hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplení panelových domů - Zateplování fasád v otázkách a odpovědích

Je možno použít u panelových domů také jinou izolaci než polystyrénovou? Jak tato jiná izolace vychází ve srovnání s polystyrénovou cenově?

Dodatečnou tepelnou izolaci domu je možné provádět v zásadě dvěma možnými způsoby. První z nich se nazývá vnější kontaktní zateplovací systém (VKZS) a spočívá v tom, že se na stávající stěnu domu připevní izolace, zpravidla se kotví lepením a hmoždinkami, a na ní se provede tenkovrstvá omítka. Ta je vyztužena perlinkou, tedy sítí, která přenáší menší tahové síly a tím vyztužuje povrchovou omítku tak, aby nepopraskala. Zde se jako tepelná izolace používá minerální vlna, nebo pěnový polystyrén. Minerální vlnu je nutné použít tam, kde to požární předpisy nařizují. Jde tedy především o fasádu ve výšce nad 22 m nad prvním podlažím, dále v pásech okolo jednotlivých požárních úseků (obvykle u panelových domů je každý byt samostatným požárním úsekem) a nad únikovými cestami, pokud tyto nejsou chráněny stříškou proti stékání hořícího polystyrénu.Druhý možný způsob je tzv. odvětrávaná fasáda. Tento systém spočívá v tom, že se na stávající stěnu připevní, zpravidla do roštu, tepelná izolace o malém difuzním odporu (obvykle je to minerální vlna, anebo celulózová vlákna). Na této tepelné izolaci je pak z exteriéru vzduchová dutina, která je dole a nahoře otevřena do exteriéru. Do této vzduchové dutiny může proudit vodní pára z interiéru přes zdivo a tepelnou izolaci a dále se odvádí proudícím vzduchem pryč. Může se sem samozřejmě vypařovat i zkondenzovaná voda ve zdivu, anebo voda proudící kapilární vzlínavostí ze zatečení a podobně. Vnější plášť je pak tvořen jakýmkoliv materiálem, má za úkol chránit tepelnou izolaci před povětrností, zejména před srážkovou vodou. Tato povrchová vrstva může být téměř z libovolného materiálu. Například lze použít plastové, či hliníkové lamely, desky cetris, prkna, heraklit s omítkou, plech, samostatně stojící zdivo a mnoho dalších materiálů a konstrukcí.

Jak je možné snížit úniky tepla z panelového domu?

Snížit úniky tepla lze dodatečnou tepelnou izolací a výměnou starých oken za nová s nízkým součinitelem prostupu tepla. Panelové domy tvoří velkou část bytového fondu ČR. Lidé na ně často nadávají, ale ve své podstatě, pokud se zrekonstruují, poskytují přijatelný komfort bydlení. Jednou z částí, kterou je nutné sanovat, jsou obvodové konstrukce. Zde je často u panelových domů mnoho problémů a včasné zateplení celého domu tyto problémy odstraní, popřípadě zastaví vývoj degradace domu. U některých domů se může například stát, že vlivem zanedbání osazení tepelných izolací mezi jednotlivé panely a chybnou dobetonávkou dochází ke srážení vodní páry na svařených stycích jednotlivých panelů. Postupně může dojít až k ureznutí kotev a následným problémům. Vnější zateplení tuto kondenzaci odstraní a tím zastaví proces destrukce. Dalším problémem mohou být popraskané parapetní panely. Pokud se objeví na těchto panelech svislé trhlinky uprostřed rozpětí mezi stěnami, které jsou po celé výšce parapetního panelu stejně široké, jsou pravděpodobnou příčinou objemové změny těchto panelů vlivem tepla. Při ohřátí tohoto panelu sluncem dojde k jeho roztažení, v důsledku čehož se vyboulí a uprostřed praskne. Po ochlazení se opět narovná, aby se mohl při dalším ohřátí vyboulit. Tyto pohyby pochopitelně panelu nesvědčí. Zateplením se zmenší teplotní výkyvy a tím odstraní tyto možné problémy. U panelových domů jsou problémy i s plochými střechami, které jsou velmi často z hlediska difuze vodní páry chybně navrženy. Důsledkem jsou typické boule na střešní krytině, často naplněné vodu. Opět vhodné zateplení spolu s vhodnou krytinou tyto problémy odstraní a do budoucna zaručí dlouhou bezporuchovost.Při rekonstrukci panelového domu je vhodné provést všechny práce pokud možno najednou. Je to výhodné i proto, že se zajišťuje pouze jeden úvěr. Zateplení panelového domu by v tomto případě mělo vyplynout z energetického auditu. Obvykle je vhodné provést kompletní zateplení 10 až 12 cm tepelné izolace po celém obvodě, vyměnit okna za plastová se součinitelem prostupu tepla U = 1,1 W/(m2.K) a provést tepelnou izolaci střechy, v ideálním případě tepelným izolantem o tloušťce 16 cm. Tepelné izolace je nutné provést skutečně všude, tedy i na atice seshora, na parapetech, na vyčnívajících zdech...

Na parapety a na atiku je vhodné použít minerální vlnu, protože pěnový polystyrén omezeně snáší vyšší teploty a mohly by zde jeho použitím vzniknout problémy. Dalšími souvisejícími pracemi je zateplení stropu nad vstupem, vyzdění meziokenních vložek, vyzdění celoprosklených schodišťových stěn a podobně. Součástí může být i výměna páteřního rozvodu elektřiny, úprava výtahu, výměna vodovodních, kanalizačních i plynových potrubí, tepelná izolace rozvodů teplé vody a vytápění v nevytápěných prostorách a další s tímto související práce.

Na tyto práce je možné dostat státní dotace z programu panel ve výši úhrady 4% úroků z úvěru. Dotace je pochopitelně podmíněná splněním některých podmínek, jež však nemají za cíl znesnadnit přístup k těmto dotacím, ale ochránit zákazníka od jeho vlastní nevědomosti. Je tedy nutné prokázat, že dům je bez statických vad, že jsou ostatní konstrukce v pořádku a nepotřebují výměnu, či opravu.


Zdroj článku: Tepelné izolace v otázkách a odpovědíchČlánek je vytvořen ve spolupráci se Sdružením Energy Consulting, o.s. - jedná se o neziskové sdružení, které si klade za cíl pomáhat s úsporami energií, využíváním obnovitelných zdrojů energií. Snahou sdružení je v rámci svých sil přispět k propagaci úspor energií a skleníkových plynů. Text článku byl čerpán z publikace Tepelné izolace domů v otázkách - autor Ing. Roman Šubrt.

 

autor: Roman Šubrt, Izolace-Info, KČ 

Snižte své úspory na vytápění dodatečným zateplením domu.

Snižte své úspory na vytápění dodatečným zateplením domu.

Pokud patříte do skupiny vlastníků domu se starší a slabou izolací a chcete ušetřit za energie, může… Celý článek
Češi investují do zateplení. Hlavním důvodem  jsou nižší účty za energie

Češi investují do zateplení. Hlavním důvodem jsou nižší účty za energie

Češi zateplení poměrně dobře rozumí a vnímají ho jako jeden z hlavních nástrojů pro snížení výdajů z… Celý článek
1 z 1
Rubriky článků