hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Pokládka pěnového polystyrenu

9. 5. 2016

ZÁSADY POKLÁDKY EPS V PLOCHÝCH STŘECHÁCH

  • desky EPS se pokládají vždy na "vazbu", ne na střih. Tato pokládka se dnes doporučujei u spádového EPS;
  • desky se pokládají zásadně těsně "na sraz", maximální mezery mezi deskami z EPS mohou být do 5mm;
  • s ohledem na tepelnou roztažnost EPS by se nikdy neměly používat velkorozměrové desky 1x2 m nebo dokonce 1x2,5 m, ale desky o rozměrech max 1x1,25m, u kompletizovaných výrobků dvoudesky nebo trojdesky (složené z několika desek menších rozměrů);
  • u jednovrstvých tepelných izolací se doporučuje používat desky s polodrážkou, které snižují vliv tepelných mostů. U dvouvrstvé pokládky by měly být proto desky ve vrchní vrstvě posunuty vůči spodní řadě desek o polovinu jejich šířky. Jako spodní vrstva tepelné izolace může být v takovém případě u standardních plochých střech použit i EPS 70 S Stabil;
  • u klasických jednoplášťových střech musí být výrobky z EPS vždy přilepeny nebo přikotveny k podkladu - nejen z hlediska namáhání sáním větru, ale i proto, aby se minimalizoval vliv tepelné roztažnosti EPS.


Pokládka kompletizovaných dílců "na vazbu", zdroj: Grada
Obr.: Pokládka kompletizovaných dílců "na vazbu", zdroj: Grada

Desky z pěnového polystyrenu nebo kompletizované výrobky vyrobené z pěnového poly­styrenu se k podkladu připevňují:

• lepením pomocí vhodného lepidla za studena;
• nalepením na teplem aktivované THERM pruhy nebo na speciální asfaltovou krycí vrstvu
parozábrany;
• kotvením;
• nalepením do rozehřátého asfaltu.

LEPENÍ POMOCÍ VHODNÉHO LEPIDLA ZA STUDENA

K lepení výrobků z pěnového polystyrenu na podklad se používá vhodné lepidlo za studena. Obvykle se používá lepidlo z polyuretanu nebo asfaltové lepidlo za studena. Podklad musíbýt čis­tý (bez prachu) a suchý. Množství lepidla (zejména sohledem na výšku objektu a ztoho vyplývající namáhání střešního pláště sáním větru) a technologický postup aplikace určuje předpis výrobce lepidla. U vyšších objektů (zpravidla nad 20 m) nebo u exponovanějších objektů je nutné zajistit spolehlivost souvrství střešního pláště z hlediska namáhání sáním větru ještě jeho dokotvením pomocí mechanických upevňovacích prvků v rozích a na okrajích střechy. Při použití asfaltového lepidla za studena je s ohledem na jeho dlouhodobý lepivý efekt vždy nutné lineární při kotvení tepelné izolace po 250 mm po obvodě střechy a kolem velkých světlíků. Podklad pro nalepení tepelné izolace tvoří obvykle parozábrana z asfaltového pásu nebo u rekonstrukcí stávající vodo­těsná izolace z asfaltových pásů. Stávající izolace z asfaltových pásů musí být opravena, očištěna a zpravidla i opatřena asfaltovým nátěrem za studena. U výrazněji narušeného povrchu stávající vodotěsné izolace je někdy lepší provést asfaltový penetrační nátěr (se spotřebou cca 300g/m2), který je řidší a obsahuje více rozpouštědla. Asfaltový nátěr.oživí" povrch stávajících asfaltových pásů a odstraní prach na jejich povrchu tím, že z něj vytvoří plnivo v nátěru. Tak bude zajištěno spolehlivé nalepení lepidla na upravený nezaprášený podklad. Protože však tyto asfaltové nátě­ry obsahují rozpouštědlo (zpravidla lakový benzín), které narušuje polystyren, je nutné nechat je před pokládkou polystyrenových desek řádně odvětrat (nejméně 24 hodin). Tvoří-Ii podklad pro pokládku této tepelné izolace parozábrana z asfaltového pásu, měl by být její povrch již z výroby opatřen jemným popískováním. Tepelnou izolaci není možné přilepit na povrch asfal­tových pásů opatřených separační PE fólií nebo mastkem. Při používání konkrétních lepidel je třeba řídit se pokyny jejich výrobce.

