hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Konopí - izolace do šikmé střechy

30. 4. 2015

Konstrukce šikmých střech s izolacemi z konopí

Podobně jako v plochých střechách je i ve stře­chách šikmých nezbytné posoudit nejen sou­činitele prostupu tepla, ale také roční bilanci zkondenzované a vypařené vodní páry. Konop­né tepelné izolace jsou do konstrukčních skla­deb šikmých střech, popřípadě do střech dvou­plášťových, vhodnou alternativou. Ve střechách jednoplášťových by byly vystaveny poměrně značnému a nepříznivému namáhání od tíhy vrstev, které vytvářejí střešní souvrství a od užitného zatížení.

 

Střecha ve sklonu může být řešena s viditel­nými i skrytými krokvemi. U alternativy v interi­éru viditelných krokví se na horní stranu průře­zu krokví přibije bednění, které z vnitřní strany může zároveň vytvořit obklad. Z důvodu transportu vodní páry se na vytvo­řenou plochu uloží parotěsná vrstva. Přes ni se zafixují latě, mezi které se vkládají vrstvy tepelné izolace. Je si však potřebné uvědomit, že v místě křížení krokví a latí vzniká bodový tepelný most. Jeho závažnost je potřebné prověřit výpočtem. Poslední vrstva se opatří difuzně otevřenou fólií s Sd ≤  0,5m.. Větranou mezeru zajistí systém spádových a střešních latí, které vynášejí skládanou krytinu. Při použití tepelné izolace tlusté 280 mm vychází součinitel prostupu tepla U = 0,139 W/(m2.K), což se blíží parametru udávanému normou ČSN 73 0540: 2007 pro pasivní domy.

Obr.: Šikmá střecha s viditelnými krokvemi, fotozdroj www.izolace-konopi.cz

 • 1 - střešní krytina
 • 2 - latě
 • 3 - spádové latě (tzv. kontralatě)
 • 4 - difuzně otevřená hydroizolace
 • 5 - tepelná izolace z konopí
 • 6 - parotěsná vrstva
 • 7 - dřevěná prkna vytvářející podhled nabo nosič podhledu
 • 8 - krokev

Šikmá střecha s rovnými vnitřními plochami má vnitřní povrch ze sádrokartonu. Je však možno uplatnit široký sortiment materiá­lů, které vytvoří podhledovou desku. Další vrstvy se vytváří obdobně jako v předchozí konstrukci.

Při vkládání tepelné izolace mezi krokve mohou vzniknout tepelné mosty. Je potřeba je potlačit. Používá se k tomu izolace v instalační mezeře. Její tloušťka je dána výpočtem. Sklad­ba na obrázku 9.28 ukazuje, jak je možno tento případ řešit. Tepelná izolace mezi krokvemi a pod krokvemi je oddělena vrstvou s vysokým difuz­ním odporem. Při takovémto návrhu dbáme, aby tepelný odpor pod parotěsnou vrstvou byl alespoň jedna čtvrtina z tepelného odporu vrstvy nad parozábranou.

Obr.: Šikmá střecha s tepelnou izolací z konopí mezi krokvemi, fotozdroj www.izolace-konopi.cz

 • 1 - střešní krytina
 • 2 - střešní lať
 • 3 - difuzní fólie
 • 4 - paralaktická lať přišroubovaná k nosné lati
 • 5 - tepelná izolace z konopí
 • 6 - parotěsná zábrana
 • 7 - přítlačná lať
 • 8 - tepelná izolace z konopí v instalační mezeře
 • 9 - sádrokartonová deska

Příčky s izolacemi z konopí

Konopná izolace se vkládá do vnitřních stěn, od nichž se očekává zajištění akustické kvality. Kombinuje se například se sádrokarto­novými a sádrovláknitými deskami upevněnými na kovových nosičích z pozinkovaného plechu nebo dřevěných sloupcích. Podle požadovaného stupně vzduchové neprůzvučnosti je opláštěn! z jedné, dvou nebo tří vrstev sádrokartonových, resp. sádrovláknitých desek. Konopná izolace má tloušťku 60, 80, 100, 120, 140 a 160 mm. Tro­jité opláštění kromě toho, že zlepšuje akustické a požární vlastnosti stěny, také zvyšuje jeji pevnost a je odolnější proti mechanickému poškození.

