hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Minerální vlna s vodotěsnou izolací z asfaltových pásů

30. 5. 2016

Použití tepelné izolace z minerální vlny s vodotěsnou izolací z asfaltových pásů

V podstatě se jedná o tyto možnosti:
 

1) VOLNÝ POKLÁDKA HYDROIZOLAČNÍHO ASFALTOVÉHO PÁSU S MECHANICKÝM KOTVENÍM

Pokládka minerální vlny na plochou střechu, zdroj: ISOVERJedná se o klasickou technologii shodnou s technologií pokládky vodotěsné izolace z hyd­roizolačních fólií. Desky z minerální vlny se položí na podklad a zpravidla se pomocí upev­ňovacích prvků s přítlačnou podložkou samostatně při kotví k podkladu. Obvykle posta­čí dva kotevní prvky na desku (velikosti 1 x 0,5 ml.) Na takto připravený podklad se volně položí vhodný hydroizolační modifikovaný asfaltový pás (SBS), který se v místě podélného přesahu při kotví k podkladu opět pomocí upevňovacích prvků s přítlačnou podložkou. Po položení dalšího navazujícího asfaltového pásu se podélný přesah pásů široký 120 mm sva­ří pomocí ručního hořáku s dotlačením. Takto je možné vytvořit jednovrstvou vodotěsnou izolaci z asfaltového pásu, u dvouvrstvé izolace pak první hydroizolační vrstvu, na kterou se následně plnoplošně nataví vrchní asfaltový pás. V případě, že bude zajištěno spolehli­vé přikotvení každé tepelně izolační desky kotevními prvky, kterými se kotví hydroizolační pás, je zpravidla možné samostatné kotvení této řady desek vynechat.

2) NASTAVENÍ ASFALTOVÉHO PÁSU NA NENAKAŠÍROVANÝ POVRCH DESEK SPOLU S MECHANICKÝM KOTVENÍM K PODKLADU

Tento způsob pokládky doporučuji pouze v případě, že se jedná o dvouvrstvou vodotěsnou izolaci z asfaltových pásů na tepelné izolaci z minerální vlny natavenou na geometricky proměnlivém povrchu podkladu, například na válcové ploše střechy. Natavení spodního asfaltového pásu přímo na nenakašírovaný povrch tepelné izolace z minerální vlny v tomto případě pouze zajišťuje jeho dobrou polohu a spolehlivý kontakt s podkladem, ale není dle mého názoru spolehlivé. Proto by mělo být vždy použito mechanické kotvení s počtem upevňovacích prvků vypočtených na namáhání sáním větru.

3) NATAVENÍ ASFALTOVÉHO PÁSU NA POVRCH DESEK NAKAŠÍROVANÝM ASFALTEM

Pokládka minerální vlny s EPS na ploché střeše, ilustrační foto, zdroj: ISOVERPokud výrobce tepelné izolace z minerální vlny nabízí své výrobky již nakašírované asfaltem, je možné na ně spolehlivě natavit první vrstvu dvouvrstvé vodotěsné izolace z asfaltových pásů. Obvykle se používá kašírování oxidovaným asfaltem. Z hlediska spolehlivosti je však nutné lineární kotvení prvního hydroizolačního pásu po obvodě střechy a kolem větších svět­líků nebo nadstřešních konstrukcí kotevními prvky v rozteči 250 mm. Natírání povrchu desek již položených na střeše horkým asfaltem může být problematické jak z realizačního hledis­ka, tak z hlediska spolehlivosti spojení po natavení vodotěsné izolace (jde nejen o správnou teplotu rozehřátého asfaltu při natírání desek, ale i o množství naneseného asfaltu a hloubku jeho penetrace do tepelně izolační desky).

4) NATAVENÍ ASFALTOVÉHO PÁSU NA POVRCH DESEK NAKAŠÍROVANÝ ASFALTOVÝM PÁSEM

Na trhu jsou nabízeny desky z minerální vlny, na které je již u výrobce nakašírován asfaltový pás. V tomto případě je o pokládce těchto desek (obvykle po jejich přilepení k podkladu vhodným lepidlem) a po svaření přesahů nakašírovaných asfaltových pásů vytvořen první hydroizolační vrstva, na kterou se následně plnoplošně nataví druhá hydroizolační vrstva. I v tomto případě by mělo být dle mého názoru z hlediska spolehlivosti provedeno alespoň lineární kotvení v těchto nakašírovaných desek po obvodě střechy a kolem větších světlíků nebo nadstřešních konstrukcí kotevními prvky v rozteči 250mm s podmínkou překrytí tohoto lineárního kotvení natavením přídavného pásu širokého 250mm.

5) SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE POKLÁDKY ASFALTOVÝCH PÁSŮ NA NENAKAŠÍROVANÝ POVRCH DESEK

Pokládka minerální vlny na plochou střechu, ilustrační foto, zdroj: ISOVERFirma VEDAG dodává na trh (v roce 2008) pod obchodním názvem Vedatop TM samolepící modifikovaný asfaltový pás (SBS) tl. 1,7mm určený k přímé pokládce na nenakašírovaný povrch střešních desek z minerální vlny. Bezprostředně po přímé pokládce tohoto samolepícího pásu Vedatop TM se musí pomocí plamene propanbutanového hořáku natavit vrchní asfaltový modifikovaný pás (SBS) - například pás Vedatop S5 tl. 5,2mm s posypem z drcené břidlice. při tom dochází k proniknutí potřebného množství asfaltové krycí hmoty z pásu Vedatop TM do horní vrstvy desek z minerální vlny a k jejich spojení. Kontrolním znakem, že byl pás Vedatop TM dostatečně nahřátý, je prorýsování speciální nosné vložky ze skleněné mřížky na ovrchu pásu, těsně před natavením vrchního pásu. Tím je zaručeno potřebné spojení vrchního  hydroizolačního pásu Vedatop S5 s tepelnou izolací. Z hlediska spolehlivosti je nutné provést lineární kotvení skrz položený pás Vedatop TM po obvodě střechy a kolem větších světlíků nebo nadstřešních konstrukcí upevňovacími prvky s přítlačnou podložkou v rozteči 250mm. Tato technologie tedy umožňuje spolehlivé provedení jak penetrace vrchních vrstev desek z minerální vlny modifikovaným asfaltem, tak vytvoření spolehlivé vodotěsné izolace z asfaltu modifikovaného SBS. Pro konkrétní použití doporučuji konzultace s dovozcem.

Použití tepelné izolace z minerální vlny s vodotěsnou izolací z hydroizolačních fólií

U této technologie vodotěsné izolace se jedná nejčastěji o volnou pokládku hydroizolační fólie s mechanickým kotvením k podkladu nebo o volnou pokládku s přitížením stabilizační vrstvou z kačírku. Prakticky platí vše, co bylo uvedeno u asfaltových pásů, s tím, že je nutno přihlédnout k větším šířkám hydroizolačních fólií - u kotvené hydroizolační fólie bude proto vždy nutné desky z minerální vlny samostatně kotvit k podkladu.Autoři textu: Karel Chaloupka a Zbyněk Svoboda
Zdroj: Publikace Ploché střechy, vydavatelství Grada Publishing, a.s.
Ploché střechy, vydavatelství Grada Publishing, a.s.Rubriky článků