NALEPENÍ NA TEPLEM AKTIVOVANÉM THERM PRUHY NEBO NA SPECIÁLNÍ SFALTOVOU KRYCÍ VRSTVU

Někteří výrobci dodávají parozábrany s teplem aktivovatelnými THERM pruhy nebo se speciální krycí asfaltovou vrstvou na vrchním povrchu parozábrany, která umožňuje po aktivování pla­menem hořáku spolehlivé přilepení tepelné izolace z pěnového polystyrenu. V tomto případě, zejména při použití kompletizovaných výrobků vytvořených z dvoudesky 1000x2000 mm, je vhodné objednat tyto desky v provedení s příčnými nářezy, které usnadní pokládku a nalepení této tepelné izolace na lepivé THERM pruhy.

KOTVENÍ POMOCÍ MECHANICKÝCH UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ

K tomuto kotvení se zpravidla používají upevňovací prvky s přítlačnou podložkou. Upev­ňovací prvky se umisťují zásadně v ploše polystyrenové desky s tím, že od okraje desky by měly být vzdáleny nejméně na tloušťku desky, minimálně však 100 mm. Přes upevňovací prvky umístěné v ploše desky je nutné natavit přířez velikosti cca 200x200 mm ze stejného asfaltového pásu - jinak by nebylo možné započítat takto perforovaný nakašírovaný asfaltový pás do počtu hydroizolačních vrstev střešního pláště. Možnost spolehlivého kotvení do podkladu je však nutno předem ověřit tahovou zkouškou. Počet upevňovacích prvků je pro každou konrétní střechu dán statickým výpočtem na namáhání sáním větru (ale minimálně 3ks/m2, na okrajích a v rozích střechy bude počet upevňovacích prvků v závislosti na statickém výpočtu vždy vyšší).

NALEPENÍM DO ROZEHŘÁTÉHO ASFALTU

K nalepení pěnového polystyrenu na připravený podklad se používá také rozehřátý oxidovaný asfalt AOSI 85/25. Množství asfaltu, kterým se takto vytvoří lepící vrstva musí zajistit spolehlivé přilepení desek z pěnového polystyrenu jak v ploše střechy, tak na okrajích střechy a v jejích rozích. podklad pro nalepení tepelné izolace tvoří obvykle parozábrana z asfaltových pásů, u rekonstrukcí stávající vodotěsná izolace z asfaltových pásů. Ani v tomto případě však není možná pokládka na povrch asfaltových pásů opatřených separační PE fólií nebo mastkem. Stávající izolace z asfaltových pásů musí být opravena, očištěna a opatřena asfaltovým nátěrem za studena.

Pokládka jakékoli tepelné izolace do hořákem roztaveného povrchu stávající vodotěsné izolace z asfaltových pásů nebo do roztaveného povrchu nové parozábrany z klasického asfaltového pásu je nepřípustná. nejen, že k rozehřátí asfaltové krycí hmoty s minerálním plnivem je nutná větší teplota (která může nezvratně poškodit pěnový polystyren), ale takto rozehřátá asfaltová hmota s minerálním plnivem má i významně menší lepivost (zejména u stávající zestárlé vodotěsné izolace).

Autoři textu: Karel Chaloupka a Zbyněk Svoboda
Zdroj: Publikace Ploché střechy, vydavatelství Grada Publishing, a.s.
Ploché střechy, vydavatelství Grada Publishing, a.s.


Rubriky článků