hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Fyzikální veličiny

Paropropustnost, difúze a kondenzace vodní páry, II.část - normové požadavky

5. 6. 2013

Normové požadavky difúze a kondenzace vodní páry

Bezpečnostní vlhkostní přirážka △φi = 5% se pokaždé hodnotí při kondenzaci vodní páry uvnitř stavební konstrukce. Ve vlhkých nebo mokrých provozech se běžně uvažuje φi + △φi = 55%. Jak navrhovat stavební konstrukce, aby v nich nedocházelo ke kondenzaci vodní páry doporučuje Norma ČSN 73 0540. Jestliže v konstrukcích ke kondenzaci vodní páry přeci jen dochází, musí být podle normy splněny tři základní požadavky:

 

  • Kondenzace vodní páry nesmí za žádných okolností ohrožovat stabilitu ani funkčnost stavební konstrukce, ať už to tvorbou plísní, znehodnocení materiálu nebo změnou statických nebo fyzikálních vlastností materiálu.

  • Roční bilance kondenzace a vypařování musí být aktivní, což v praxi znamená, že veškerá vlhkost zkondenzovaná v průběhu ročního cyklu se během téhož cyklu zcela odpaří.

  • Množství zkondenzované vodní páry za rok nesmí přesáhnout limit, který udává norma, a to pro jednoplášťové střechy - Mc,a 0,1 kg m2 a případně nižších hodnot. Mc,a 0,5 kg  m2 nebo 0,5 % platí pro plošné hmotnosti materiálu ostatnícj konstrukcí.

Norma také určuje, že u konstrukcí s větranou vzduchovou vrstvou nesmí docházet ke kondenzaci vodní páry po celé délce vrstvy.

Zásady pro navrhování stavebních konstrukcí z hlediska difúze (paropropustnosti) a kondenzace vodní páry

Vrstvené stavební konstrukce jsou navrhovány s ohledem na kondenzaci vodní páry s hlavní zásadou, která je ve správném řazení jednotlivých vrstev konstrukce z hlediska jejich difuzního odporu. Ideálním řazením vrstev je, když difúzní odpor vrstev klesá směrem od vnitřního k vnějšímu povrchu. V praxi to znamená, že vrstva s nejvyšším difúzním odporem je situována na vnitřním líci konstrukce, naopak s nejnižším na vnějším líci. Podle některých autorů by ideální skladba  stavební konstrukce měl vypadat takto:
Velikost součinu součinitele tepelné vodivosti a faktor difuzního odporu jednotlivých vrstev se snižuje ve směru od interiéru k exteriéru.

Všechny zásady jsou pouze teoretickým návodem pro ideální navržení stavební konstrukce. Praxe ukazuje, že v řadě konstrukcí jsou jejich vrstvy řazeny opačně, než uvádí zásady, protože dodržení těchto zásad je mnohdy zcela nemožné dodržet. Ukázkovým příkladem jsou konstrukce jednoplášťových střech. Hydroizolační vrstva s nejvyšším difuzním odporem je na vnějším líci konstrukce. Kvalifikovaný návrh takovéto konstrukce může zajistit, aby splňovala požadavky normy. Obvykle jsou požadavky zkondenzovaného množství a roční bilance kondenzace a vypařování splněny pouze s minimální rezervou, a tudíž spolehlivost takové konstrukce je velmi omezená.

Jestliže je nutné navrhnout skladbu konstrukce, kde je vrstva s extrémně vysokým nebo i absolutním difúzním odporem jako je sklo nebo plech na vnějším líci konstrukce, pak jsou možné dva postupy řešení:

  • 1. Zařadit směrem do skladby konstrukce odvětranou vzduchovou vrstvu a tím střechu řešit jako dvouplášťovou.

  • 2. Navrhnout na vnitřní líc konstrukce vrstvu se stejným nebo vyšším difúzním odporem než je na vnějším líci. Pokud ovšem nebudou paropropustně zajištěny materiály uvnitř skladby konstrukce, a v době zabudování nebudou s minimální vlhkostí, pak nedodržení požadavků může ohrozit základní funkci konstrukce a výrazně omezit její životnost.


Výpočtové hodnocení stavebních konstrukcí z hlediska difúze a kondenzace vodní páry je nutné jestliže skladba konstrukce obsahuje parotěsné vrstvy se spárami, spoji nebo obecně jakékoliv úpravy vedoucí k místnímu snížení paronepropustnosti materiálu. Je nutné zvážit míru konstrukčního řešení na snížení difúzního odporu parotěsných vrstev a vždy do výpočtu zahrnout vliv spárové difúzní vodivosti. Pokud by nebyla tato zásada dodržena, pak by se vyskytly na konstrukci poruchy, které se nedají snadno odstranit a k celkovému zhoršení stavební konstrukce.


První díl Paropropustnost, difúze a kondenzace vodní páry najdete ZDE
Třetí díl Paropropustnost, difúze a kondenzace vodní páry - nejnižší vnitřní povrchová teplota najdete ZDERubriky článků