hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Obecná pravidla aplikace ETICS

15. 8. 2015

Založení systému

Pro zateplení domu s požární výškou h < 12 m včetně nejsou v ČSN 730810-Z1 stanoveny žádné požadavky. Každý objekt s požární výškou h > 12 m musí mít založení ETICS řešeno v souladu s požadavky ČSN 730810-Z1. Případně může být použito jiné řešení vyzkoušené dle ČSN ISO 13 785-1. Takovéto řešení musí mít platné Požárně klasifikační osvědčení (PKO), nebo (PRA).

 

Protipožární řešení založení ETICS u budov s požární výškou h > 12 m

Protipožární řešení založení ETICS, zdroj BASF s.r.o.

Protipožární řešení ETICS nad otvory v objektu

nadpraží oken musí v konkrétních případech vyhovět ČSN ISO 13 785-1. To znamená, že ve vzdálenosti max. 0,15 m nad stávající plochou nadpraží oken musí být použit ETICS s reakcí na oheň A1 či A2, jehož tepelný izolant má třídu reakce na oheň A1 nebo A2 (minerální vlna) a to v pásu výšky minimálně 0,5 m (viz obr.). Tyto pásy musí být průběžné nad všemi okny obvodové stěny. Pokud jsou od sebe okna vzdálena, pak je možno požární pás provádět nad jednotlivými okny s přesahem min. 1,5 m od hrany ostění. Požární pás nemusí být použit v místech, kde jsou maximálně 0,5 m nad otvory horizontální nehořlavé konstrukce, které vystupují z obvodové konstrukce minimálně 0,6 m. Požární pásy mohou být nahrazeny jiným řešením vyhovujícím požadavkům ČSN 730810-Z1 a vyzkoušeným dle ČSN ISO 13 785-1. Takovéto řešení musí mít platné Požárně klasifikační osvědčení (PKO), nebo (PRA).

Protipožární řešení otvorů u budov s požární výškou h > 12 m

Protipožární řešení založení ETICS, zdroj BASF s.r.o.

Protipožární řešení založení ETICS, zdroj BASF s.r.o.

Stavební dokumentace

Zpracovává zpravidla dodavatel stavebních prací a musí být v souladu s projektovou dokumentací a zároveň s dokumentací ETICS.

Obsahuje zejména následující části:

  • specifikace ETICS – přesná skladba, tloušťky tepelné izolace
  • přesná specifikace kotev – druh, počet, poloha vůči výztuži rozmístění (kotevní schéma),
  • určení příslušenství ETICS
  • dokumentaci ETICS
  • doložení ETICS certifikátem a prohlášením o shodě
  • údaje o provedených zjištěních a popř. návazná upřesnění
  • detaily provedení ETICS s návaznostmi neřešenými v projektové dokumentaci
  • podmínky a postupy pro provádění ETICS neřešené v projektové dokumentaci
  • dokumentace polohy instalačních rozvodů zakrytých při následné montáži ETICS
  • dokumentace povolených změn a odchylek od projektové dokumentace

Kompletní technologický postup Fasádního zateplovacího systému PCI MultiTherm® si můžete stáhnout ZDE - Fasádní zateplovací systém MultiTherm®

 

 

Autor a zdroj textu: BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

Logo společnosti BASF s.r.o.

 Rubriky článků