hledám zateplení hledám firmu hledám radu slevy

Nová zelená úsporám - rady a tipy

Co je cílem Programu Nová zelená úsporám 2013

24. 7. 2013

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 13. června 2013 I. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory  v rámci programu Nová zelená úsporám 2013. Cílem programu Nová zelená úsporám 2013 je snížení emisí skleníkových plynů prostřednictvím realizace opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti rodinných domů, podpory výstavby rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a podpory efektivního využití zdrojů energie. Předmětem podpory jsou opatření vedoucí k úsporám energie a efektivnímu využití zdrojů energie v rodinných domech.


Program se řídí Směrnicí MŽP č. 9/2013, kterou naleznete na internetových stránkách Programu, sekce dokumenty ke stažení ZDE.

1. Výzva NZÚ 2013 podporuje následující opatření:

Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
Oblast podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie
Oblast podpory D – Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření
Oblast podpory E – Bonus za kombinaci vybraných opatření

Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
Rodinný dům je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví; rodinným domem se nerozumí jiné stavby, např. určené pro rodinnou rekreaci nebo průmyslové stavby, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.

Nová zelená úsporámZákladní podmínky, které musí žadatel splnit

 • Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Žadatelem o podporu může být pouze osoba podléhající daňové povinnosti podle zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů (a to i vlastníci uvedení v § 9 tohoto zákona).

 • Při realizaci musí být použity materiály, výrobky a technologie zapsané v Seznamu výrobků a technologií, realizaci musí provést pouze osoba uvedená v Seznamu odborných dodavatelů. Tyto seznamy naleznete na www.nzu2013.cz.

 • Podporu v rámci Programu lze čerpat pouze na rodinné domy schválené k užívání před 1. 7. 2007.

 • Podpora se vztahuje na práce dokončené po 1. 1. 2013.

 • Podporu v rámci Programu lze čerpat pouze na rodinné domy, jejichž celková energeticky vztažná plocha po realizaci podporovaných opatření nepřesáhne 350 m2.

Definice: Celková energeticky vztažná plocha je vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy.

Jakou výši podpory můžete očekávat

 • Dosažení nejnižší míry podpory 30% ze způsobilých výdajů předpokládá komplexní zateplení rodinného domu při nadstandardních tloušťkách tepelné izolace (na úrovni doporučených hodnot součinitele prostupu tepla), tj. zateplení obvodového zdiva, výměnu oken, zateplení podlah na zemině nebo stropů k suterénu a zateplení stropu nejvyššího podlaží nebo střechy. Případné stávající nedostatečné zateplení některých konstrukcí snižuje pravděpodobnost splnění podmínek programu.

 • Definice: součinitel prostupu tepla konstrukce vyjadřuje celkovou výměnu tepla mezi prostory oddělenými od sebe danou stavební konstrukcí.

 • Pro získání míry podpory 40% bude ve většině případů nutné komplexní zateplení včetně instalace nuceného větrání s rekuperací.

 • Podpora 50% se vztahuje na snížení roční potřeby tepla o 60%.

Na co nesmíte zapomenout
 • Maximální měrné způsobilé výdaje jsou pro jednotlivé typy podporovaných opatření finančně limitovány (např. 1300,-Kč /m2 fasády, 500,-Kč/m2 zateplení stropů).

 • V případě, že původní hlavní zdroj tepla na vytápění budovy je na tuhá nebo vyjmenovaná kapalná fosilní paliva, je žadatel povinen provést jeho výměnu, a to za podmínek stanovených pro podoblast podpory C.1. Na takovouto výměnu lze čerpat podporu.

 • Při podání žádosti nutné předložit odborný posudek sestávající z projektové dokumentace a energetického posudku (obsahuje mj. průkaz energetické náročnosti budovy pro navrhovaný stav) a řadu dalších dokladů. Tyto přílohy k žádosti mohou vyhotovit pouze osoby s příslušnou odborností (projektanti a energetičtí specialisté).

 • Při podání žádosti nutné předložit doklad o projednání stavebního záměru se stavebním úřadem (stanovisko SÚ, souhlas s provedením ohlášené stavby, stavební povolení, oznámení o zahájení stavebního řízení nebo SÚ potvrzená kopie formuláře „Ohlášení stavby“).

 • Při realizaci je povinnost zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby.

 • Realizace opatření musí být dokončena nejdéle do 12 měsíců po vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory

 • Příjemce podpory musí zachovat účel užívání předmětu podpory a dodržet podmínky Programu po dobu 10 let ode dne uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory.

 


Kalkulačka dotací Nová zelená úsporám 2013 ZDEPro zákazníky
Rubriky článků