hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Fyzikální veličiny

Změna požární normy ruší ekvivalent DP1

13. 7. 2013

Změna požární normy ČSN 73 0810/Z3 napravuje nesystémovost klasifikace, ruší tzv. ekvivalent DP1

Ilustrační fotoHodnocení požární bezpečnosti stavebních materiálů a konstrukcí je v České republice postaveno na třech základních pilířích. Hořlavost materiálů, výrobků a části konstrukcí charakterizuje především třída reakce na oheň, konstrukce se hodnotí z hlediska požární odolnosti a třetím způsobem hodnocení je druh konstrukční části, který zohledňuje příspěvek konstrukce ke zvyšování intenzity požáru po deklarovanou dobu požární odolnosti. Požární odolnost i třída reakce na oheň jsou klasifikace jednotné napříč státy Evropské unie, národním specifikem (obdobně jako na Slovensku) je určení druhu konstrukční části DP1, DP2, DP3. Změna ČSN 73 0810/Z1, která nabyla platnosti 1. 6. 2012, zavedla nový termín, tzv. ekvivalent DP1. Ten představoval výjimku v zatřídění do nehořlavých konstrukčních částí pro některé výrobky – sendvičové panely tvořené plechy a hořlavým tepelněizolačním jádrem. Změna normy přitom nezohlednila skutečnost, že existuje mnoho jiných stavebních konstrukcí, které se svými vlastnostmi blíží nehořlavým konstrukcím a na které nebyla tato výjimka vztažena. Tato výjimka nyní přestává platit 30. 6. 2013 zavedením změny normy ČSN 73 0810/Z3.

 

Národní klasifikace druhu konstrukce

Národní požární charakteristiku druh konstrukce/druh konstrukční části zavedla norma ČSN 73 0802 v roce 1995. Uvažovány byly stupně D1, D2, D3 z hlediska užití hořlavých hmot. Současná ČSN 73 0810 vydaná v roce 2005 hodnotí konstrukční části DP1, DP2, DP3 především na základě třídy reakce na oheň stavebních výrobků, které jsou v konstrukční části obsaženy.
Druh konstrukce se posuzuje ze dvou hledisek. Prvním je, zda konstrukce mohou přispívat k intenzitě požáru, druhé hledisko hodnotí, zda použité výrobky a hmoty s rozdílnou reakcí na oheň mají vliv na stabilitu a únosnost konstrukčního prvku. Pro konstrukce střech a obvodové stěny může navíc obsahovat informaci, nakolik konstrukce zabraňuje šíření požáru po svém vnějším povrchu. Přestože se jedná o národní klasifikaci, její existence je oprávněná a v souladu s evropským právem, protože využívá informací z harmonizovaných postupů hodnocení, tedy zejména klasifikaci reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 a klasifikaci požární odolnosti podle ČSN EN 13501-2. Tyto obecně platné klasifikační normy se odkazují na specifické normy pro zkoušení a pro aplikaci výsledků na odlišné varianty výrobků, než byly odzkoušeny, zejména pak na zvětšování rozměrů konstrukcí.

Ekvivalent DP1

Zvláštní třída, tzv. ekvivalent DP1, byla zavedena změnou normy ČSN 73 0810/Z1 v čl. 3.2.3.1 e) v červnu 2012 pro jedinou skupinu výrobků – sendvičové panely s kovovým pláštěm – a pro jedinou aplikaci – nenosné stěny výrobních objektů. Tato nová třída způsobila mezi odbornou veřejností rozpaky a zkouška, která slouží na prokázání ekvivalence DP1, vzbudila zájem i v zahraničí. Zpracovatel normy do poznámky uvedl odkaz na soukromoprávní předpis ZP PAVUS 30/2012, podle kterého musí být výrobky odzkoušené v případě, že chtějí získat klasifikaci DP1, respektive tzv. ekvivalent DP1 ve výše uvedených aplikacích. Je s podivem, že si zpracovatel normy neuvědomil, že takto napsaná změna normy znamená, že výrobci a dovozci sendvičových panelů s nehořlavým jádrem musí projít zcela zbytečnou zkouškou pro získání klasifikace ekvivalent DP1, přičemž pro ostatní případy (a to i aplikace, kde se požaduje vyšší požární bezpečnost) jsou tyto konstrukce nadále považovány za nehořlavé (DP1) bez jakéhokoliv dalšího zkoušení.
Naproti tomu, sendvičové panely s hořlavým jádrem, tedy konstrukce prokazatelně uvolňující teplo při požáru (a tedy zařazené do kategorie hořlavých konstrukcí DP3) mohly být po odzkoušení podle ZP PAVUS 30/2012 zařazeny do nejasné a nedefinované třídy ekvivalent DP1. Asociace výrobců minerální izolace upozorňovala na tyto zásadní problémy od počátku tvorby změny ČSN 73 0810/Z1 a v celém jejím průběhu. Přes naše upozornění se zavedení nové definice konstrukční části událo bez zadání takového úkolu ze strany Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru Ministerstva vnitra ČR a norma byla vydána prakticky s okamžitou platností bez jakéhokoli přechodného období. To by zajisté neměla být normální praxe při takto závažných změnách technických norem s dopady na jiné normy ČSN EN, na evropskou legislativu a v neposlední řadě na bezpečnost občanů. Stojí za povšimnutí, že vydání normy předcházely experimentální zkoušky sendvičových panelů s hořlavým jádrem jistého významného výrobce. Ten jednu z těchto experimentálních zkoušek využil v oficiálním protokolu o klasifikaci do třídy ekvivalent DP1, který mu byl vystaven již týden po vydání ZP PAVUS 30/2012. Není divu, že ostatní firmy z odvětví tento nestandardní postup mohly vnímat jako neoprávněnou konkurenční výhodu poskytnutou zpracovatelem normy.

 

V dalším pokračování se dozvíte, co je zkouška ZP-PAVUS 30/2012 a protipožární bezpečnost.

Zdroj: Asociace výrobců minerálních izolací AVMIRubriky článků