hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Požární odolnost tepelných izolací

Požární bezpečnost plochých střech s EPS

11. 11. 2016

EPS jako pěnový organický materiál musí být vždy chráněn vhodnými, nejlépe nehořlavými materiály. Použití samozhášivých polystyrenů má velký význam zejména pro zabránění vzniku požáru při montáži pláště (sváření, používání rozbrušovaček popř. úmyslné zapálení apod.) v případě hoření malé intenzity.

 

Požární odolnost REI jednoplášťových střech s EPS

Je možno deklarovat pouze u masivní nosné konstrukce (např. betonové) v návaznosti na její vlastní požární odolnost. U lehkých střešních plášťů na trapézovém plechu dochází v případě požáru uvnitř budovy k rychlému nárůstu teploty trapézového plechu s možností zapálení EPS vrstev. Pro tyto lehké pláště je třeba použít kombinovanou izolaci MW + EPS – viz. systém SG COMBI ROOF, kdy je možno dosáhnout požární odolnosti až REI 45.

Šíření požáru střešním pláštěm s EPS

Klasifikaci BROOF (t1) tj. mimo požárně nebezpečný prostor splňují na EPS izolantech jak běžné asfaltové pásy, tak fóliové hydroizolace. Klasifikaci BROOF (t3) tj. do požárně nebezpečného prostoru splňují na EPS izolantech pouze vybrané asfaltové pásy a fólie. Hydroizolační fólie musí být od EPS z požárních důvodů separovány zpravidla skelným vliesem s hmotností min. 120 g/m2. Další možností je použití doplňkové nehořlavé minerální izolace pod hydroizolací, ochrana hydroizolace kačírkem apod.

Hydroizolační souvrství plochých střech s EPS

Mohou tvořit jak systémy fóliové, tak z asfaltových pásů, vždy při dodržení konkrétního technologického postupu. Některé fólie, např. mPVC , nejsou z důvodu obsahu změkčovadelvhodné k přímému kontaktu s pěnovým polystyrenem. Pro jejich separaci se obvykle používá skelná rohož, popř. geotextilie. Fóliové systémy se navrhují zejména jako jednovrstvé mechanicky kotvené, nebo přitížené. Hydroizolační souvrství tvořené asfaltovými pásy se skládá nejčastěji ze dvou asfaltových pásů. Spodní pás nejlépe s nosnou vložkou ze skelné tkaniny může být být v samolepícím provedení, může být nalepen na izolační desku EPS pomocí lepidel, nebo může být celé souvrství kotveno či přitíženo. Vrchní pás je nejčastěji tvořen SBS modifikovaným asfaltovým pásem, který se plnoplošně na spodní pás nataví. K dispozici jsou také jednovrstvé systémy s jedním asfaltovým pásem tloušťky nejčastěji 5 mm.

KOMBINOVANÁ TEPELNÁ IZOLACE COMBI ROOF (EPS + MW)

Střešní pláště SG COMBIROOF využívají nejlepších vlastností tradičních a dlouhodobě osvědčených izolantů pro ploché střechy. V případě minerální izolace se jedná především o tepelnou izolaci a výborné protipožární vlastnosti, u pěnového polystyrenu pak o výborné tepelně izolační vlastnosti, minimální hmotnost a vysokou pevnost v tlaku. Důležitou součástí střech SG COMBI ROOF je návrh nosné konstrukce trapézového plechu, posouzení jeho statického působení při požární situaci a řešení souvisejících detailů.

