hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování fasády - Vše na jednom místě

Podmínky pro skladování komponentů systému ETICS

21. 9. 2015

Výrobky pro ETICS se přepravují a skladují v původních obalech. Při skladování musí být dodržovány pokyny pro skladování a též dodržena lhůta pro skladování. Nakládání s odpady a jejich likvidace musí probíhat v souladu se zvláštními předpisy.

 

Obecné požadavky na způsob skladování

Ilustrační foto, zateplovací systémy BASF, zdroj BASF s.r.o.Suché práškové směsi se skladují na paletách nebo vyvýšeném místě chráněném před vlhkostí. Tekuté a pastovité hmoty nesmí být vystaveny mrazu, přímému slunečnímu záření nebo nadměrným teplotám. Desky z pěnového polystyrenu i z minerálních vláken skladujte naležato do výšky stanovené výrobcem. Desky z EPS musí být chráněny před UV zářením a působením organických rozpouštědel. Desky z EPS NEO musí být navíc balené pouze v neprůhledné fólii, pokud se přikrývá např. plachtou větší množství balíků, je nutné zabezpečit vzduchovou mezeru mezi balíky a plachtou. Izolant je doporučeno skladovat v suchých, krytých a větratelných skladech, popř. přístřešcích a při manipulaci je nutné ho chránit před mechanickým poškozením, zejména rohy a hrany desek a lamel. Hmoždinky je třeba chránit před mrazem a UV zářením.Výztužná síťovina se skladuje v rolích nastojato, chráněná před UV zářením. Nikdy nesmí být skladována naležato křížem přes sebe. Dochází k trvalým deformacím síťoviny.Pomocné prvky: zakládací, ztužující, dilatační, ukončující a jiné profily se skladují na rovné podložce s vyloučením jejich deformace. U tmelů, polyuretanových pěn, těsnicích pásek, krycích pásek apod. je třeba řídit se pokyny výrobce.

Kontrola provádění

Všeobecné pokyny pro provádění kontroly popisuje norma ČSN 73 2901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS).

Systém kontroly se dokumentuje a obsahuje zejména:

 • povinnosti a odpovědnosti mezi všemi pracovníky, kteří se účastní provádění včetně vymezení nezávislosti pracovníků účastných na zavádění preventivních opatření zabraňujících výskytu neshod a provádějící identifikaci a vedení záznamů o snížené jakosti
 • postupy a podmínky při přejímce a kontrole podkladu
 • postupy a podmínky přejímky, skladování součástí ETICS a manipulace se součástmi ETICS
 • postupy pro realizaci nápravných opatření, pokud byly zjištěny neshody při provádění ETICS nebo neshody vlastností ETICS a preventivních opatření vedoucích k omezení neshod
 • postupy pro vedení záznamů poskytující důkazy o plnění požadavků podle dokumentace ETICS, projektové nebo stavební dokumentace

Součástí systému kontroly provádění ETICS je KZP (Kontrolní a Zkušební Plán) zpracovaný pro konkrétní realizaci.

Provádění kontrolní činnosti

Rozsah a četnost kontrolní činnosti určuje KZP zpracovaný pro danou realizaci.

Ilustrační foto, zateplovací systémy BASF, zdroj BASF s.r.o.1) Před zahájením provádění musí být provedena kontrola součástí a příslušentsví ETICS, zda odpovídají specifikaci výrobce ETICS, stavební dokumentaci a zda není překročena doba jejich skladovatelnosti, dále jejich množství a stav. Tato kontrola může být nahrazena systémem dílčích kontrol potřebných součástí a příslušenství ETICS před zahájením každé technologické operace. Shoda užívaných součástí a příslušenství ETICS se specifikacemi výrobce ETICS a se stavební dokumentací se kontroluje také v průběhu technologických operací.

