hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Fyzikální veličiny

Tepelně technické vlastnosti materiálů

6. 4. 2021

Pro zobrazení tabulky na mobilním zařízení klikněte zde.

Materiál Pol. Objemová hmotnost v suchém stavu

ρ (kg/m3)
Součinitel tepelné vodivosti pro stav. konstrukce

λ (W/mk)
Měrné teplo

c (J/kgK)
Součinitel difúze vodní páry

δ.10 (s)
Součinitel
hmotnostní
vzduchové
propustnosti

εm (s)
  vnější vnitřní
Betony
Železobeton 1
2
3
2300
2400
2500
1,43
1,57
1,71
1,22
1,34
1,71
840 0,008 (1,4 až 1,2). 10-9
Beton prostý 4
5
6
2100
2200
2300
1,16
1,28
1,43
1,05
1,10
1,16
840 0,013 (1,4 až 1,2). 10-9
Beton z perlitu 37
38
39
40
300
400
500
600
0,14
0,16
0,19
0,21
0,13
0,15
0,17
0,20
1010 0,029
až 0,015
1,7 . 10-9
Autoklávované betony
Plynosilikát 76
77
78
79
80
400
500
600
700
900
0,17
0,19
0,21
0,26
0,38
0,17
0,19
0,21
0,24
0,35
840 0,063 1,4 . 10-9
Plynobeton 81
21
83
84
85
400
500
600
700
900
0,17
0,22
0,28
0,34
0,45
0,17
0,19
0,24
0,24
0,35
840 0,036 1,2 . 10-9
Zdivo z pórobetonových tvárnic o obj.hm. suché látky 100 kg/m3 a obj. hm. malty do:
1400 kg/m3
1600 kg/m3
1900 kg/m3
89
90
91
  0,34
0,35
0,36
0,28
0,29
0,30
920    
Zdivo z cihel
Zdivo z plných pálených cihel 92
93
94
95
1700
1800
1900
2000
0,80
0,86
0,94
1,10
0,73
0,77
0,85
0,99
920 0,031 (6,6 až 2,0) . 10-8
Malty a omítky
Cihlářská pálená hmota 149
150
150
152
153
154
155
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
0,51
0,55
0,58
0,64
0,72
0,84
1,01
0,48
0,51
0,55
0,60
0,67
0,78
0,94
920 0,021 9,2 . 10-9
Malta vápenná 156 1600 0,87 0,70 840 0,031 1,6 . 10-9
Malta vápeno-cementová 157 1850 0,99 0,86 840 0,019 2 . 10-8
Malta cementová s pískem 158 2000 1,16 1,02 840 0,010 1,7 . 10-8
Malta cementová bez písku 159 1950 1,10 0,97 840 0,010  
Omítka vápenná 161 1600 0,87 0,40 840    
Perlitová omítka 162 435 0,13 0,11 920    
Plasty
Pěnový polystyren 168 15 až 40 0,039 0,041 1550 0,0028 7,9 . 1O-8
Rohože ve stlačeném stavu
a) ze skleněné a čedičové vlny 197 260 0,036 0,042 880    
b) z minerální vlny 198 275 0,036 0,042 880    
Dřevo, výrobky ze dřeva a přírodních hmot
Dřevo tvrdé kolmo k vláknům 202 850 0,24 0,17 2510 0,090 2 . 10-7
Dřevo tvrdé rovnoběžně s vlákny 203 850 0,41 0,29  
Dřevo měkké kolmo k vláknům 204 600 0,17 0,14 7,6 . 10-7
Dřevo měkké rovnoběžně s vlákny 205 600 0,43 0,35  
Hobra 211 230 0,076 0,070 2180 0,083  
Stavební desky z
dřevité vlny a cementu
220
221
222
223
224
225
300
400
600
800
1000
1200
    1590 0,029 1,5 . 10-6
Hmoty lisované z dřevitého odpadu 226
227
228
229
200
400
600
800
    2010 0,015 1,4 . 10-8
Sypké materiály
Škvára 254 750 0,27 0,21 750 0,060 1,8 . 10-4
      Kovy        
Železo 287 7850 58 50 440    
Meď 288 8800 372 372 380    
Hliník 289 2700 204 204 870    
Horniny
Žula 290
291
2500
3000
3,1
4,0
       
Čedič 292
293
2800
3200
2,9
4,2
       
Mramor 297
298
2400
2800
3,0
3,5
       
Pískovec 300
301
302
1800
2600
2400
0,93
1,7
1,4
       
Rostlá půda hlinitá nebo písčitohlinitá
a) vlhká 303 2000 2,3        
b) na vzduchu vyschlá 304 1800 1,4        
Sníh, led
Sníh 306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
0,023
0,029
0,064
0,11
0,16
0,26
0,35
0,45
0,57
0,64
  2090    
Voda
t = 0°C
t = 10°C
t = 20°C
t = 50°C
t = 100°C
317
318
319
320
321
1000
1000
998
988
958
0,55
0,57
0,60
0,65
0,68
  4210
4190
4180
4170
4220
   

 

V tabulce výše najdete k vybraným stavebním materiálům orientační hodnoty objemové hmotnosti, součinitele tepelné vodivosti, měrné teplo, součinitel difúze vodní páry stanovené dle normy ČSN 73 0542.

Tuto tabulku není možné brát jako závazný dokument sloužící pro stanovení vlastností konstrukcí staveb. Tabulka slouží pouze pro orientační vyhledání uvedených hodnot.

Aktuálně platný a rozšířený přehled tepelně technických vlastností dalších materiálů podle ČSN 73 0540, ČSN 73 0544 a ČSN 73 0549. Výpočet tepelných ztrát budov podle ČSN 06 0210. Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů podle ČSN 73 0548.

Hodnoty uvedené v tabulce jsou stanoveny jako součet průměrné hodnoty.Rubriky článků