Hlavní výhody střešních plášťů SG COM BI ROO F:

■ Požární odolnost REI 15, REI 30 a REI 45 pro velké rozpony (běžně 6 m i více).
■ Vhodné i pro shromažďovací prostory (obchodní centra apod.)
■ Variantní řešení pro zajištění různorodých požadavků na požární odolnost, požární pás, nešíření požáru střešním pláštěm, nevytápěné objekty atd.
■ Vhodné pro všechny sněhové oblasti.
■ Výhodný poměr cena/výkon.
■ Snížení hmotnosti díky použití kombinované izolace.
■ Universální řešení pro hydroizolační fólie i asfaltové pásy.Požární odolnost lehkých střešních plášťů SG COM BI ROO F

■ SG COMBI ROOF 15M (REI 15 DP1-DP3)
■ SG COMBI ROOF 15M-i (REI 15 DP1-DP3)
■ SG COMBI ROOF 30M (REI 30 DP1-DP3)
■ SG COMBI ROOF 30M-i (REI 30 DP1-DP3)
■ SG COMBI ROOF 45M-i (REI 45 DP1-DP3)

Zkoušky požární odolnosti lehkých plášťů SG COMBI ROOF byly provedeny dle metodiky EN 1365-2:2001. Skladby prokázaly výborné protipožární vlastnosti a střechy s kombinovaným izolantem EPS + MW zajišťují objektům požární odolnost 15, 30 a 45 minut (REI 15, REI 30 a REI 45) dle konkrétní skladby. Jednotlivé systémy se liší jak požární odolností, tak materiálovou skladbou ve vazbě zejména na pevnost v tlaku a součinitel tepelné vodivosti jednotlivých  materiálů.


Obr.: Příklady zkoušek skladeb vhodných pro požárně nebezpečné prostory rozdělit pásem  např. minerální izolace. s klasifikací BROOF(t3).

SG COM BI ROO F - KONSTRUKČNÍ ČÁST DRUHU DP1

Dle konkrétní skladby a typu hydroizolace jsou střešní pláště SG COMBI ROOF druhu DP1-DP3. Pláště SG COMBI ROOF splňují požadavek čl. 3.2.3.2 f. ČSN 73 0810/ Z1 tj. na rozhraní EPS a MW byla zkouškami prokázána teplota max. 110°C a v případě použití hydroizolačního souvrství BROOF (t3) jsou hodnoceny jako konstrukční část druhu DP1. Konstrukce SG COMBI ROOF v požadované době požární odolnosti nezvyšuje intenzitu požáru. Pláště jsou určeny také pro použití v požárně nebezpečných prostorech.

Lehký požárně odolný plášť SG COM BI ROO F 30M – požární odolnost REI 30 DP1

Základní skladba:Dle rozšířené aplikace uvedené v příslušném Posouzení požární odolnosti (PPO ) je třeba dodržet tyto požadavky:

■ Tloušťka trapézového plechu φ 0,75 mm.
■ Max. napětí v trapézovém plechu, vypočtená pro zatížení za požární situace dle ČSN EN 1990 a ČSN EN 1991-1-2, nejsou větší než:
■ Maximální napětí nad podporou ≤ 99,8 MPa.
■ Maximální napětí v poli ≤ 83,8 MPa. Výše uvedená napětí se vztahují pro trapézové plechy s použitou ocelí S 320 GD s mezí kluzu f=320 MPa.
■ Trapézové plechy jsou připevněny k podporám v každé vlně nejméně dvěma kotevními prostředky φ 5,5 mm. Připouští se i jiný způsob připevnění doložený výpočtem.
■ Trapézové plechy jsou vzájemně překryty a spojeny samovrtnými šrouby průměru φ 4,8 mm v rozteči ≤ 500 mm.
■ Sklon střechy je v rozmezí od 0° do 25°.
■ Pro splnění REI musí být požárně dělící vrstva MW provedena také okolo prostupů tj. kolem světlíků, vzduchotechniky, a dalších instalací.
■ Použitý druh hydroizolace nemá na požární odolnost vliv.

Požární dělení v ploše nad 1500 m2

Dle ČSN 73 0810 čl. 3.2.3.2 je možno provádět střešní pláště s tepelnou izolací EPS v maximální ploše 1500 m2. Větší plochy je třeba rozdělit pásem např. minerální izolace.

Zdroj a autor textu: ISOVER
Zdroj a autor použitých obrázků: ISOVERRubriky článků