hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování fasády

Zateplování budov - dodržení ČSN Požární bezpečnost staveb

31. 3. 2014

Již v přípravné fázi by měla být zohledněna ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb, která určuje dle výšky budovy ochranu před požárem. Zde musíme rozlišovat, zda jde o novostavbu či rekonstrukci, v tabulkách 1 a 2 jsou doporučena opatření. Tato norma značně zkomplikovala technologické postupy montáže výrobcům ETICS. Bylo to způsobeno tím, že norma vešla v platnost OS/2009 a současně s tím nebyl vydán tzv. zkušební předpis o testování technologií. Tento předpis se tvořil až koncem roku 2009. V tomto období panoval mezi výrobci, projektanty, realizačními společnostmi a investory zmatek při navrhování a aplikacích ETlCS. Samozřejmě, že hlavní slovo měli požárníci. Ale nikdo nevěděl, jak to má správně být a je-li vše odzkoušeno.Zobrazení tabulky pro mobilní zařízení najdete zde

požární výška stavby

výška konstrukce tepelné izolace

požadavky na tepelně izolační systém

h ≤ 12,0m

-

kontaktní spojení

třída reakce na oheň B (izolace alespoň E)

povrchová vrstva is = 0mm/min

požární pásy – A1/A2

12,0 < h ≤ 30,0m

stavba požární výšky do 22,5m

izolace třídy reakce na oheň alespoň B ne-
smí být v požárně nebezpečném prostoru,
jinak Al/A2

povrchová vrstva is = 0 mm/min
tepelná izolace A1/A2

ČSN ISO 13 785-1

(30 minut, šíření plamene do 0,5m)

stavba požární výšky nad 22,5m

tepelná izolace A1/A2
ČSN ISO 13 785-1

(30 minut, šíření plamene do 0,5 m)

h > 30,0m

v celé výšce konstrukce

tepelná izolace A1/A2
ČSN ISO 13 785-1

(30 minut, šíření plamene do 0,5 m)

Tab.1 Zateplení novostaveb

požární výška stavby

výška konstrukce tepelné izolace

požadavky na tepelně izolační systém

h ≤ 12,0m

-

bez požadavků, ale doporučuje se postupovat jako nad 12m do 22,5m

h > 12,0m

do 22,5m

kontaktní spojení

třída reakce na oheň B (izolace alespoň E)
povrchová vrstva is = 0 mm/min

ČSN ISO 13 785-1

(15 minut, šíření plamene do 0,5 m)

nekontaktní spojení

třída reakce na oheň Al/A2
povrchová vrstva is = 0 mm/min

nad 22,5m

třída reakce na oheň A1/ A2
povrchová vrstva is = 0 mm/min

Tab.2 Dodatečné zateplení budovy


Zde je třeba malé vysvětlení. Izolace, tak jak jsou výše popsány, mají různou reakcí na oheň. Polystyrény mají třídu E a celý systém ETICS s tímto izolantem třídu reakce na oheň B. Izolanty na bázi minerální vlny jsou zařazeny ve třídě AI nebo A2. A nyní je již zcela jasné kde je mohu, resp. musím použít. Ukázka možnosti použití požárních pásů na ETlCS s EPS do výšky 22,5 m při dodatečném zateplení je na obrázku 55. Zde je nákres, jak by měly být provedeny požární pásy na budově, která je zateplována ETlCS s izolantem z EPS. V tomto případě není porušena vazba desek kolem oken a zároveň je vyhověno požadavkům normy. To však běžný uživatel neví.

Požární pás

Obr. 1 Požární pás


S touto normou souvisí i založení ETICS. Zkouškami bylo zjištěno, že běžně používaná zakládací lišta z hliníkového profilu o síle plechu 0,8 mm vydrží zatížení ohněm pouze 8 minut (normový požadavek je 15 min.). Vyvstal úkol vymyslet nový nehořlavý způsob založení ETICS. Většina výrobců na tomto úkolu v současné době pracuje. Věřím, že po vydání této knížky bude problém již vyřešen. Na obrázku 56 je jedno z řešení, na kterém se podílím.


Založení ETICS KNAUF

1. zakládací lišta, 2. lepení izolantu, 3. tepelný izolant, 4. armovací tmel, 5. armovací zkanina, 6. finální úprava

Obr.2 Založení ETICS KNAUFZdroj článku: Zateplování budov


Zateplování budov


autor: Ladislav LinhartRubriky článků