hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Nová zelená úsporám - rady a tipy

Nová zelená úsporám - Dotace na výstavbu nových RD s velmi nízkou energetickou náročností

24. 6. 2015

Podmínky oblasti podpory B

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 

  • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
  • podporována je také změna dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje definici rodinného domu dle kapitoly 11 Závazných pokynů.

Podle dosažených energetických parametrů budovy se oblast podpory B dělí na dvě podoblasti podpory: B.1 a B.2.

Podoblast B.1 a B.2 - požadované parametry

Podoblast B.1 a B.2 - požadované parametry

Maximální výše dotace:

Podpora se poskytuje formou jednorázové fixní dotace a její celková výše na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů.

Dotace na výstavbu rodinných domů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10 % (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory B.3).

Tab. Maximální výše dotace NZÚ 2015

Podoblast B.3 - Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

Maximální celková výše podpory je 35 000 Kč.

O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory B.1 nebo B.2

Co musí splňovat rodinný dům, na který se žádá dotace:

Způsobilé výdaje

Způsobilým výdajem se rozumí výdaj bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaného opatření. Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné datum 1. 1. 2014

V této oblasti podpory jsou způsobilé všechny výdaje související s výstavbou objektu, a to včetně systémů technického zařízení budovy, mezi které se řadí například systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, zařízení využívající obnovitelných zdrojů energie atd. Mezi způsobilé výdaje nelze naopak zařadit např. výdaje spojené s úpravou pozemku, stavbou oplocení, pořízením vnitřního vybavení rodinného domu a výdaje na samostatně stojící část domu (např. garáž).

Způsobilými výdaji v podoblasti podpory B.3 jsou výdaje na zpracování odborného posudku tj. projektové dokumentace a energetického hodnocení, a také výdaje spojené s provedením měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test) včetně vyhotovení protokolu o měření.

Způsobilosti výdajů se podrobně věnuje kapitola 6 Závazných pokynů.

Na co si dát pozor!

  1. Žadatelem a příjemcem podpory může být pouze první vlastník rodinného domu.
  2. Žadatel musí prokázat technické vlastnosti použitých tepelně izolačních materiálů, výplní otvorů a technických zařízení budovy. Pro materiály a výrobky uvedené v Seznamu výrobků a technologií tyto dokumenty dokládat nemusí. Seznam výrobků a technologií je k dispozici zde - vyhledávání v Seznamu výrobků a technologií.
  3. Instalace zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů musí být provedena dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí.
  4. V případě, instalace solárního termického systému musí být použity kolektory splňující minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.
  5. Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla z odváděného vzduchu je 75 %.
  6. Žadatel je povinen zajistit odborný technický dozor. Požadavky na odborný technický dozor uvádí kapitola 11 Závazných pokynů.
  7. Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doloženo protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy, který bude v souladu s metodickým pokynem k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy, a který bude vypracován dle vzoru zveřejněného v sekci DOKUMENTY → METODICKÉ POKYNY → PROTOKOL O MĚŘENÍ PRŮVZDUŠNOSTI OBÁLKY BUDOVY.
  8. Na rodinný dům podpořený z této oblasti podpory nelze čerpat dotaci z oblastí podpory A a C.

Kompletní informace o podmínkách oblasti podpory B jsou uvedeny v kapitole 2 Závazných pokynů.

 

Zdroj textu: Nová zelená úsporám (oficiální web), Ministerstvo životního prostředíRubriky článků