hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Tepelné mosty

Tepelné mosty a tepelné vazby

22. 3. 2017

Zmenšení tloušťky nebo narušení celistvosti izolačních vrstev se v otopném období projeví nižší teplotou na vnitřním povrchu konstrukcí v dotčené oblasti. Může se jednat o konstrukčně nezbytný průnik tepelně vodivějších prvků (ocelový, betonový nebo dřevěný sloupek, krokev apod., kotevní prvky fasádního systému) nebo o nedůslednou realizaci stavby (izolační desky nejsou osazeny na sraz, izolační hmota foukaná do dutin konstrukce není všude rozmístěna apod.). Takové místo označujeme jako tepelný most.
 

Jako tepelná vazba se označuje obdobně oslabené místo v napojení dvou nebo více ploš­ných prvků (například stěna - okno). Nejběžnější případy tepelných vazeb, které je potřeba projekčně řešit a výpočtově posuzovat, jsou zřejmé z obrázku.

Rozhodujícími projevy tepelných mostů a tepelných vazeb jsou:

  • zvýšený tepelný tok
  • nižší vnitřní povrchová teplota (riziko povrchové kondenzace vodních par)
  • vyšší venkovní povrchová teplota (patrná při infračerveném snímkování, tzv. termovize)

Obr.:
Časté výsledky infračerveného snímkování: a) zvýšený prostup tepla ve stycích železobetonových panelů a rámech oken; b) zvýšený prostup tepla v oblasti soklu zateplené budovy (zpracoval Jiří Novák)

Hodnocení se provádí prostřednictvím výpočtu více rozměrného vedení tepla. Obvyklé zob­
razení výsledků je uvedeno na obrázku.

Obr.: Výsledek výpočtového hodnocení detailu napojení konstrukcí - obvodové stěny s kontaktním zateplovacím systémem a jednoplášťové střechy s železobetonovou stropní deskou. Rozložení teplot za zimních výpočtových podmínek (zpracoval Jiří Novák)

Zvýšený tepelný tok v místech tepelných mostů a tepelných vazeb nabyl na významu poté, co se významně snížil prostup tepla plošnými konstrukcemi díky novým materiálům a větším tloušťkám tepelných izolací. K vyjádření se užije:

  • lineární činitel prostupu tepla Ψ [W/(m·K)] (čti: psí),
  • bodový činitel prostupu tepla χ [W/K] (čti: chí).

Požadavky a doporučení jsou uvedeny v tab. Pro běžné detaily konstrukcí jsou k dispozici katalogy s uvedenou nejnižší povrchovou teplotou (nebo odvozeným teplotním faktorem) a činiteli prostupu tepla. Katalogy mohou být i elektronické s možností edita­ce. Ve výpočtech tepelných ztrát se použije součin (l· Ψ), kde l [m] je délka, kde se lineární tepelná vazba uplatňuje.

Obr.: Vyznačení nejběžnějších tepelných vazeb v budově


Tabulka: Normové hodnoty lineárního a bodového činitele prostupu tepla

Zobrazení tabulky pro mobilní zařízení naleznete zde

Typ lineární tepelné vazby

Lineární činitel prostupu tepla Ψ [W/(m·K)]


požadovaný doporučený doporučený pro pasivní budovy
Vnější stěna navazující na další konstrukci s výjimkou výplně otvoru, např. na základ, strop nad nevytápěným prostorem, jinou vnější stěnu, střechu, lodžii či balkon, markýzu či arkýř, vnitřní stěnu a strop (při vnitřní izolaci) aj. ≤ 0,20 ≤ 0,10 ≤ 0,05
Vnější stěna navazující na výplň otvoru, např. na okno, dveře, vrata a část prosklené stěny v parapetu, bočním ostění a v nadpraží ≤ 0,10 ≤ 0,03 ≤ 0,01
Střecha navazující na výplň otvoru, např. střešní okno, světlík, poklop výlezu ≤ 0,30 ≤ 0,10 ≤ 0,02
Typ bodové tepelné vazby bodový činitel prostupu tepla χ [W/K]


Průnik tyčové konstrukce (sloupy, nosníky, konzoly apod.) vnější stěnou, podhledem nebo střechou ≤ 0,4 ≤0,1 ≤ 0,02


Čerpáno z publikace: Pozemní stavitelství VI pro SPŠ stavební (Stavební fyzika, zdravotní nezávadnost a požární bezpečnost staveb), vydavatelství Grada
 

Autoři publikace: Jan Tywoniak, Jiří Nováček, Jan Kaňka, Marek Pokorný, Petr Hejtmánek, Hana Najmanová, Martin Jiránek
Rubriky článků