hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Zdvojení zateplovacích systémů

31. 8. 2015

Pro zdvojení zateplení je potřebné zpracovat projektovou dokumentaci v souladu s požadavky Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, a to zejména pro část tepelně technickou, statickou a část požární bezpečnosti. Projektovou dokumentaci zpracovává autorizovaný projektant. Pro zpracování projektové dokumentace jsou nutná zjištění ze zkušebních sond popsaná v oddílu „Diagnostika pro posouzení vhodnosti realizace“.

 

Diagnostika pro posouzení vhodnosti realizace

Vizuální kontrola povrchu stávajícího ETICS

 • trhliny na povrchu ETICS
 • nesoudržnost povrchu – poklepem
 • křídování, pískování
 • znečištění
 • mechanické poškození
 • biotické napadení
 • funkčnost utěsnění a připojovacích profilů
 • kondenzace, stopy po stékání vody, zatékání, posouzení skladby ETICS

Kontrola stěnové konstrukce pod stávajícím ETICS

Na každých 200 m2 sonda o rozměrech 1 × 1 m (nebo v místech viditelných defektů), kde se bude zjišťovat:

 • druh a tloušťka omítky a stěrkové vrstvy ETICS;
 • způsob hmoždinkování, typ, počet, pravidelnost a funkčnost hmoždinek;
 • druh a tloušťku tepelných izolantů;
 • tvar a plochu slepu, přídržnost lepidla;
 • plísně, kondenzát, stopy po zatékání;
 • soudržnost nosného podkladu

Ilustrační foto, zateplování domu, zdroj HPIOvěření statické únosnosti starého zateplovacího systému

 • zkouška přídržnosti (větší než 0,08 MPa, ) Pokud systém nevyhoví, je nutno starý systém odstranit

Ověření chemické snášenlivosti nového lepidla a staré povrchové úpravy

 • Na stávající povrch se nanese lepicí hmota nového systému ETICS v rozsahu 0,5 m × 0,5 m tloušťky cca 3 mm a zapracuje se do ní sklotextilní síťovina s volnými konci po obvodu (s přesahem). Pro lepší průběh zkoušky je možné přilepit i polystyrénové desky, které svou sníženou paropropustností zaručí, že vrstva lepidla zůstane po delší dobu vlhká. Po 7 dnech se provede odtržení sklotextilní síťoviny za volný konec a sleduje se způsob jejího oddělení. V případě, že lepicí hmota zůstane pevně na omítce, dá se usuzovat o její dobré snášenlivosti se starou omítkou. Pro lepení nové vrstvy ETICS ji tedy lze použít. V případě, že při odtrhování síťoviny dojde k oddělení vrstvy lepidla takřka vcelku od původní omítky, případně i s vrstvou původní omítky, je pravděpodobné, že výluhy z cementového lepidla došlo k porušení chemické podstaty omítky a bude tedy nutné použít lepící hmotu na organické bázi (disperzní).

Pro zdvojení ETICS musí být bezpodmínečně zajištěny následující požadavky

- Povrch stávajícího ETICS musí být

 • zbaven prachu, výkvětů, musí být odmaštěn, suchý,
 • zbaven nesoudržných částic,
 • musí být opraveny aktivní trhliny vyvolaných pohyby původního podkladu
 • musí být odstraněno napadení mikroorganismy

- Dodržení původních dilatačních spár

- Odchylka rovinnosti povrchu stávajícího ETICS nesmí být větší než 10 mm/m

- Soudržnost vnějšího souvrství stávajícího ETICS a jeho přídržnost k tepelně izolačnímu materiálu musí být alespoň 80 kPa, nebo může dojít k porušení v tepelně izolačním materiálu – zkušební metoda podle ČSN EN 1542

- Smyková únosnost stávajícího ETICS musí být jednotlivá hodnota zatěžovací síly pro desku o rozměrech 500 × 1000 mm alespoň 2,0 kN; pro desky o rozměrech 600 × 1000 mm se požaduje nejmenší jednotlivá hodnota zatěžovací síly 2.4 kN

- Soudržnost původní podkladní stěnové konstrukce včetně případných povrchových úprav např. omítek, nátěrů nebo nástřiků musí být alespoň 80 kPa – zkušební metoda podle ČSN EN 1542

- Desky stávajícího ETICS musí být přilepeny rámobodově, nebo celoplošně (minimální plocha slepu 40 %). Při lepní tzv. na buchty, nebo při ploše slepu menší než 40 % musí být původní ETICS demontován (ověření formou velkoplošné sondy o rozměrech minimálně 1 × 1 m)

- Minimální hodnota pevnosti v tahu kolmo k rovině desky tepelně izolačního materiálu stávajícího ETICS 100 kPa v případě desek EPS, 10 kPa v případě desek MW s podélným vláknem a 80 kPa v případě lamel MW

- Reakce na oheň u EPS desek nejhůře třída E v případě bytových domů s požární výškou do 22,5 m. V případě bytových domů ve výškách nad úrovní stropní konstrukce odpovídající výškové poloze 22,5 m pak musí být použit izolant třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Další požadavky

Při zpracování projektové dokumentace a následném zdvojení ETICS musí být dodrženy veškeré legislativní a normové požadavky a další požadavky vyplývající ze specifika dodatečného zesílení izolační vrstvy:

Upevnění nového ETICS pomocí hmoždinek

Hmoždinky, zajišťující přenos zatížení působícího v jejich ose, musí být použity vždy, a to způsobem osazení přes novou tepelně izolační vrstvu a vrstvu stávajícího ETICS s ukotvením do nosné vrstvy původní stěnové konstrukce. Druh poloha vůči výztuži, počet a rozmístění nových hmoždinek se navrhuje postupem dle ČSN 73 2902.

Pro zdvojování je nutno používat talířové šroubovací hmoždinky

Maximální celková tloušťka tepelně izolačního materiálu zdvojeného ETICS v závislosti na druhu izolačního materiáluvyplýváz následující tabulky.

Maximální celková tloušťka tepelně izolačního materiálu zdvojeného ETICS v závislosti na druhu izolačního materiálu, zdroj BASF s.r.o.

Minimální tloušťka tepelně izolačního materiálu nového ETICS je 50 mm. Vždy je nutné provést tepelně technické posouzení. Způsob založení nového ETICS a jeho následné provádění musí zajistit převazbu vodorovných i svislých spar u desek tepelně izolačního materiálu stávajícího ETICS.

Maximální možná hmotnost zdvojeného ETICS vyplývá z následující tabulky

Maximální možná hmotnost zdvojeného ETICS, zdroj BASF s.r.o.

Způsob nanášení lepící hmoty

Způsob založení nového ETICS, zdroj BASF s.r.o.Lepicí hmota při lepení nového ETICS se nanáší rámobodově, nebo celoplošně v závislosti na stavu posuzovaného podkladu tvořeného stávajícím ETICS a na tepelně technickém posouzení. Pokud se lepicí hmota u nového ETICS nenanáší celoplošně, musí plocha lepeného spoje činit minimálně 40 %. V případě jakýchkoli pochybností o snášenlivosti lepicí hmoty nového ETICS s podkladem tvořeným stávajícím ETICS, je třeba zajistit posouzení specialistou.

Odborné zaškolení

Prováděcí firma musí být vždy odborně proškolena výrobcem ETICS.

Kompletní technologický postup Fasádního zateplovacího systému PCI MultiTherm® si můžete stáhnout ZDE - Fasádní zateplovací systém MultiTherm®

 

Autor a zdroj textu: BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

Logo společnosti BASF s.r.o.

 Rubriky článků