hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Příprava a provádění ETICS – Projektová dokumentace a požárně technická řešení

8. 8. 2015

Souhrnná a technická stavební zpráva

  • s identifikačními údaji o stavbě
  • s údaji o provedených zjištěních a měřeních
  • s údaji o stavu podkladu a jeho nutných úpravách pro montáž ETICS
  • s popisem technického řešení navrhovaných úprav včetně dimenzování ETICS
  • s popisem řešení návazností na ETICS včetně úprav podmiňujících účinnost ETICS
  • s výpisem ploch s jednotlivými druhy a dimenzemi ETICS


Doložení tepelně technických vlastností konstrukcí ve výchozím stavu a s navrhovaným ETICS zejména šíření vlhkostí konstrukcí a energetické vlastnosti budovy dle požadavků ČSN 73 0540-2 a případně dalších zvláštních předpisů.

Konstrukčně statické řešení

Ilustrační foto, zateplování fasády, zdroj Krytiny-strechy.czDruh kotev, jejich počet, poloha vůči výztuži a jejich rozmístění v závislosti na podkladu, výšce a půdorysném tvaru objektu.

Výkresová část

Situace, půdorys a řez s vyznačením druhu a rozsahu navrženého ETICS, rozhodující detaily ETICS s návaznostmi.

Požárně technické řešení

Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, a to zejména ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení a ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb. V roce 2011 došlo k novelizaci normy ČSN 73 0810-Z1. Novelizace této normy podstatně změnila přístup ke kontaktním zateplením ETICS z hlediska požární bezpečnosti. Podstatnou změnou je, že se musí rozdílně postupovat při zateplování stávajících objektů a při zateplování novostaveb. Za stávající objekty jsou pak považovány veškeré stavby, které byly zkolaudovány před 31. 12. 2000. Stavby zkolaudované po 1. 1. 2001 jsou dle této normy považovány za novostavby.

Novostavby

Pro objekty s požární výškou do 12 m

nejsou kladeny žádné speciální požadavky. Je nutno použít zateplovací systém minimálně s třídou reakce na oheň B, jehož tepelný izolant musí mít třídu reakce na oheň minimálně E (např. samozhášivý fasádní polystyren).

Pro objekty s požární výškou do 30m

do výše 12 m může být použit zateplovací systém s třídou reakce na oheň minimálně B, jehož tepelný izolant musí mít třídu reakce na oheň minimálně E (např. samozhášivý fasádní polystyren), přičemž nadpraží oken ve výšce 1 NP < h ≤ 12 m musí vyhovět ČSN ISO 13 785-1. To znamená, že ve vzdálenosti max. 0,15 m nad stávající plochou nadpraží oken musí být použit ETICS s reakcí na oheň A1 či A2, jehož tepelný izolant má třídu reakce na oheň A1, nebo A2 (minerální vlna) a to v pásu výšky minimálně 0,5 m (viz obr.), popřípadě ETICS s reakcí na oheň třídy B s deklarací zkoušek vyhovující dle ČSN ISO 13 785-1. Tyto pásy musí být průběžné nad všemi okny obvodové stěny. Pokud jsou od sebe okna vzdálena více než 3 m, pak je možno požární pás provádět nad jednotlivými okny s přesahem min. 1,5 m od hrany ostění. V úrovni h >12 m je nutno použít zateplovací systém s třídou reakce na oheň A1 nebo A2, jehož tepelný izolant má třídu reakce na oheň A1 nebo A2 (minerální vlna).

Z požárního hlediska je nutno použít vyhovující založení systému viz obr. Založení systémů.Veškerá zateplení horizontálních konstrukcí musí být ze spodní strany provedena (a to bez ohledu na výšku objektu) izolantem s třídou reakce na oheň A1 nebo A2 (minerální vlna). Pouze v případě, že je zateplovaná plocha menší než 1 m2 nebo se jedná o pás v šířce do 0,3 m, může být použit izolant s třídou rekce na oheň minimálně B ( např. samozhášivý fasádní polystyren). Výjimku tvoří rodinné domy (OB1), kde může být na všech horizontálních konstrukcích použit zateplovací systém s třídou reakce na oheň minimálně B, jehož tepelný izolant musí mít třídu reakce na oheň minimálně E (např. samozhášivý fasádní polystyren).

Pro objekty s požární výškou nad 30m

Na celém objektu je nutno použít zateplovací systém s třídou reakce na oheň A1 nebo A2, jehož tepelný izolant má třídu reakce na oheň A1 nebo A2 (minerální vlna), objekt musí být řešen ve vazbě na ostatní požární předpisy.

