hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Použití extrudovaného polystyrenu XPS v plochých střechách

15. 6. 2016

SPECIÁLNÍ VÝROBKY Z XPS PRO PLOCHÉ STŘECHY

Firma Dow Chemical nabízí pro nepochozí ploché střechy s malou únosností pod názvem Roofmate LG speciální desky z XPS opatřené na horním povrchu 10 mm tl. vrstvou z plastbetonu, která chrání CPS proti působení UV záření a zejména svou hmotností zajišťuje stabilitu střešního pláště vůči sání větru. Plošná hmotnost desek Roofmate LG se pohybuje kolem 25 kg/m2. Použití těchto desek je nutno v konkrétních případech konzultovat s dovozcem. Desky Roofmate LG dodávané v rozměrech 1200x600mm jsou na podélných stranách opatřeny perem a drážkou - tato úprava zajišťuje jejich spolupůsobení při  namáhání sáním větru. po obvodě střechy a zejména v rozích střechy je nutné zajistit stabilitu takto vytvořeného střešního pláště vůči sání větru dalším přitížením - obvykle betonovými dlaždicemi. Nezbytnou podmínkou pro použití těchto desek je spolehlivé vyspádování střešního pláště k odvodňovacím prvkům tak, aby se nikde pod deskami netvořily kaluže vody - jinak může docházet k nasáknutí XPS difuzí vodní páry, která se uvolňuje ze srážkové vody a kondenzuje pod vrstvou z plastobetonu.
 

POUŽITÍ VÝROBKŮ Z XPS V PLOCHÝCH STŘECHÁCH

1) jednoplášťová plochá střecha

Extrudovaný polystyren by se s ohledem na nižší tepelnou odolnost(jen +75°C) a velkou hranovou pevností neměl používat jako tepelná izolace v klasické jednoplášťové ploché střeše. Zdánlivě malý rozdíl pouhých 5°C mezi hodnotou maximálního tepelného namáhání XPS (+75°C) oproti EPS (+80°C) má pro zabudování výrobků z XPS do střešního pláště významný dopad. Povrchová teplota povlakové vodotěsné izolace z asfaltových pásů dosahuje v létě až hodnoty +80°C. při této teplotě však již dochází k nevratné deformaci (obvykle prohnutí) desek z XPS. Protože výrobky z XPS mají nejen velkou pevnost v tlaku, ale i velkou hranovou pevnost, mohla by potom prohnutá deska z XPS svými ostrými hranami poškodit vodotěsnou izolaci. Právě proto by se neměl používat XPS pod vodotěsnou izolaci v klasické jedno­plášťové střeše, ale jen na obrácené střeše, tedy střeše s opačným pořadím vrstev, pří­padně na tzv. DUO střeše. U řady dovozců by v tomto případě byla problematická materiá­lová záruka. Zahraniční předpisy - například německé .abc der Bitumenbahnen" připouštějí pokládku asfaltových pásů na tepelnou izolaci z XPS s podmínkou, že asfaltové pásy budou odděleny od povrchu desek XPS dělicí vrstvou ze skelné rohože a první vrstva vodotěsné izolace bude volně položena nebo volně položena a mechanicky při kotvena k podkladu. V každém případě bychom měli k takovému mimořádnému použití XPS předem získat písemný souhlas dovozce extrudovaného polystyrenu. Samozřejmě i v tomto případě by bylo nutné zajistit vhodným způsobem i snížení povrchové teploty působící v létě na tepelnou izolaci- například ochrannou vrstvou z kačírku. Protože tepelná izolace z XPS je oproti použití klasické tepelné izolace z pěnového polystyrenu EPS výrazně dražší, bude zabudování XPS jako izolace jednoplášťové ploché střechy pravděpodobně mimořádnou záležitostí a bylo by snad technicky zdůvodnitelné jen požadavkem na vysoké namáhání střešního pláště tlakem. 
Jednoplášťová plochá střecha s tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu, zdroj: GRADA
Obr.: Jednoplášťová plochá střecha s tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu, zdroj: GRADA

Například výrobce XPS firma Dow Chemical, jehož výrobky Roofmate SL nebo Floormate jsou u nás známé, na základě svých zkušeností také nedoporučuje použití XPS v klasické skladbě střešního pláště z důvodu možného rizika rozměrové nestálosti desek XPS pod hydroizolací, zejména v letních měsících roku. V případě nutnosti použití XPS v klasické skladbě jednoplášťové ploché střechy jsou doporučena následující opatření, která napo­máhají eliminovat možné tvarové deformace desek (miskový či banánový efekt):

• dostatečně silná ochranná oddělovací vrstva mezi XPS a hydroizolací;
• štěrková vrstva na vnější straně hydro izolace;
• reflexní nátěr či volba světlé hydroizolace.

2) Obrácená střecha

Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu (XPS) je jedinou materiálovou možností, jak vytvořit dlouhodobě spolehlivou obrácenou střechu, čili střechu s opačným pořadím vrstev.
Obrácená střecha, zdroj: GRADA
Obr.: Obrácená střecha, zdroj: GRADA

3) DUO střecha

DUO střecha, zdroj: GRADA
Obr.: DUO střecha, zdroj: GRADA

V některých případech je z různých důvodů možné využít některých vlastností XPS (zejmé­na pevnosti v tlaku) a vytvořit tzv. DUO střechu, kdy je v podstatě na klasickou jednoplášťo­vou střechu s povlakovou vodotěsnou izolací a s vhodnou tepelnou izolací (např. z EPS) položena další tepelná izolace z XPS. Více v kapitole 7"Obrácené střechy a DUO střechy".

Autoři textu: Karel Chaloupka a Zbyněk Svoboda
Zdroj: Publikace Ploché střechy, vydavatelství Grada Publishing, a.s.
Ploché střechy, vydavatelství Grada Publishing, a.s.
Rubriky článků