hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Nová zelená úsporám - rady a tipy

Nová zelená úsporám - Snižování energetické náročnosti stávajících RD

7. 6. 2015

Podmínky oblasti podpory A

Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 

dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy

 • Podporována jsou dílčí i komplexní opatření.
 • Platí základní pravidlo: čím více opatření vedoucích k úspoře energie žadatel provede, tím vyšší podporu získá.
 • Není řečeno, co všechno je nutné udělat, ale jsou předepsané výsledky (např. dosažené hodnoty sledovaných technických parametrů nebo procentuální snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění).
 • Podle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření se oblast podpory A dělí na čtyři podoblasti podpory: A.0, A.1, A.2 a A.3.

Podoblasti A.0, A.1, A.2 a A.3 - požadované parametry

Podoblasti - požadované parametry

Poznámka:

 1. Jedná-li se o památkově chráněnou budovu a orgán památkové péče stanovil ve svém písemném stanovisku podmínky určující zvláštní postup při provádění některého z opatření, platí pro danou část opatření podmínka U ≤ UN,20.
 2. V rámci podoblasti A.3 je povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, a to za podmínek platných pro podoblast C.4. (na realizaci tohoto opatření je možné čerpat podporu).

Maximální výše dotace:

Dotace je poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření – tzn. dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory A.0 až A.3. 

Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle podoblasti podpory:

: Typ konstrukce 
 A.0 a A.1 (Kč/m2) 
 A.2 (Kč/m2) 
 A.3 (Kč/m2) Obvodová stěna 
 500 
 600 
 800 Střecha 
 500 
 600 
 800 Výplně otvorů 
 2 100 
 2 750 
 3 800 Podlaha na terénu 
 700 
 900 
 1 200 Ostatní konstrukce, stropy 
 330 
 400 
 550  Památkově chráněné budovy: Jsou-li orgánem památkové péče stanoveny podmínky určující zvláštní postup při provádění podporovaných opatření, platí pro danou část opatření zvýhodněný koeficient upravující výši dotace k = 1,3. Za památkově chráněnou budovu se považuje budova splňující definici dle kapitoly 11 Závazných pokynů. Bonifikované kraje: Pro realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji platí pro všechny konstrukce zvýhodněný koeficient upravující výši dotace k = 1,1. Výpočet dotace: Maximální možná dotace (Kč)= SUMA (výměra konstrukce v m2× dotace dle typu konstrukce a podoblasti × (k)) k – koeficient upravující výši dotace; pro budovy a konstrukce bez zvýhodnění k = 1, pro budovy a konstrukce podléhající památkové péči k = 1,3; pro budovy v bonifikovaných krajích k = 1,1 Postup výpočtu:   Vynásobíte zateplované plochy jednotlivých konstrukcí v m2 zaokrouhlené na jedno desetinné místo směrem dolů s odpovídající výší dotace pro danou konstrukci a podoblast a s odpovídajícím koeficientem.   Získané součiny sečtete a vyjde vám výše dotace. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů.  Orientační výši dotace si můžete spočítat také pomocí KALKULAČKY. Podoblast A.4 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištěn odborného technického dozoru  Maximální celková výše podpory je 25 000 Kč, max. však 15 % z přiznané částky podpory v podoblasti A.0, A.1, A.2 nebo A.3. O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory A.0, A.1, A.2 nebo A.3. Celková výše podpory v této podoblasti je bonifikována částkou 2 000 Kč nad stanovený limit 25 000 Kč v případě použití materiálů s vydanou environmentální deklarací produktu (dále jen „EPD“). Podmínkou pro poskytnutí této bonifikace je použití materiálů s vydaným EPD na minimálně 50 % výměry zateplovaných konstrukcí. Co musí splňovat rodinný dům, na který se žádá dotace:   musí splňovat definici rodinného domu dle kapitoly 11 Závazných pokynů, a to jak před realizací podporovaných opatření, tak i po celou dobu udržitelnosti (tzn. 10 let od vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů),   schválený k užívání před 1. 7. 2007,   v případě, že původní hlavní zdroj tepla na vytápění rodinného domu je na tuhá fosilní paliva a nesplňuje požadavky na 3. emisní třídu nebo je na vyjmenovaná kapalná fosilní paliva, je nutné provést jeho výměnu, a to za podmínek stanovených pro podoblast podpory C.1, nebo provést napojení na systém centrálního zásobování teplem (na připojení na systém centrálního zásobování teplem se podpora neposkytuje). Způsobilé výdaje Způsobilým výdajem se rozumí výdaj bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaného opatření. Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné datum 1. 1. 2014, u podoblasti podpory A.0 je stanoveno rozhodné datum 1. 1. 2015. Mezi způsobilé výdaje jsou zahrnuty výdaje za materiál, výrobky, montáž a provedení podporovaných opatření provedených na obálce budovy, ale i výdaje, které jsou přímo a výhradně spojené s realizací těchto opatření. Způsobilými výdaji v podoblasti podpory A.4 jsou výdaje na zpracování odborného posudku tj. projektové dokumentace a energetického hodnocení a na zajištění odborného technického dozoru nad prováděním podporovaných opatření a na doložení environmentální deklarace produktu (EPD). Způsobilosti výdajů se podrobně věnuje kapitola 6 Závazných pokynů. Na co si dát pozor:   Při realizaci podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami programu, a to doložením dokumentů dle kapitoly 4 Závazných pokynů. V případě výběru výrobku ze Seznamu výrobků a technologií se splnění technických vlastností dokládat nemusí. Seznam výrobků a technologií je k dispozici zde - Vyhledávání v seznamu výrobků a technologií.   Realizaci opatření musí provést dodavatelé s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu.   Rekonstrukce rodinného domu musí probíhat pod dohledem odborného technického dozoru. Požadavky na odborný technický dozor uvádí kapitola 11 Závazných pokynů. Kompletní informace o podmínkách oblasti podpory A jsou uvedeny v kapitole 2 Závazných pokynů 

