hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Nová zelená úsporám - rady a tipy

Minimanuál na kotlíkové dotace 2021–2022

29. 9. 2021

Příspěvek na výměnu zastaralého kotle mohou v krajských výzvách získat nízkopříjmové domácnosti, kterým pokryje až 95 % nákladů. Kraje budou vypisovat nové výzvy počátkem roku 2022. Na dotace na zastaralé kotle i topidla dosáhnou i ostatní domácnosti, a to z programu Nová zelená úsporám, zde bude možné podávat žádosti od října letošního roku. Jak na to?

 

Kotlíkové dotace 2021 – 2022


Kdo může žádat:

Domácnosti s čistým příjmem, který nepřekročil v roce 2020 limit 170 900 korun (14 242 Kč na osobu a měsíc). Příjmy ostatních členů domácnosti, tedy osob bydlících společně se žadatelem, jsou průměrovány. Započítány budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek.

Domácnosti, kde žijí jen důchodci se starobním důchodem nebo invalidním důchodem 3. stupně, mají na dotace nárok automaticky.

U nezletilých dětí a studentů do 26 let žijící ve společné domácnosti s žadatelem se počítá nulový příjem.

Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.


Na co můžete získat podporu:

Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace.


Výše podpory

Typ zdroje tepla Výše podpory (Kč)
Plynový kondenzační kotel (min. energetická třída A a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013) 100 000
Elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013) 130 000
Kotel na biomasu (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189) 130 000

Kotlíkové dotace

Kde žádat

Žádosti bude možné podávat na krajském úřadě od počátku roku 2022. Kraje také nabídnou odborné poradenství.

Co je třeba doložit pro žádost

- formulář žádosti o podporu
- doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
- doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, kde je nový zdroj tepla realizován
- fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso


Co je třeba doložit po výměně starého kotle

- fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
- doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou
- protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
- zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů
- potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle
- účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)


Nová zelená úsporám


Kdo může žádat

Vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitostí, tedy rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

Na co může získat podporu

Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy, na výměnu lokálních topidel (krby, krbová kamna apod.) a na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem.

Podpora bude poskytována formou dotace na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 50 % ze způsobilých výdajů.

Typ zdroje tepla Rodinný dům (Kč) Bytový dům (Kč/b.j.)
Plynový kondenzační kotel 35 000 12 000
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva 80 000 25 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet 100 000 25 000
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody 100 000
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody 80 000 30 000
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 50 000 18 000
Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 10 000
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla a teplovodním výměníkem 45 000 35 000
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla 30 000
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 30 000


Logo NZU

Kde žádat

Žádosti bude možné podávat od podzimu online přes web www.novazelenausporam.cz

Co je třeba doložit pro žádost

- formulář žádosti o podporu
- doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
- doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, kde je nový zdroj tepla realizován
- fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

Co je třeba doložit po výměně

- účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)
- fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
- doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou
- protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
- protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
- zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů
- potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle


Časté dotazy

Je možné získat kotlíkovou dotaci na výměnu kotle na chatě – rekreační objekt, ve kterém mají dva lidé trvalé bydliště?

Ano, pokud jde o trvale obývaný rekreační objektu žádá o dotace vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti.

Majitelé chaty jsou důchodci – jakou dotaci mohou předpokládat?

Domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou muset dokládat příjmy, mohu tedy automaticky žádat o kotlíkové dotace s 95% dotací, bez toho, aniž by se zkoumal jejich příjem.

Je možné s dotací vyměnit i starý plynový kotel?

Na výměnu plynového kotlu není možné čerpat dotace, možné by to bylo v případě výměny topidla na plyn s podporou Nové zelené úsporám.

Co je možné zahrnout do způsobilých výdajů?

Mezi způsobilé výdaje může žadatel zahrnout jak pořízení nového topidla včetně nákladů na jeho instalaci a stavební práce, tak výdaje za novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu nebo nezbytné zkoušky, měření a dokumentaci.

Je někde zveřejněný seznam zdrojů, které splňují podmínky dotace a je možné na ně žádat dotaci?

Seznam je připravován, doporučujeme sledovat webové stránky www.kotlikydotace.cz, kde o jeho spuštění budeme informovat.Zdroj článku: Nová zelená úsporámŠtítky: Dotace na zateplení, Nová zelená úsporám
Rubriky článků