Obr.: Vkládání tepelné izolace do šikmé střechy, fotozdroj www.izolace-konopi.cz

Při tloušťce zvukové izolace 60 mm a vzdu­chové mezeře alespoň 15 mm dosahuje příčka vzduchovou neprůzvučnost 41 dB. Její požární odolnost je 30 minut a podle třídy reakce na oheň je zařazena do skupiny B. Při vytvoření dvojitého opláštění se neprůzvučnost zvýší na 52 dB a požární odolnost na 60 minut. Se třemi sádrovláknitými deskami tlustými 10 mm, 12,5 mm a 10 mm s izolací z konopí tlustou 60 mm a ponecháním vzduchové mezery alespoň 15 mm se vzduchová neprůzvučnost zvýší až na 58 dB a požární odolnost na 90 minut.

Obr.: Jednoduchá sádrokartonová příčka s konopnou izolací, kovovými sloupky a jednoduchým opláštěním, fotozdroj www.izolace-konopi.cz

 • 1 - sádrokartonová deska 12,5 mm
 • 2 - zvuková izolace z konopí
 • 3 - sádrovláknitá deska 12,5 mm
 • 4 - CD profil uložený na pásku protihlukové izolace

Příklad s dřevěnými nosnými prvky a trojitým opláštěním je na obrázku 930. Profil sloupků defi­nuje, zda se jedná o nosnou nebo nenosnou stě­nu. Stěny, které mají sloupky rozměrů 40/60 mm a 40/80 mm, jsou nenosné. Stěny se sloupky od rozměrů 50/100 mm mohou mít v závislos­ti na jejich rozteči již charakter nosných prvků.

Vrstva zvukové izolace je uložena bez vzdu­chové mezery na celou šířku dřevěné nosné konstrukce a neprůzvučnost je oproti příkla­dům s kovovými nosnými prvky nižší. V závis­losti na způsobu opláštění a tloušťce zvuko­vé izolace kolísá od 37 dB do 52 dB. Požární odolnost se pohybuje v rozmezí od 30 minut do 90 minut.

Obr.: Jednoduchá sádrokartonová příčka s konopnou izolací, dřevěnými sloupky a trojitým opláštěním, fotozdroj www.izolace-konopi.cz

 • 1 - sádrovláknitá deska 12,5 mm
 • 2 - zvuková izolace z konopí mezi dřevěnými sloupky
 • 3 - sádrovláknitá deska 12,5 mm
 • 4 - zakládací dřevěná lať fixovaná do stropní konstrukce

Stropy s izolacemi z konopí

Od stropních konstrukcí se žádá tepelná i zvuková izolace. Izolační výrobky z konopí lze použít i do těchto vrstev. Nejjednodušší příklad je na obrázku. Tato úprava se může použít například tam, kde není potřebné akusticky oddělit dva prostory. Rozhodující bude hledisko tepelné ochrany. Ze spodní strany trámového stropu se buď přímo na trámy, nebo na přibité latě, popřípadě na profily z pozinkovaného plechu upevní sádrovláknité, dřevěné nebo dřevovláknité desky. Do vzniklé mezery se podle potřebné tloušťky vloží tepelná izolace z konopí. Stropní trámy se z horní části zaklopí například deskou OSB a na ní se instaluje podlahové souvrství.

Obr.: Trámový strop s izolací z konopí, fotozdroj www.izolace-konopi.cz

 • 1 - dřevěná deska
 • 2 - konopná tepelná izolace
 • 3 - nosné latě podhledu 48/24 mm
 • 4 - sádrovláknitá deska 10 mm

 

Zdroj a autor článku: Josef Chybík, publikace Přírodní stavební materiály, vydavatelství GRADA Publishing

fotografie použité v textu - zdroj: www.izolace-konopi.cz

 Rubriky článků