hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Zlepšení tepelné ochrany vnitřního prostředí v budovách

23. 8. 2015

Systém UdiIN RECO® desky tvoří sendvičový izolační prvek na bázi dřevěných vláken, skládá se ze 40 mm nosné desky určené k omítání a fl exibilní části na straně, kterou se přikládá na zeď. Je vhodný pro všechny budovy, které nemohou být izolovány z vnější strany. Vnitřní zateplení je možné uplatnit jak u rekonstrukcí např.historických budov, hrázděných staveb, širokých kamenných zdí, tak u novostaveb. Systém nachází také uplatnění v případech, kde se prostory používají pouze nárazově, protože umožňuje rychlé a efektivní vytopení, ať již se jedná o veřejné nebo soukromé objekty.

 

Příprava podkladu

Příprava podkladu pro montáž systému UdiIN Reco, zdroj Ciur a.s.Musí být zajištěno, aby se nevyskytla žádná vzlínající vlhkost. Všechny parozábranné vrstvy jako např. olejové barvy, nebo také cementové omítky, sádrové povrchy, nebo anilinové barvy musí být odstraněny. Zbytky tapet a barev musí být zlikvidovány. Podklad musí být čistý, zbavený od prachu a špíny, bez zjevných nečistot jako je např. mastnota, výkvěty, apod. Oddělitelnou starou omítku v oblasti ostění otlouct až na cihlu pro aplikaci izolace ostění. Uvolněné stavební prvky je nutno vyjmout, očistit a doplnit materiálem stejného druhu, suť je třeba řádně odstranit. Pro zpracování systémů UdiIN RECO® se mohou v podkladu vyskytovat nerovnosti ± 2 cm. Vyrovnávací vrstva není potřeba. Pokud bude vyrovnávací vrstva instalována, nejsou na ní žádné požadavky, že by musela být suchá. Do míst, kde mají být na zeď upevněny těžší konstrukce např. zavěšené skříňky, police, apod., se upevní přímo na zeď pod izolaci pevné dřevěné prkno (deska). Prkno se vyrovná a vodorovně připevní hmoždinkami do podkladu.

Izolační tloušťka mm

Cihla

oboustranně omítnutá

λ = 0,68 W / (mK)

 

 

Tepelně izolační děrovaná cihla

oboustranně omítnutá

λ = 0,42 W / (mK)

 

 

Hrázděný dům s jílovou výplní

omítnutý zevnitř

λ = 0,50 W / (mK)

 

 

Tloušťka zdi cm   11,50 24,00 36,50 11,50 24,00 36,50 12,00 14,00 18,00
neizolovaná

0 2,56 1,74 1,32 2,02 1,26 0,92 2,17 1,99 1,72
80 0,44 0,41 0,38 0,42 0,37 0,34 0,44 0,43 0,41
podle aktuální německé vyhlášky o energetických úsporách ENEV


100 0,36 0,34 0,32 0,35 0,31 0,29 0,36 0,35 0,34
120 0,30 0,29 0,27 0,29 0,27 0,25 0,30 0,30 0,29
140 0,26 0,25 0,24 0,25 0,23 0,22 0,26 0,26 0,25

Tab.: Hodnoty U dosažitelné s systém UdiIN RECO® na různých podkladech (stěnách)

Montáž desek UdiIN RECO®

Jako upevňovací prostředky přicházejí v úvahu upevňovací prvky UdiMONTAGE® SDH RECO pro dřevostavby a dřevěné podklady a UdiMONTAGE® SDM RECO pro zděné podklady. Pro upevnění není žádné vyobrazení pro hmoždinky. Na jeden metr čtvereční je potřeba minimálně 8 hmoždinek, které mohou být statisticky rozděleny. Pokud bude požadována nastavitelnost v rozmezí ± 2 cm pro vyrovnání nerovností, je nutné použít 10 ks upevňovacích prostředků. Talířky hmoždinek mají být v rovině k povrchu izolace, ne hlouběji než 2 mm. Desky se mezi sebou spojují na pero a drážku. Flexibilní vrstva je vždy kontaktní u stěny (podkladu). Izolační desky by měly mít kontakt s podkladem alespoň 80% své plochy, aby bylo zajištěno, že bude uskutečněn přenos vlhkosti přiměřený systému. U hrázdění budou trámy (nosníky) vhodně přepracovány jílem (hlínou). Elektrická vedení je třeba posunout k okraji desek. Pro elektrická vedení je nutno předem vyfrézovat drážku na povrchu desky UdiRECO®.

Montáž desek UdiIN Reco, zdroj: Ciur a.s.

Montáž desek UdiIN Reco, zdroj: Ciur a.s.

Obr.: Montáž desek UdiIN Reco, zdroj: Ciur a.s.

Izolace ostění se provádí celoplošnou montáží desek UdiUNGER-DIFFUTHERM® L na stávající podklad. Na minerálních podkladech je třeba desku celoplošně nalepit do základní stěrky UdiGRUNDSPACHTEL®. U dřevostaveb se pro nalepení použije disperzní lepidlo UdiSPEZIALKLEBER®. V oblasti meziprostor trámových stropů se izolace klade průběžně, místo pro trámy se v deskách vyřízne. Napojení na trámy, stejně tak i na ostatní sousedící stavební díly, se potom pevně utěsní vhodným izolačním materiálem výrobce Unger-Diff utherm GmbH. Toto se týká také oblasti podlah.

