hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Nová zelená úsporám - rady a tipy

Nová zelená úsporám - Podprogram rodinné domy

15. 2. 2014

1. Výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Nová zelená úsporám, podprogram Nová zelená úsporám – Rodinné domy

Dne 6. ledna 2014 nabyla účinnosti Směrnice č. 1/2014 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám (dále jen „Směrnice“). Cílem podprogramu Nová zelená úsporám – Rodinné domy (dále jen „Podprogram RD“) je snížení emisí skleníkových plynů, dosažení úspor energie na straně konečné spotřeby (Podprogram RD slouží k naplňování cílů dle článků 3 a 7 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti) a zlepšení stavu životního prostředí. Předmětem podpory jsou opatření vedoucí k úsporám energie a efektivnímu využití zdrojů energie v rodinných domech. V souladu se Směrnicí a jejími Přílohami se vyhlašuje 1. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Nová zelená úsporám – podprogram Nová zelená úsporám – Rodinné domy (dále jen „Výzva“) v následujícím znění:

 

Harmonogram výzvy

Zahájení příjmu žádostí: 1. dubna 2014

Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 12:00 hod. dne 31. října 2014

Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím online formulářů přístupných na webových stránkách programu http://www.nova-zelenausporam.cz

Nová zelená úsporám 2013Typy žadatelů o podporu

Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Žadatelem o podporu může být pouze osoba podléhající daňové povinnosti podle zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti ve znění pozdějších předpisů (a to i vlastníci uvedení v § 9 tohoto zákona). Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní předpis, podporu nelze poskytnout.

Oblast podpory

V rámci Výzvy jsou podporována následující opatření (podrobněji specifikovaná v Přílohách II Směrnice):

 1. Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 2. Oblast podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 3. Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie

Alokace finančních prostředků

1. Pro Výzvu je alokováno nejvýše 1 900 000 000 ,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set milionů korun českých).

Podmínky účasti

 1. Soulad projektového záměru s cíli Podprogramu RD a podmínkami uvedenými ve Směrnici, jejích Přílohách a specifikovanými ve Výzvě.

 2. Dodržení předepsaného způsobu a termínu podání žádosti o podporu.

 3. Podání žádosti o podporu oprávněným žadatelem definovaným ve Výzvě.

Finanční podpora

Finanční podpora v rámci Výzvy bude poskytována v souladu s pravidly programového financování dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na reprodukci majetku, ve znění pozdějších předpisů a dle pokynu Ministerstva financí č. R – 2010, dále v souladu se Směrnicí a jejími Přílohami.


Způsob podání žádost

Žádost o poskytnutí podpory se podává elektronicky prostřednictvím online formuláře přístupného na internetových stránkách programu Nová zelená úsporám: http://www.nova-zelenausporam.cz.

Posouzení žádostí

 1. Státní fond životního prostředí ČR (dále jen „Fond) provede kontrolu podané žádosti z hlediska úplnosti, formální správnosti a souladu s podmínkami Podprogramu RD.

 2. U předložených žádostí o podporu, které nesplní požadavky na úplnost, formální správnost a soulad s podmínkami Podprogramu RD, bude další administrace ukončena.

 3. Žádosti, které splní požadavky na úplnost, formální správnost a soulad s podmínkami Podprogramu RD, budou předloženy k posouzení Radě Fondu.

 4. Na základě doporučení Rady Fondu provede Fond akceptaci či neakceptaci žádosti, o které písemně vyrozumí žadatele o podporu.

 5. Žadatel doloží doklady stanovené v Příloze č. II/7 pro závěrečné vyhodnocení žádosti.

 6. U žádostí, kde nejsou v průběhu závěrečného vyhodnocení zjištěny nedostatky, vydá správce programu (MŽP) Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo

Registraci akce a stanovení výdajů.

Proces administrace je dále podrobněji uveden v Příloze č. II/5 Směrnice.

Závěrečná ustanovení

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

 


Zdroj: Ministerstvo životního prostředí, Nová zelená úsporámRubriky článků