hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Nová zelená úsporám - rady a tipy

Programy podpory

23. 1. 2017

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Logo dotačního programu Nová zelená úsporámProgram Nová zelená úsporám řízený MŽP a administrovaný SFŽP je financovaný z výnosů dražeb emisních povolenek v rámci EU ETS. Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (č.383/2012 Sb.) ve svém §4 účelově váže alespoň polovinu výnosů z dražeb na opatření snižující emise skleníkových plynů. Z této části pak zhruba dvě třetiny výnosů budou v období 2013 až 2020 směřovat do rozpočtové kapitoly MŽP a jedna třetina do kapitoly MPO.
 

Předpokládaný výnos pro kapitolu MŽP je 27 mld. Kč do roku 2020. Tyto prostředky jsou deklarovány pro program Nová zelená úsporám. Ten byl v roce 2013 financován 1 mld. Kč z národních prostředků SFŽP (než naběhly příjmy z emisních povolenek) a pro rok 2014 má alokaci 1,9 mld. Kč. Od konce roku 2016 je zajištěno kontinuální financování.

Program Nová zelená úsporám je zaměřen na rodinné domy (energeticky úsporné renovace a výstavbu v pasivním energetickém standardu), protože tuto oblast nelze pokrýt z Evropských strukturálních a investičních fondů. Dále z něj mohou být financovány některé další typy budov, které nebudou podpořeny z nových operačních programů (jako např. novostavby bytových domů v pasivním standardu, energeticky úsporné renovace bytových domů na území hl. m. Prahy).

MODRÁ ÚSPORÁM

Logo programu Modrá úsporámNově připravovaný program řízený MŽP a administrovaný SFŽP zaměření na efektivní hospodaření s dešťovou a šedou vodou. V současné době je v procesu přípravy, aliance Šance pro budovy se podílí na jeho připomínkování a přípravě.

V současné době se podařilo připravit podporu výstavby zelených střech a využití tepla z odpadní vody (tzv. rekuperace teplé vody) na novostavbách a renovacích rodinných a bytových domů, které byla zahrnuta do programu Nová zelená úsporám.

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPŽP

Operační program životního prostředí (OPŽP)Program řízený MŽP a administrovaný SFŽP je financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v programovém období 2014–2020. Prioritní osa 5 je určena pro realizaci energetických úspor v budovách veřejného sektoru, jako jsou školy, nemocnice, domovy s pečovatelskou službou, úřady apod. V ose 5.1. zaměřené na renovace stávajících budov bude vyžadováno dosažení určité úrovně energetické náročnosti a dále budou projekty hodnoceny podle dosažené míry úspory energie, emisí CO2, dosažených tepelně-izolačních vlastností obálky budovy a měrné finanční náročnosti na renovaci. Čím kvalitnější renovace bude a čím vyšší budou dosažené úspory energie, tím vyšší bodové hodnocení žadatel za projekt obdrží. Bodově zvýhodněny budou také projekty kombinující využití metody Energy Performance Contracting pro realizaci technologických opatření. V rámci prioritní osy 5.2. jsou podporovány novostavby veřejných budov v pasivním energetickém standardu.

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK)

Logo operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnostProgram řízený MPO a financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v programovém období 2014–2020. Program Úspory energie v rámci OP PIK je určen pro realizaci úspor energie podnikatelskými subjekty mimo území hlavního města Prahy. Lze získat podporu na renovaci budovy i výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou.

V případě renovací lze získat podporu na renovaci budovy (ať už v průmyslovém areálu, nebo komerční administrativní budovy) a také na modernizaci výrobních provozů. Podpořeny jsou pouze projekty s vnitřním výnosovým procentem nižším než 15 % p.a. Míra podpory činí maximálně 30/40/50 % pro velké, střední a malé podniky. Uznatelné náklady však lze ponížit o zanedbanou údržbu a získat tak vyšší bodové hodnocení.

Podpora na výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou bude poskytnuta v takovém objemu, aby investoři nebyli motivováni k výstavbě nových budov, nýbrž pouze ke zlepšení energetické účinnosti těch, které by beztak byly postaveny. V některých případech lze novostavbu na opuštěném průmyslovém pozemku podle českého stavebního zákona považovat za rozsáhlou rekonstrukci, i pokud je původní nefunkční budova stržena. Takovéto případy budou posuzovány jednotlivě. Je-li budova používána a spotřebovává energii, bude způsobilá k podpoře na energeticky účinnou renovaci podle téhož specifického cíle. Toto opatření je třeba vnímat jako propagaci výstavby budov s téměř nulovou spotřebou energie v souladu s článkem 9 směrnice o energetické náročnosti budov (2010/31/EU).

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ PROGRAM (IROP)

Logo Integrovaného regionálního operačního programuProgram řízený MMMR a financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v programovém období 2014–2020. Podpora ve specifickém cíli 2.5 bude poskytována na realizaci úspor energie v bytových domech mimo území hl. m. Prahy. Podpořeno bude zateplení, výměna zdroje i další související opatření. Podpora bude dle podmínek schválených Monitorovacím výborem poskytována ve výši 30%, resp. 40% dotace ze způsobilých výdajů podle úrovně dosažených úspor energie a energetické náročnosti budovy po realizaci projektu. Bude podpoře celková renovace budovy i dílčí opatření (ty ale s vyšším požadavkem na kvalitu měněných prvků). Bude podpořena také samostatná výměna zdroje a instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Památkově chráněné objekty budou mít odpovídající snížené požadavky na energetickou náročnost měněných prvků. Obce, kraje a jimi zřízené organizace obdrží o 1,5 %, resp. o 1,9 % vyšší míru podpory, kde toto navýšení bude pokryto ze státního rozpočtu.Zdroj a autor textu: Webový portál Šance pro budovy, TZ, www.sanceprobudovy.cz
Logo portálu Šance pro budovyRubriky článků