Požárně technická řešení, zdroj BASF s.r.o.

Stávající objekty

Pro objekty s požární výškou do 12m

nejsou kladeny žádné speciální požadavky. Je nutno použít zateplovací systém minimálně s třídou reakce na oheň B, jehož tepelný izolant musí mít třídu reakce na oheň minimálně E (např. samozhášivý fasádní polystyren).

Pro objekty s požární výškou do 22,5m

do výše 22,5 m může být použit zateplovací systém s třídou reakce na oheň minimálně B, jehož tepelný izolant musí mít třídu reakce na oheň minimálně E (např. samozhášivý fasádní polystyren), přičemž nadpraží oken ve výšce 1 NP < h ≤ 22,5 m musí vyhovět ČSN ISO 13 785-1. To znamená, že ve vzdálenosti max. 0,15 m nad stávající plochou nadpraží oken musí být použit ETICS s reakcí na oheň A1 či A2, jehož tepelný izolant má třídu reakce na oheň A1 nebo A2 (minerální vlna), a to v pásu výšky minimálně 0,5 m (viz obr.), popřípadě ETICS s reakcí na oheň třídy B s deklarací zkoušek vyhovující dle ČSN ISO 13 785-1. Tyto pásy musí být průběžné nad všemi okny obvodové stěny. Pokud jsou od sebe okna vzdálena více než 3 m, pak je možno požární pás provádět nad jednotlivými okny s přesahem min. 1,5 m od hrany ostění. Z požárního hlediska je nutno použít vyhovující založení systému viz obr. založení systémů.

Veškerá zateplení horizontálních konstrukcí musí být ze spodní strany provedena a to bez ohledu na výšku objektu izolantem s třídou reakce na oheň A1 nebo A2 (minerální vlna). Pouze v případě, že je zateplovaná plocha menší než 1 m2 nebo se jedná o pás v šířce do 0,3 m, může být použit izolant s třídou rekce na oheň minimálně B (např. samozhášivý fasádní polystyren). Výjimku tvoří rodinné domy (OB1), kde může být na všech horizontálních konstrukcích použit zateplovací systém s třídou reakce na oheň minimálně B, jehož tepelný izolant musí mít třídu reakce na oheň minimálně E (např. samozhášivý fasádní polystyren).

Pro objekty s požární výškou nad 22,5m

do výše 22,5 m může být použit zateplovací systém s třídou reakce na oheň minimálně B, jehož tepelný izolant musí mít třídu reakce na oheň minimálně E (např. samozhášivý fasádní polystyren), přičemž nadpraží oken ve výšce 1 NP < h ≤ 22,5 m musí vyhovět ČSN ISO 13 785-1. To znamená, že ve vzdálenosti max. 0,15 m nad stávající plochou nadpraží oken musí být použit ETICS s reakcí na oheň A1 či A2, jehož tepelný izolant má třídu reakce na oheň A1 nebo A2 (minerální vlna), a to v pásu výšky minimálně 0,5 m (viz obr.), popřípadě ETICS s reakcí na oheň třídy B s deklarací zkoušek vyhovující dle ČSN ISO 13 785-1. Tyto pásy musí být průběžné nad všemi okny obvodové stěny. Pokud jsou od sebe okna vzdálena více než 3 m, pak je možno požární pás provádět nad jednotlivými okny s přesahem min. 1,5 m od hrany ostění. Od stropní konstrukce výšky, kde bylo dosaženo požární výšky 22,5 m, je nutno použít zateplovací systém s třídou reakce na oheň A1 nebo A2, jehož tepelný izolant má třídu reakce na oheň A1 nebo A2 (minerální vlna). Z požárního hlediska je nutno použít vyhovující založení systému viz obr. založení systémů.

Řešení v závislosti na únikových východech

pro objekty s požární výškou h > 12 m, které mají jediný únikový východ platí, že tento únikový východ musí být opatřen stříškou, která je zhotovena z materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Pokud nelze stříšku zhotovit, musí být proveden v celé výšce objektu nad únikovým východem pás zateplení s izolantem třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Tento pás musí být z každé strany minimálně o 1 m širší, než únikový východ.

Požárně technická řešení, zdroj BASF s.r.o.

Kompletní technologický postup Fasádního zateplovacího systému PCI MultiTherm® si můžete stáhnout ZDE - Fasádní zateplovací systém MultiTherm®

 

 

Autor a zdroj textu: BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

Logo společnosti BASF s.r.o.

 

 Rubriky článků