hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Zateplení fasády - technologický postup

6. 12. 2012

Provádění zateplení fasád by se mělo provádět pomocí vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (neboli zateplovacích fasádních systémů) - označovaných zkratkou ETICS. Připravili jsme pro Vás soubor článků, které popisují technologický postup, pro správné provádění ETICS.

 

V tomto článku se budeme zabývat zakládáním zateplovacího systému, lepením tepelné izolace a tepelnými mosty.

 

Technologický předpis pro provádění systémů ETICS

 

Založení zateplovacího systému ETICS

 

Založení zakládací lištou

Šířka zakládacího profilu musí odpovídat použité tloušťce izolantu. Montáž zakládacích profilů ze provádí od rohů. Pro vytvoření rohů se předem upraví zakládací profil podle úhlu rohu stavby. Mezi takto osazené rohové profily se doplní rovné díly. Nejmenší zbytek zakládacího profilu by neměl být menší než 30 cm . Profily se osazují s 2 - 3 mm mezerou mezi konci profilů a kotví se 3 kusy zatloukacích hmoždinek na 1 m. K jejich případnému vyrovnání se použijí distanční podložky (tl. 1 - 10mm). K napojení profilů je používají plastové spojky (viz obr.1). Spára mezi profily a podkladem musí být utěsněna lepicí hmotou. Založení systému i výběr vhodného způsobu založení musí být v souladu s projektovou dokumentací s projektem požárně bezpečnostního řešení stavby i s ČSN 73 08 10 - Požární bezpečnost staveb.


Založení bez zakládacího profilu

Systém je možno založit také bez zakládacího profilu, pouze s použitím skleněné síťoviny a montážní latě (viz obr.2).

Založení v souladu v souladu s ČSN 73 08 10 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

Norma ČSN 73 08 10 povoluje řešení detailu založení ETICS u stávajících objektů s požární výškou h > 12 m dvěma způsoby.
1 Pomocí horizontálního pásu izolantu s třídou reakce na oheň A1 nebo A2 (MW) výšky 0,5 m v místech založení systému
2 Na základě zkoušky podle ISO 13785-1 a vystavených PKO (Požárně klasifikačních osvědčení). Detaily založení podle vydaných PKO nejsou součástí tohoto technologického předpisu. Detaily jsou řešeny přímo v samotných PKO.

plastové spojky, skleněné síťoviny a montážní latě

Odkapávání vody

V oblasti založení systému se musí a u nadpraží otvorů se doporučuje vhodným způsobem zajistit bezpečné odkapávání stékající vody. K tomuto účelu může být použit např. zakládací profil (založení systému) (viz obr.3) nebo rohový ochranný profil s okapničkou (založení bez zakládacího profilu a nadpraží otvorů) (viz obr.4).

zakládací profil (založení systému) nebo rohový ochranný profil s okapničkou
Lepení tepelného izolantu

 

Obecné podmínky

Izolační desky (EPS) se lepí zespodu nahoru na vazbu větším rozměrem desky vodorovně.. Pouze v odůvodněných případech je možno lepit izolant delším rozměrem svisle dolů nebo v soklových partiích pod zakládací lištou a pod terénem, odshora dolů. Tyto případy je třeba řešit individuálně i s ohledem na výběr vhodné tepelné izolace a dalších materiálů

Příprava lepící hmoty

K přípravě práškových hmot se použije pouze čistá voda, příprava pastózních tmelů spočívá pouze v jejich promíchání. K materiálům není dovoleno přidávat žádné přísady, pokud není v technickém listu použité hmoty uvedeno jinak. Konkrétní postup přípravy a míchání a zpracování lepících hmot (množství vody, čas odstání, doba zpracovatelnosti, povětrnostní podmínky apod.) je popsán v jednotlivých technických listech těchto výrobků.

Nanášení lepící hmoty

Nanášení lepící hmoty se provádí ručně (viz obr.5) nebo strojně (viz obr.6) vždy po obvodu desky v nepravidelném pásu a středem desky min. ve třech terčích. Je nutné aby plocha desky spojená s podkladem lepením tvořila minimálně 40% celkové plochy izolační desky. V případě rovného podkladu je možné lepit desky celoplošně zubovou stěrkou.

Při lepení izolantu z minerální vlny (MW) s kolmou orientací vláken (lamel) se provádí nanesení lepící hmoty vždy celoplošně zubovou stěrkou (viz obr.7) - v případě požárních
pásů dle ČSN 73 08 10, nebo ČSN 73 08 02.

Nanášení lepící hmoty se provádí ručně nebo strojně

Nanesení lepící hmoty vždy celoplošně zubovou stěrkou, není možné připustit vznik průběžné svislé spáry

Základní zásady při lepení izolantu

Při lepení (následně ani při stěrkování) se nesmí lepící ani stěrková hmota dostat na boční stěny izolantu. Desky se lepí na vazbu, není možné připustit vznik průběžné svislé spáry ani na nároží (viz obr.8). První řada desek lamel se musí vsadit pevně do zakládacího profilu. Pokud se provádí založení bez zakládacího profilu desky nebo lamely se podepřou montážní latí a do lepeného spoje se v místě založení systému osadí pás skleněné síťoviny, který slouží k vyztužení základní vrstvy na spodní hraně systému (viz obr.2). U ostění otvorů se doporučuje provést nalepení desek nejprve v ploše s přesahem. Následně se provede vlepení izolantu do špalety. Po zatvrdnutí lepící hmoty se provede jejich srovnání s vnitřní plochou zaříznutím nebo zabroušením (viz obr.9). Při lepení izolantu u rohů otvorů nesmí docházet k průběžné spáře ve vodorovném ani svislémsměru. Přebývající část izolační desky se odřízne (viz obr.10). Při lepení izolačních lamel z minerální vlny s kolmou orientací se toto pravidlo nevyžaduje. Desky a lamely se lepí na sraz. Spáry větší než 2mm je třeba vyplnit izolačním materiálem. Spáry mezi deskami (EPS, XPS a perimetru) do šířky 4mm je možno vyplnit nízkoexpanzní montážní pěnou. Spáry šířky nad 4 mm se vyplní vhodným přířezem izolantu.U izolantu z minerální vlny (MW) se montážní pěna k vyplňování spár nesmí používat. Používají se přednostně celé desky, použití přířezů (zbytků) desek je možné pouze v případě, že jsou širší než 150mm a neosazují se na nárožích a u ukončení systému.

srovnání s vnitřní plochou zaříznutím nebo zabroušením, přebývající část izolační desky se odřízne
Tepelné mosty

Při lepení izolantu nesmí vzniknout tepelné mosty, pokud s nimi nebylo uvažováno v projektu a nebyly zohledněny v tepelně technickém posouzení.

Svislé spáry na prasklinách a nepravidelnosti podkladu

Spáry mezi deskami a lamelami nesmí být provedeny v místě trhlin v podkladu, na rozhraní dvou různorodých materiálů v podkladu (viz obr.11) a v místě změny tloušťky izolantu z důvodu rozdílné tloušťky konstrukce (viz obr.12).

Spáry mezi deskami a lamelami nesmí být provedeny v místě trhlin v podkladu, na rozhraní dvou různorodých materiálů v podkladu a v místě změny tloušťky izolantu z důvodu rozdílné tloušťky konstrukce

zdroj: Technologický předpis vychází z podkladů firmy Saint-Gobain Weber Terranova


autor: izolace-info.cz /WeberRubriky článků