hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Akustické vlastnosti kontaktních zateplovacích systémů

18. 8. 2015

ETICS (z anglického názvu External Thermal Insulation Composite Systems = vnější tepelně izolační kompozitní systém) je stavební výrobek dodávaný jako ucelená sestava složek, skládajících se z lepicí hmoty, tepelného izolantu, kotvících prvků, základní vrstvy a konečné povrchové úpravy. Pro ETICS neexistuje harmonizovaná evropská norma. Schvalovací osoby v EU proto zpracovávají na základě zkoušek dle řídících pokynů pro evropská technická schválení ETAG evropské technické schválení ETA, které je po odsouhlasení ostatními Schvalovacími osobami použito pro posouzení shody.

 

V červnu 2013 byla vydána revize ETAG 004[1], která významným způsobem změnila posouzení shody ETICS u základního požadavku, jímž je ochrana proti hluku. V minulosti měla požadavky splňovat celá stěna včetně ETICS i oken a ostatních otvorů. V revidovaném ETAG 004 je uvedeno, že ETICS může mít pozitivní nebo negativní vliv na vzduchovou neprůzvučnost stěny, na kterou byl aplikován. Tato jeho vlastnost musí být známá, aby bylo možné určit vzduchovou neprůzvučnost celé stěny.

Měření akustických vlastností ETICS obecně

Revize ETAG 004 popisuje určení akustických vlastností ETICS laboratorním měřením podle skupiny norem ČSN EN ISO 10140 Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí (části 1, 2, 4 a 5)[2]. Určovanou veličinou je zlepšení nebo zhoršení vážené vzduchové neprůzvučnosti ΔRw (dB). Pokud výrobce laboratorně ΔRw nezměří, tak může deklarovat na těžké referenční stěně hodnotou ΔRw = - 8 dB, což znamená výrazné zhoršení akustických vlastností celé stěny. Výrobce může uvést i deklaraci NPD (no performance declared – ukazatele není stanoven), což vede k samému výsledky, tedy k akustické degradaci - 8 dB.

Měření AVMI – ETICS s minerální izolací

Asociace výrobců minerální izolace (AVMI) proto prověřila v akreditované laboratoři hodnoty vzduchové neprůzvučnosti u systému ETICS s minerální izolací. Jako podkladní (referenční) byla zvolena normová standardizovaná železobetonová stěna tloušťky 15 cm, objemová hmotnost 350±50 kg/m³, o ploše 10 m². Při volbě sytému byl uplatněn princip výběru kritického reprezentanta. Všechny varianty ETICS s minerální izolací nemohou být bez dalších zkoušek deklarovány jako lepší než vyzkoušený kritický reprezentant.

parametry zvoleného kritického reprezentanta

Tabulka: parametry zvoleného kritického reprezentanta

Výsledky měření AVMI

AVMI prověřila systémy s dvěma tloušťkami minerální izolace (100 mm a 200 mm) tak, aby bylo možné výsledky v případě potřeby lineárně interpolovat. U systému s minerální izolací o tloušťce 200 mm bylo naměřeno zlepšení o 2 dB. ETICS s izolací tloušťky 100 mm je bez vlivu na vzduchovou neprůzvučnost systému. Pozitivní výsledky jsou shrnuty v následujícím grafu a tabulce.

Grafické znázornění naměřených hodnot

Grafické znázornění naměřených hodnot

Tabulka výsledků

Tabulka výsledků

Pozitivní vlivy na zvukovou izolaci stěny s ETICS

 • Neprůzvučnost ETICS pozitivně ovlivňuje vzrůstající tloušťka izolačního výrobku a použité plastové kotvy. Kotvy kovové naopak stav zhoršují.
 • Neprůzvučnost je dále lepší při větší plošné hmotnosti vnějšího souvrství.
 • Při nižších hodnotách dynamické tuhosti je zvukoizolační vlastnost výrobku lepší. Při vyšších dynamických tuhostech klesá ztráta zvukoizolační stability.
 • Příznivě na neprůzvučnost ETICS působí i použití minerální izolace s vyšší hodnotou AFr – odporu proti proudění vzduchu.
 • Neprůzvučnost se dále horší s narůstající plochou lepící hmoty.

