hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Tepelně izolační materiály z konopí

14. 5. 2015

Konopná vlákna se úspěšně využívají jako náhra­da výrobků ze skleněné vaty a minerálních vláken. Vyrábějí se v širokém sortimentu. Vlákna ošetřená ohnivzdornou látkou se buď vkládají mezi stěny, nebo se používají ve formě izolačních rohoží. Na rozdíl od některých druhů vláknitých izolačních materiálů však nedráždí plíce ani pokožku.

 

V Německu se výrobě termoizolačních konop­ných materiálů věnuje firma Hock GmbH; Co. KG, která produkuje výrobky pod názvem Thermo­ Hanf. V České republice jsou známy jako TER­MO-KONOPÍ® Na své produkty výrobce obdržel od Německého institutu pro stavební techniku v Berlíně Evropské technické povolení pod regis­tračním číslem ETA-05/0037 a Německé dodat­kové povolení pod číslem Z-23.16-1577. Výro­ba je kontrolována a certifikována Výzkumným ústavem pro ochranu tepla v Mnichově.

Konopí zpracované do tepelně izolačních materiálů je kvalitní produkt. Obsahuje 82 % až 85 % konopných vláken, 10 % až 15 % dvou­složkových (bikomponentních) vláken a 3 % až 5 % sody, která slouží na ochranu před ohněm. Objemová hmotnost ρ = 30 kg/m3 až 42 kg/m3. Výpočtová hodnota součinitele tepelné vodivos­ti λ = 0,040 W/(m·K). Specifická měrná tepel­ná kapacita c = 1600 J/(kg.K) až 1700 J/(kg.K), což je téměř dvojnásobek hodnoty, kterou mají minerální vlákna, u nichž se pohybuje v rozmezí c = 880 J/(kg.K) až 1150 J/(kg.K). Faktor difuzní­ho odporu μ = 1 až 2. Hydrodynamický odpor je roven 6,0 kPa·s/m2 Materiál je normálně hořlavý třídy B2, třída reakce na oheň E. Maximální tepel­ná zátěž nesmí překročit θ = 120 "C, Neobsahu­je žádné látky, které by mohly způsobovat nebo podporovat růst plísní a hub.

Tepelně izolační materiály z konopí se vyrá­bějí ze suché suroviny a dodávají se v rohožích a v rolích. Pod přísnou kontrolou jsou sledovány jejich stavební, biologické a ekologické vlastnosti. Výrobky dodávané v rohožích mají tloušťky 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 mm a ološné rozměry 1200/625 mm, 1200/575 mm a 20000/1000 mm. Role po rozvinutí mají délku 6,0 m až 10 m a šířku 580 mm nabo 625 mm. (In: Thermo-Hanf, Technisches Datenblatt, 01/2007.)

Materiál

Součinitel tepelné vodivosti

λ

[W/(m.K)]

Měrná tepelná kapacita

c

[J/(kg.K)]

Objemová hmotnost

ρ

[Kg/m3]

Faktor difuzního odporu

μ

Konopí 0,040 1600 30 až 42 1 až 2

Tab.: Tepelně technické vlastnosti konopí

Rohože z konopí

Rohože z konopí se používají na tepelnou izolaci všech typů konstrukcí - střech, stěn, podlah a stropů. TERMO-KONOPÍ® PREMI­UM/rohože se vyrábějí v tloušťkách 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160 a 180 mm. Lze vyro­bit i nestandardní tloušťku, například 130 mm.

Obr.: Tepelně izolační rohože z konopí, fotozdroj www.izolace-konopi.cz

Od tloušťky 200mm jsou rohože dvojitě přeloženy s vystřídáním spár. Tloušťka 200 mm se dosáhne ze dvou rohoží 100mm, tloušťka 220 mm se dosáhne ze dvou rohoží 110 mm a tloušťka 240 mm ze dvou rohoží 120 mm. Standardní rozměry rohoží jsou 1200/625 mm, 1200/580 mm a 2000/1000 mm.

Role z konopí

Obr.: Konopná izolace svinutá do role, fotozdroj www.izolace-konopi.cz

Konopí se vyrábí v rolích pod značkou ERMO-KONOPÍ® PREMI­UM/role. Role mají tloušťku 3,, 40, 50, 60 a 80 mm a standardní šířku 580 mm a 625 mm. Rozvinutá délka rolí je 6000, 8000 a 10000 mm.

Konopí jako utěsňovací materiál

Tradičně je konopí používáno na utěsňování. Je známé z prací instalatérů jako materiál používaný při spojování závitových spojů kovových vodovodních a topenářských potrubí a fitinků. Skládá se z čistě mechanicky uprave­ných konopných vláken, impregnovaných 3% až 5% sodou. Uplatnění rovněž nachází při izolová­ní těžce přístupných detailů, například v podstřeší může být použito k utěsnění spár mezi dřevěný­mi krokvemi a štítovou stěnou.

Je vhodným materiálem pro vyplnění spár, které vznikají ve styku ostění s okny a dveřmi. Dobrá tepelně izolační schopnost konopí, společ­ně s lepivými pásky s vysokým difuzním odporem, zamezuje škodám, které by mohly vzniknout při kondenzaci vodní páry.

Konopí jako těsnící materiál roubených staveb

Na těsnění trámů roubených staveb používali naši předkové různé materiály, většinou ty, kte­ré se nacházely v blízkosti jejich obydlí. Všechny však byly nalézány v přírodě Dnes se používají různé hmoty, které nebývají pro dřevo vhod­né - například pěnový polystyrén, polyuretanová pěna nebo tvrdé malty. Většinou jde o látky, které nesplňují základní požadavky roubené stavby.

Obr.: Konopí a jeho využití ve stavebnictví, fotozdroj Biom.cz

Použitý materiál má mít stejné nebo podob­né vlastnosti jako dřevo. To znamená, že bude přijímat a uvolňovat vzdušnou vlhkost, musí být pružný a jeho tepelná vodivost má podobnou hodnotu jako dřevo. Povrch výmazu umožní úpravu vápenným nátěrem. Tyto požadavky splňuje použití konopných vláken a konopné­ho pazdeří v kombinaci s pojivem Tradical 70, které je na bázi vápna, nebo hliněná omítka.

Jako výplň středu mezi trámy slouží konopné vlákno stočené do konopného provazce, který se vloží doprostřed trámu tak těsně, aby se zacho­vala jeho poloha. Výmaz spár mezi trámy tvoří hliněná malta nebo směs konopného pazdeří a maltoviny Tradical 70. Před aplikací výmazu je potřeba natlouci v rozponu 100 mm až 150 mmstřídavě nahoru a dolů povrchově upravené hřeby nebo zarazit klínky z tvrdého dřeva.

Hustotu hmoty vzniklé smícháním pazdeří a maltoviny je potřeba vyzkoušet. Po zaschnutí, které nastane po 4 až 5 dnech, je možno provést nátěr vápenným mlékem. první nátěr je řidší, další je možno aplikovat v hustší až kašovité konzistenci. Předchozí nátěr však vždy musí vyschnout.

Maltovinou s konopím lze nejen vyspravovat spáry roubení, ale i vymazávat povalové stropy, utěsnit výplň hrázděné konstrukce. Lze ji použít i jako náhradu za původní lepenici nebo jako zapravení půdních ploch stropů.

 

Zdroj a autor článku: Josef Chybík, publikace Přírodní stavební materiály, vydavatelství GRADA Publishing

fotografie použité v textu - zdroj: www.izolace-konopi.cz a Biom.czRubriky článků