Stěnové topení (alternativa)

Po montáži izolačních desek UdiRECO® lze alternativně přistoupit k osazení stěnového topení. Do desky se vyfrézují drážky a provede se instalace teplovodního otopného systému. Rozvody se následně zalepí speciální vnitřní stěrkou UdiMULTIGRUND®, použití sádry je vyloučeno.

Povrchová úprava

Po nanesení stěrky UdiMULTIGRUND® může být dále použit jakýkoli materiál. Není žádné omezení pro instalaci obkladů, tapet, barev, zvláštních omítek nebo barevných provedení. Mohou být aplikovány omítky ze sortimentu výrobce Unger-Diff utherm GmbH, např. UdiMIRALO®, UdiSIKATO®, UdiLEHM® atd.

Omezení pro systém UdiIN RECO®

Vlhkost:
Hraniční hodnoty vlhkosti leží pod nasycenou pokojovou vlhkostí (absolutní vlhkost) posuzované s ohledem na okamžitou teplotu vzduchu. Systém bude použit za normálních životních podmínek v obytných prostorech, i v koupelnách – ne v krytých bazénech. Musí být zajištěno, aby nedocházelo k dodatečnému vykvétání solí na zdivu.

Komponenty:
Jako podmíněné komponenty systému jsou upevňovací prostředky UdiMONTAGE® SDH RECO a UdiMONTAGE® SDM RECO, izolační desky UdiRECO® a nanesení materiálu UdiMULTIGRUND®.

Statika:

Při přípravě je třeba brát zřetel na případné stlačení izolace pod zavěšenými těžkými skříněmi a zabezpečit, aby k němu nedocházelo např. tím, že se přímo na zeď připevní pevné dřevěné prkno nebo hranol. Veškeré zabudované konstrukce v izolaci (např. elektroinstalace, spínací skříňky, apod.) budou upevněny materiálem UdiMULTIGRUND®, použití sádry je vyloučeno.

Umístění trámů:
Trámová umístění budou před osazením izolační desky omyta a rovněž utěsněna. Mělo by se přezkoumat, zda není možnost zabránit vzniku tepelných mostů jiným izolačním opatřením např. nafoukáním celulózové izolace Climatizer Plus®. Při instalaci vnitřních izolací hrázděných staveb je třeba kontrolovat vnější stěnu s ohledem na pronikání dešťových srážek a zajistit, aby voda nepronikla k izolaci.

Tloušťky izolací pro vnitřní izolace:
Neexistuje žádné omezení týkající se tloušťky venkovních zdí nezávislé na výstavbě vnějších zdí. Vnitřní izolace může být vyplněna do 20 cm.

Teplota:
Nejsou žádná omezení pro teplotní poměry jak pro vnější, tak ani pro vnitřní teplotu při montáži desek UdiRECO®. Při nanášení speciální vnitřní stěrky UdiMULTIGRUND® nesmí klesnout vnitřní teplota pod +5°C.

Zvuková izolace

Při použití systému pro vnitřní zvukovou izolaci je třeba dávat pozor na to, aby byla přerušena vazba mezi hmoždinkou a vnějším povrchem (aby nedošlo k propojení izolační vrstvy s povrchem vnější omítky přes hmoždinky). Toto se zabezpečí tím, že hlava hmoždinky bude zapuštěna do izolační desky a bude přelepena lepící páskou. Zamezení propojení ke stropu a sousedícím zdem zajišťuje rýha vytvořená zednickou lžící, aby byly přerušeny zvukové mosty.

Výhody sytému UdiRECO®

  • jednoduchá aplikace
  • žádná dodatečná vlhkost při montáži
  • vyrovnání nerovností povrchu stěny ± 20 mm
  • žádná tvorba plísní na povrchu ani v konstrukci systému
  • případná vlhkost je ukládána uvnitř systému UdiIN RECO® a opět předávána do prostředí v místnosti nebo transportována vně díky kapilární vodivosti
  • celoplošný kontakt s podkladem
  • po provedení armovací stěrky UdiMULTIGRUND® lze provádět všechny povrchové úpravy např. omítky, keramické obklady, nátěry, tapety atd.
  • zlepšení vnitřního klima v místnosti
  • dodatečná ochrana proti hluku

Výhody systému UdiIN Reco, zdroj: Ciur a.s.

Doporučený pracovní postup

1. Montáž a upevnění

Tyto izolační desky nového typu jsou připevňovány přímo na podklad. Kladou se na vazbu a upevňují pomocí speciálních nastavitelných hmoždinek. Dutiny se díky flexibilní části izolace zarovnávají, což zamezí vzniku orosení.

Montáž desek UdiIN Reco, zdroj: Ciur a.s.

Obr.: Montáž desek UdiIN Reco, zdroj: Ciur a.s., ukázka realizace

2. Regulace množství vodní páry pomocí základní armovací vrstvy - speciální vnitřní stěrky UdiMULTIGRUND®

Speciálně odzkoušená základní omítka, která dokáže regulovat množství vodní páry, se nanáší spolu se stabilizační tkaninou v minimální tloušťce 5mm. Tím vzniká základ pro trvale suchou plochu bez trhlin, která je hladká a připravená k malování.

3. Design povrchových ploch

Na závěr se provádí povrchová úprava z materiálu podle Vašeho přání. Je možné vyhovět téměř každé Vaší představě. Můžete si vybrat z našeho bohatého sortimentu mezi hliněnými omítkami, barvami na hliněné omítky nebo strukturovanými omítkami v nejrůznějším barevném provedení.

 

Zdroj článku a obrázků: Ciur a.s., systémy pro úsporu energií

 Rubriky článků