hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Fyzikální veličiny

Součinitel teplotní vodivosti - fyzikální veličiny u Tepelné ochrany budov

15. 1. 2013

Součinitel teplotní vodivosti (temperature diffusivity factor)

Označení: a
Jednotka: m2/s
Definice: Jedná se o schopnost stejnorodého materiálu o definované vlhkosti vyrovnávat rozdílné teploty při neustálém vedení tepla, je dán vztahem:

a = λ/(c*ρ)

ρ objemová hmotnost ve stavu definované vlhkosti [kg/(m3)]
λ součinitel tepelné vodivosti [W/(m*K]
c měrná tepelná kapacita [J/kg*K]

Podle hodnoty součinitele teplotní vodivosti lze usuzovat na rychlost změny teploty v určitém místě materiálu (stejnorodé vrstvě konstrukce) v důsledku změny jeho povrchové teploty. Čím je hodnota teplotní vodivosti materiálu vyšší, tím je teplota v určitém místě materiálu výrazněji závislá na změně jeho povrchové teploty.


Další informace k fyzikálním veličinám u Tepelné ochrany budov a informace k Součiniteli tepelné vodivosti λ najdete zde

autor: Izolace-info.czRubriky článků