hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Nová zelená úsporám - rady a tipy

Nová zelená úsporám - Efektivní využití zdrojů energie

31. 7. 2015

Podmínky oblasti podpory C

Efektivní využití zdrojů energie

 

Maximální výše dotace:

Podpora je dána fixní částkou dle typu pořízeného nového zdroje/systému a podoblasti a celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů.

Dotace na realizaci opatření z oblasti podpory C v rodinných domech v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10 % (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory C.5). 

Podoblasti C.1 a C.2 - Výměna zdrojů tepla

 • na opatření z podoblasti C.1 je možné žádat výhradně současně s opatřením z oblasti A,
 • na opatření z podoblasti C.2 je možné žádat pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EAnepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1,
 • podporována výměna původníchhlavních zdrojů teplana vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu a zdrojů na vyjmenovaná kapalná fosilní palivaza ekologicky šetrné zdroje,
 • podporována je také výměna původního elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla za systém s tepelným čerpadlem,
 • podpora se poskytuje na pořízení hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy.

Podporované typy zdrojů:

Podporované typy zdrojů, NZÚ 2015

Požadavky na akumulační zásobník tepla:

 • Zdroje na biomasu – požadovánminimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla (topné vody) 20 l/kW jmenovitého teplovodního výkonu zdroje, není-li v Závazných pokynech stanoveno jinak.
 • Tepelná čerpadla – požadován minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla (topné vody) 15 l/kW jmenovitého výkonu zdroje, není-li v Závazných pokynech stanoveno jinak.

Kompletní požadavky na nově instalované zdroje jsou uvedeny v kapitole 2 Závazných pokynů.

Podoblast C.3 - Instalace solárních termických systémů

 • podporována instalace solárních termických systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných),
 • při podání žádosti před dokončením rodinného domu, musí být nejpozději v okamžiku doložení dokumentů prokazujících řádné dokončení realizace podporovaných opatření (tj. dokumentů pro vydání Registrace a rozhodnutí) prokázáno řádné dokončení domu – doloží se výpis z katastru nemovitostí k novostavbě,
 • v rámci podoblasti C.3.1 se připouští využití přebytečného tepla v systému vytápění a propojení se systémem UT,
 • podporovány jsou pouze solární termické systémy s kolektory splňujícími minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Podporované typy systémů:

Podporované typy systémů, NZÚ 2015

Požadavky na solární termické systémy:

 Požadavky na solární termické systémy, NZÚ 2015

Podoblast C.4 - Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

 • podporována instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla do dokončených rodinných domů,
 • podat žádost o podporu v této podoblasti je možné pouze v kombinaci s oblastí podpory A (Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů),
 • minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla je 75 %,
 • dosažení požadované maximální průvzdušnosti obálky budovy n50 ≤ 2,5 l.h-1 musí být doloženo protokolem z měření průvzdušnosti obálky budovy, který bude v souladu s metodickým pokynem k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy a který bude vypracován dle vzoru zveřejněného v sekci DOKUMENTY → METODICKÉ POKYNY → PROTOKOL O MĚŘENÍ PRŮVZDUŠNOSTI OBÁLKY BUDOVY

Podporované typy systémů:

Podporované typy systémů, NZÚ 2015

Podoblast C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

Maximální celková výše podpory je 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, maximálně však 15 % z alokované částky podpory v podoblasti C.1, C.2, C.3 nebo C.4. 

Lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

Způsobilé výdaje

Způsobilým výdajem se rozumí výdaj bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaného opatření. Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné datum 1. 1. 2014

V této oblasti podpory jsou způsobilé všechny výdaje přímo související s dodávkou a montáží podporovaného opatření do budovy.

V podoblasti podpory C.5 jsou způsobilými výdaji výdaje na zpracování odborného posudku, tj. projektové dokumentace a energetického hodnocení, a také výdaje spojené s provedením měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test) včetně vyhotovení protokolu o měření.

Způsobilosti výdajů se podrobně věnuje kapitola 6 Závazných pokynů.

Na co si dát pozor!

 1. Rodinný dům, na který se žádá o podporu, musí splňovat definici rodinného domu dle kapitoly 11 Závazných pokynů, a to jak před realizací, tak i po celou dobu udržitelnosti (tzn. 10 let od vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů).
 2. Při realizaci podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami programu, a to doložením dokumentů dle kapitoly 4 Závazných pokynů. V případě výběru výrobku ze Seznamu výrobků a technologií se splnění technických vlastností dokládat nemusí. Seznam výrobků a technologií je k dispozici zde - vyhledávání v Seznamu výrobků a technologií.
 3. Žadatel je povinen zajistit odborný technický dozor. Požadavky na odborný technický dozor uvádí kapitola 11 Závazných pokynů.
 4. Realizaci podporovaného opatření musí provést dodavatel s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu.

Kompletní informace o podmínkách oblasti podpory C jsou uvedeny v kapitole 2 Závazných pokynů.

 

Zdroj textu: Nová zelená úsporám (oficiální web), Ministerstvo životního prostředí

 

 Rubriky článků