Památkově chráněné budovy:

Jsou-li orgánem památkové péče stanoveny podmínky určující zvláštní postup při provádění podporovaných opatření, platí pro danou část opatření zvýhodněný koeficient upravující výši dotace k = 1,3. Za památkově chráněnou budovu se považuje budova splňující definici dle kapitoly 11 Závazných pokynů.

Bonifikované kraje:

Pro realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji platí pro všechny konstrukce zvýhodněný koeficient upravující výši dotace k = 1,1.

Výše dotace:

Maximální možná dotace (Kč)= SUMA (výměra konstrukce v m2× dotace dle typu konstrukce a podoblasti × (k))

k – koeficient upravující výši dotace; pro budovy a konstrukce bez zvýhodnění k = 1, pro budovy a konstrukce podléhající památkové péči k = 1,3; pro budovy v bonifikovaných krajích k = 1,1

Postup výpočtu

 1. Vynásobíte zateplované plochy jednotlivých konstrukcí v m2 zaokrouhlené na jedno desetinné místo směrem dolů s odpovídající výší dotace pro danou konstrukci a podoblast a s odpovídajícím koeficientem.
 2. Získané součiny sečtete a vyjde vám výše dotace

Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů

Orientační výši dotace si můžete spočítat také pomocí KALKULAČKY.

Podoblast A.4 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištěn odborného technického dozoru

Maximální celková výše podpory je 25 000 Kč, max. však 15 % z přiznané částky podpory v podoblasti A.0, A.1, A.2 nebo A.3.

O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory A.0, A.1, A.2 nebo A.3.

Celková výše podpory v této podoblasti je bonifikována částkou 2 000 Kč nad stanovený limit 25 000 Kč v případě použití materiálů s vydanou environmentální deklarací produktu (dále jen „EPD“). Podmínkou pro poskytnutí této bonifikace je použití materiálů s vydaným EPD na minimálně 50 % výměry zateplovaných konstrukcí.

Co musí splňovat rodinný dům, na který se žádá dotace:

 • musí splňovat definici rodinného domu dle kapitoly 11 Závazných pokynů, a to jak před realizací podporovaných opatření, tak i po celou dobu udržitelnosti (tzn. 10 let od vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů),
 • schválený k užívání před 1. 7. 2007,
 • v případě, že původní hlavní zdroj tepla na vytápění rodinného domu je na tuhá fosilní paliva a nesplňuje požadavky na 3. emisní třídu nebo je na vyjmenovaná kapalná fosilní paliva, je nutné provést jeho výměnu, a to za podmínek stanovených pro podoblast podpory C.1, nebo provést napojení na systém centrálního zásobování teplem (na připojení na systém centrálního zásobování teplem se podpora neposkytuje).

Způsobilé výdaje

Způsobilým výdajem se rozumí výdaj bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaného opatření. Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné datum 1. 1. 2014, u podoblasti podpory A.0 je stanoveno rozhodné datum 1. 1. 2015.

Mezi způsobilé výdaje jsou zahrnuty výdaje za materiál, výrobky, montáž a provedení podporovaných opatření provedených na obálce budovy, ale i výdaje, které jsou přímo a výhradně spojené s realizací těchto opatření.

Způsobilými výdaji v podoblasti podpory A.4 jsou výdaje na zpracování odborného posudku tj. projektové dokumentace a energetického hodnocení a na zajištění odborného technického dozoru nad prováděním podporovaných opatření a na doložení environmentální deklarace produktu (EPD).

Způsobilosti výdajů se podrobně věnuje kapitola 6 Závazných pokynů.

Na co si dát pozor:

 1. Při realizaci podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami programu, a to doložením dokumentů dle kapitoly 4 Závazných pokynů. V případě výběru výrobku ze Seznamu výrobků a technologií se splnění technických vlastností dokládat nemusí. Seznam výrobků a technologií je k dispozici zde - Vyhledávání v seznamu výrobků a technologií.
 2. Realizaci opatření musí provést dodavatelé s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu.
 3. Rekonstrukce rodinného domu musí probíhat pod dohledem odborného technického dozoru. Požadavky na odborný technický dozor uvádí kapitola 11 Závazných pokynů.

Kompletní informace o podmínkách oblasti podpory A jsou uvedeny v kapitole 2 Závazných pokynů.

 

Zdroj textu: Nová zelená úsporám (oficiální web), Ministerstvo životního prostředíRubriky článků