2) Před, v průběhu a po uzavření rozhodujících technologických etap (operací) se kontroluje dodržování požadavků souvisejících s klimatickými podmínkami, uvedenými v odstavci počasí a podstatné body ovlivňující správnost provedení konkrétní technologické etapy.

Doporučený předmět kontroly u jednotlivých rozhodujících operací popisuje následující tabulka: Odborné provádění ETICS PCI MultiTherm® je dáno Technologickým předpisem, který je součástí certifikace celého systému.

Technologická operace Provádění kontroly Předmět kontroly
Příprava podkladu pro ETICS Po technolog. operaci
 • splnění požadavků na podklad viz odst. podklad
Lepení fasádního izolantu

Před technolog. operací
 • tloušťka tepelného izolantu, přítomnost určeného příslušenství
 • tloušťka tepelného izolantu, přítomnost určeného oplechování
V průběhu technolog. operace
 • tloušťka tepelného izolantu, rozmístění lepicí hmoty a plocha, kterou je izolant přilepen
 • tloušťka tepelného izolantu
 • velikost spár mezi deskami a jejich případná úprava
 • vazby desek v ploše a na nárožích
 • správné provedení, vylepení izolantu v oblasti výplní otvorů včetně určených tl. izolantu na ostěních
 • dodržení původních dilatačních spár
 • přítomnost určeného příslušenství ETICS
Po technolog. operaci
 • rovinnost a celistvost vrstvy tepelné izolace
Kotvení hmoždinkami

Před technolog. operací
 • přítomnost určených hmoždinek
 • druh a průměr vrtáku
V průběhu technolog. operace
 • způsob vrtání a osazování
Po technolog. operaci
 • počet a rozmístění hmoždinek
 • osazení a pevnost uchycení hmoždinek
Provádění základní (výztužné)
vrstvy
Před technolog. operací
 • čistota a vlhkost tepelné izolace
 • přítomnost určeného příslušenství ETICS včetně oplechování
 • přítomnost případně určeného zesilujícího vyztužení ETICS
 • přítomnost diagonálního vyztužení
V průběhu technolog. operace
 • kontrola vyztužení citlivých míst a detailů (hrany v oblasti nároží, ostění, dilatací apod.)
 • přesahy pásů skleněné síťoviny
 • uložení skleněné síťoviny bez záhybů
 • dodržování technologických přestávek
Po technolog. operaci
 • krytí skleněné síťoviny stěrkovou hmotou
 • celková tloušťka zákl. vrstvy
 • rovinnost z
Provádění konečné povrchové
úpravy
Před technolog. operací
 • čistota a vlhkost zákl. vrstvy
 • přítomnost určeného penetračního nátěru
Po technolog. operaci
 • struktura a barevnost

Konečný odběratel ETICS PCI MultiTherm®, tedy firma provádějící montáž tohoto systému, je povinna se seznámit s aktuálním Technologickým předpisem PCI MultiTherm® a dodržovat návody, zásady a ustanovení v něm popsaná. Podstatnou zásadou je i provádění kontrolní činnosti v souladu s normou ČSN 73 2901.

ETICS PCI MultiTherm® může provádět jen ten zhotovitel, který má pro uvedenou činnost oprávnění a jehož pracovníci jsou proškoleni firmou BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. Součástí proškolení je i provádění kontrolní činnosti. Zaškoleným firmám – jejich pracovníkům jmenovitě – je vydáváno BASF osvědčení, popř. certifikát (s platností 1 roku), prokazující jejich zaškolení.

V průběhu celé montáže se sleduje

 • dodržování požadavků souvisejících s klimatickými podmínkami
 • dodržování určených řešení konstrukčních detailů
 • kvalita jednotlivých prováděných prací

Kompletní technologický postup Fasádního zateplovacího systému PCI MultiTherm® si můžete stáhnout ZDE - Fasádní zateplovací systém MultiTherm®

 

Autor a zdroj textu: BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

Logo společnosti BASF s.r.o.

 

 Rubriky článků