Požadavky ČSN 73 0532[3], zvuková izolace obvodového pláště

Vzduchová neprůzvučnost obvodových plášťů se stanovuje individuálně v závislosti na síle vnějšího hluku. Obytné místnosti v domech musí splňovat požadavky normy ČSN 73 0532 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Požadavky. Vybrané požadované hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka vybraných požadavků na vzduchovou neprůzvučnost obvodového pláště

Tabulka vybraných požadavků na vzduchovou neprůzvučnost obvodového pláště

Modelové příklady

Modelový výpočet je zpracovaný na příkladu panelového domu u hlučné komunikace, kde je požadavek na vzduchovou neprůzvučnost Rw podle ČSN 73 0532 na neprůsvitné části 43 dB, požadavek na okna o 3 dB nižší, tedy 40 dB. Vzduchová neprůzvučnost panelové stěny je 50 dB, Rw oken je 40 dB. Zpracovány byly tři varianty:

 1. Stěna panelového domu zůstane nezateplená.
 2. Stěna zateplená systémem ETICS u kterého nebude známa hodnota Rw (NPD).
 3. Stěna zateplená systémem ETICS s minerální izolací tloušťky 200 mm (ΔRw 2 dB).

Stěna panelového domu, nezateplená

 • Stěna panelového domu 50 dB
 • Okna panelového domu 40 dB
 • Vzduchová neprůzvučnost Rw obvodového pláště je o 10 dB větší než Rw použitých oken
 • Závěr: Stěna s Rw 52 dB > požadavek dle ČSN 73 0532 43 dB. Okna lze ponechat s danými akustickými parametry. Stěna vyhovuje požadavkům ČSN 73 0532.

Stěna panelového domu, zateplená – ETICS NPD

 • Stěna s Rw 50 dB – –8 dB (degradační součinitel dle ETAG 004) = 42 dB
 • Okna panelového domu s Rw 40 dB.
 • Požadavek na okna již nelze stanovit dle pravidla ze situace č.1. Vzduchová neprůzvučnost Rw obvodového pláště není o 10 dB větší než Rw použitých oken → okna musí splňovat požadavek Rw ≥ 43 dB, TZI 4 (třída zvukové izolace oken).
 • Závěr: Stěna s Rw 42 dB < požadavek dle ČSN 73 0532 43 dB. Okenní výplně musí splňovat požadavek TZI 4. Stěna nevyhovuje požadavkům ČSN 73 0532.

Stěna panelového domu, zateplená – ETICS s MW tl. 200 mm (ΔRw +2 dB)

 • Stěna s Rw 50dB + 2 dB= 52 dB
 • Rw obvodového pláště je o 10 dB víc než Rw použitých oken.
 • Závěr: Stěna s Rw 52 dB > požadavek dle ČSN 73 0532 43 dB. Okna lze ponechat s danými akustickými parametry. Stěna vyhovuje požadavkům ČSN 73 0532.

Závěrečné shrnutí

Revize ETAG 004 zavedla nový postup posuzování akustického dopadu aplikovaného vnějšího kontaktního zateplení (ETICS) na vzduchovou neprůzvučnost vnějšího pláště nebo-li na zvukovou izolaci obálky budov.

V případě, že výrobce u svého systému (ETICS) nedeklaruje hodnotu Rw nebo jsou případné naměřené hodnoty ΔRw záporné, je nutné o tuto zápornou hodnotu degradovat i vzduchovou neprůzvučnost podkladní konstrukce (nedeklarované systémy → akustická degradace -8 dB, deklarované systémy se zápornou hodnotou -x dB).

Systémy s minerální izolací mají pozitivní vliv  na vzduchovou neprůzvučnost obvodového pláště (v případě použití tloušťky MW 200 mm) nebo ji ponechávají bez vlivu (ETICS s MW tloušťky 100 mm).

Literatura:
[1] ETAG 004 External Thermal Insulation Composite Systems with Rendering
[2]ČSN EN ISO 10140 Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky, Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti, Část 4: Měřicí postupy a požadavky, Část 5: Požadavky na zkušební zařízení a přístrojové vybavení
[3] ČSN 73 0532.Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Požadavky.

 

Autor článku: Ing. arch. Marcela Kubů
AVMI - Asociace výrobců minerálních izolací, tiskové zprávy
Logo Asociace výrobců minerálních izolacíRubriky článků