez tepelné izolace
Podlaha a stěna s vytápěním

lehká

0,24

0,16

0,8

1,25

těžká

0,30

0,20

0,8

1,00

Stěna venkovní
Střecha strmá se sklonem nad 45°

lehká

0,30

0,20

1,0

1,25

těžká

0,38

0,25

1,0

1,00

Podlaha a stěna přilehlá k zemině (s výjimkou podle poznámky 2)
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru

0,60

0,40

0,8

0,49

Strop a stěna vnitřní z vytápěného k částečně vytápěnému prostoru

0,75

0,50

0,8

0,40

Stěna mezi sousedními budovami
Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně

1,05

0,70

0,8

0,29

Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně

1,30

0,90

1,0

0,29

Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně

2,2

1,45

0,8

0,14

Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně

2,7

1,80

1,0

0,14

Okno a jiná výplň otvoru podle 4.6, z vytápěného prostoru
(včetně rámu, který má nejvýše 2,0 W/(m2.K))

nová

1,80

1,20

5,5

1,15

upravená

2,0

1,35

6,0

1,15

Dveře, vrata a jiná výplň otvoru podle 4.6, z částečně vytápěného nebo nevytápěného prostoru vytápěné budovy (včetně rámu)

3,5

2,3

6,0

0,66

POZNÁMKY

 1. Tabulka 3 odpovídá vztahu (4) pro převažující návrhovou teplotu vnějšího vzduchu θe = -15 °C a pro převažující návrhovou vnitřní teplotu θim = 20 °C.
 2. Pro konstrukce přilehlé k zemině do vzdálenosti 1 m od rozhraní zeminy a vnějšího vzduchu na vnějším povrchu konstrukce (měřeno podél systémové hranice budovy - viz obrázek 1) se uplatňují požadované hodnoty pro vnější stěny; ve větší vzdálenosti platí požadované hodnoty uvedené či stanovené pro podlahy a stěny přilehlé k zemině.
 3. Při cíleném využití sluneční energie, rekuperace tepla, nebo elektrické energie na vytápění a při návrhu nízkoenergetických domů je vhodné dosahovat 2/3 hodnot doporučených.
 4. Součinitel prostupu tepla U odpovídá průměrné vnitřní povrchové teplotě θsim sledované konstrukce; zahrnuje tedy vliv tepelných mostů v konstrukci obsažených (viz ČSN 73 0540-4). Vliv tepelných mostů v konstrukci lze zanedbat, pokud jejich souhrnné působení je menší než je řád zaokrouhlení požadovaných hodnot technického požadavku.
 5. Součinitel prostupu tepla U výplní otvorů se stanovuje včetně vlivu rámů a tepelných mostů mezi rámy a jejich výplněmi podle ČSN EN ISO 10077-1 nebo podle EN ISO 12567-1.
 6. Plnění požadavků na výplně otvorů se prokazuje návrhovými hodnotami, které se stanoví bez 15% přirážky na nízkou tepelnou setrvačnost (zohledňuje se až při výpočtu spotřeby energie).
 7. Při návrhu a ověření konstrukcí je vhodné uvažovat předpokládané změny užívání v průběhu životnosti budovy.
 8. U budov s odlišnými vytápěnými zónami ve smyslu ČSN EN 832 se požadavky stanovují pro každou vytápěnou zónu samostatně podle převažující návrhové vnitřní teploty vytápěné zóny.
 9. Sousední vytápěné byty se považují za prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně, sousední temperované byty a provozovny se považují za částečně vytápěné prostory a sousední občasně vytápěné byty a provozovny se považují za nevytápěné prostory podle tabulky 3.
 10. Není-li pod výplní otvoru otopné těleso, pak se pro výplň otvoru doporučuje snížit požadovanou hodnoty UN (viz také požadavek na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu).
 11. Při provádění změn užívaných budov v zimním období (např. nástavby, vestavby, přístavby) je nutné zajistit tepelnou ochranu i dočasně ochlazovaných konstrukcí tak, aby nedocházelo k jejich poruchám a vadám

Obrázek k pozn. č.2

Požadavky na součinitel prostupu tepla

Požadavky na součinitel prostupu tepla

Zde naleznete normové doporučené požadavky na součinitel prostupu tepla 'U' k jednotlivým stavebním … Celý článek
1 z 1
Rubriky článků