hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Průkaz energetické náročnosti budovy, Energetický audit, Energetický štítek, Energetický průkaz

Hodnocení ukazatelů energetické náročnosti budovy

25. 3. 2016

V případě hodnocení energetické náročnosti budovy jsou u nových budov kontrolovány tři různé ukazatele energetické náročnosti:
  • Neobnovitelná primární energie za rok.
  • Celková dodaná energie za rok.
  • Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy.
Tyto ukazatele jsou současně zatříděny, přičemž třída energetické náročnosti (třída EN) nesmí být horší než třída C.
V rámci výstupů výpočtu jsou také deklarovány dílčí dodané energie do budovy, které jsou současně zařazeny do příslušné třídy EN. Splnění požadavku na minimální třídu EN není vyžadováno.
 

Hodnocení Uem

Číselné hodnoty, uváděné v tomto odstavci jsou převzaty a jsou zde uvedeny pro konkrétnější a lepší představu hodnocení energetické náročnosti budovy. Výpočet referenčního ukazatele součinitele prostupu tepla Uem,R, včetně výpočtu Uem pro hodnocenou budovu, je proveden pomocí výpočetního nástroje NKN 3.01 s tím, že výpočetní nástroj zohledňuje pravidla pro stanovení Uem vícezónové budovy. Uem a Uem,R jsou proto stanoveny pro každou zónu zvlášť a výsledné hodnoty těchto parametrů se stanoví váženým průměrem z parametrů pro zónu 1 a zónu 2 přes objemy těchto zón. Požadavek na splnění tohoto ukazatele EN je dodržen, protože Uem hodnocené budovy je menší než Uem,R budovy referenční. A na základě ukazatele EN pro Uem je třída EN B velmi úsporná.

Tabulka: Průměrný součinitel prostupu tepla pro hodnocenou a referenční budovu
Tabulka: průměrný součinitel prostupu tepla pro hodnocenou a referenční budovu, zdroj: Grada
Tabulka: Celková dodaná energie pro hodnocenou a referenční budovu
Tabulka: Celková dodaná energie pro hodnocenou a referenční budovu, zdroj: Grada

Hodnocení celkové dodané energie

Ukazatel EN pro hodnocení celkové dodané energie je podílem celkové dodané energie do hodnocené budovy a do referenční budovy. Změnou oproti minulému způsobu hodnocení podle vyhlášky 148/2007 Sb. je započítání energie získané z okolního prostředí nebo slunce do celkové dodané energie. V tomto případě činí celková dodaná energie do objektu 32 610 kWh/rok, z níž připadá 3411 kWh/rok na produkci energie ze solárního systému. Vliv solárního systému se projeví až v neobnovitelné primární energii, kdy faktor neobnovitelné primární energie je pro tento typ energonositele roven nule.

Hodnocení neobnovitelné primární energie

Neobnovitelná primární energie se stanoví jako součet součinů dodané energie, v rozdělení po jednotlivých energonositelích a příslušných faktorech primární energie uvedených v příloze č. 3 vyhlášky 78/2013 Sb., ukázka v tabulce "Hodnoty faktoru celkové primární a neobnovitelné primární energie pro hodnocenou budovu".

Referenční budova nemá definovány referenční energonositele, ale pro každý typ spotřeby je definovaný přímo faktor neobnovitelné primární energie (viz tabulka "Hodnoty faktoru neobnovitelné primární energie pro referenční budovu")
Požadavek na splnění tohoto ukazatele EN je dodržen, protože Uem hodnocené budovy je menší než Uem,R budovy referenční. A na základě ukazatele ER pro Uem je třída EN A mimořádně úsporná.

Tabulka: Hodnoty faktoru celkové primární a neobnovitelné primární energie pro hodnocenou budovu
Tabulka: Hodnoty faktoru celkové primární a neobnovitelné primární energie pro hodnocenou budovu, zdroj: Grada
Tabulka: Hodnoty faktoru neobnovitelné primární energie pro referenční budovu
Tabulka: Hodnoty faktoru neobnovitelné primární energie pro referenční budovu, zdroj: Grada
Tabulka: Celková neobnovitelná primární energie pro hodnocenou a referenční budovu
Tabulka: Celková neobnovitelná primární energie pro hodnocenou a referenční budovu, zdroj: Grada

Informativní hodnocení dílčích dodaných energií

Hodnocení dílčích dodaných energií je informativním ukazatelem znázorněném na PENB, kdy splnění ukazatele ER vůči budově referenční není požadováno. Nicméně hodnocení dílčích dodaných energií je v PENB informativně deklarováno


Tabulka: Hodnocení dílčích dodaných energií
Tabulka: Hodnocení dílčích dodaných energií, zdroj: Grada


Autor: Stempel Ulrich E.
Zdroj: Publikace Zateplení a rekonstrukce rodinného domu, vydavatelství Grada
Zateplení a rekonstrukce rodinného domu, vydavatelství Grada, zdroj: GradaRubriky článků