hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování - obecné informace

Přezkoumání praktik dovozců a výrobců sendvičových panelů

11. 4. 2015

Ukončení prošetření podnětu České obchodní inspekce ve věci přezkoumání praktik dovozců a výrobců sendvičových panelů

AVMI zveřejňuje výsledek prošetření podnětu podaného na Českou obchodní inspekci ve věci přezkoumání praktik dovozců a výrobců sendvičových panelů. Po ukončení platnosti protokolů o klasifikaci požární odolnosti vydaných výrobcům a dovozcům sendvičových PIR, PUR, IPN panelů nebudou již tyto výrobky v souladu s legislativou zatřiďovány do konstrukční části typu DP1.

 

Vyjádření ČOI k praktikám dovozců a výrobců sendvičových panelů (část)

Jedná se o stanovené výrobky, u kterých je součástí posouzení shody požární odolnost, která je stanovena harmonizovaným postupem podle normy ČSN EN 13 501 -2: Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení. Šetřením ČOI bylo zjištěno, že společnosti zabývající se výrobou stanovených výrobků uvedli tyto výrobky na trh v souladu s platnou legislativou a jako podklad pro vydání ES Prohlášení o shodě (o vlastnostech) využili platný protokol o klasifikaci požární odolnosti se zatříděním do typu konstrukční části DP1...... více k vyjádření ZDE Ing. Jan Štěpánek, ředitel České obchodní isnpekce Praha

Pro informaci dodáváme, že Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (TZÚS) již dne 22. března 2012 informoval všechny společnosti, pro které byly dříve zpracovány PKO - Protokoly o klasifikaci požární odolnosti na tyto konstrukce, dopisem na nutnost překlasifikace konstrukcí ze sendvičových PIR (PUR,IPN) panelů do třídy DP3.

Vyjádření ZÚS k druhům konstrukce sendvičových PIR panelů

Normalizační komise TNK 27 SC1 (zabývající se požární bezpečností staveb) na svém zasedání konaném 8.12.2011 shledala, že zatřiďování stěn ze sendvičových PIR panelů není v souladu s aktuální verzí ČSN 73 0810. Podle stáva jícího znění revidované normy jsou stěny ze sendvičových panelů s jádrem z PIR pěny konstruk cemi druhu DP3. Vzhledem k tomuto stanovisku TNK 27 SC1 je nutné va še výrobky (stěny ze sendvičových panelů s PIR pěnou) překlasifikovat do druhu DP3. Ing. Iveta Jiroutová, ředitelka pobočky

Druh konstrukce sendvičových panelů podle ČSN 73 0810
 
Z důvodů opakovaných dotazů týkajících se konstrukcí ze sendvičových panelů s výplní PIR, PUR, IPN z hlediska jejich zatřídění do druhu konstrukce dle ČSN 73 0810 sdělujeme, že:

  • Na základě stanoviska TNK 27 byly dne 22. března 2012 všechny společnosti, pro které byly dříve zpracovány PKO - Protokoly o klasifikaci požární odolnosti na tyto konstrukce, dopisem upozorněny na nutnost překlasifikace konstrukcí ze sendvičových PIR (PUR,IPN) panelů do třídy DP3. Z původních PKO zůstává v platnosti jen stanovená požární odolnost. Uvedené upozornění zůstává v platnosti i po změnách Z1 a Z3 ČSN 73 0810.
  • Změnou Z3 není dotčen zkušební předpis ZP - 30/2012 pro zkoušení velkorozměrových stěn, avšak bez zatřídění do druhu konstrukce DP1.

 

 

Zdroj textu: Asociace výrobců minerálních ozolaci (AVMI)Rubriky článků