hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování fasády

Pěnové sklo Foamglas - Zatížení konstrukcí a podlah

4. 9. 2014

Ideální řešení tepelné izolace zatížených konstrukcí

7 hlavních důvodů proč použít pěnové sklo Foamglas:

1. Pěnové sklo FOAMGLAS® vyniká mezi tepelnými izolacemi svojí velmi vysokou pevností v tlaku (viz technická data na straně 8). I při uvážení bezpečnostního koeficientu 2,5 až 3,0 je pevnost materiálu FOAMGLAS® dostatečná pro vytvoření velmi únosné tepelně-izolační vrstvy i pro extrémně zatížené konstrukce. Pevnost v tlaku se nesnižuje po celou dobu životnosti materiálu FOAMGLAS®.

AZ Flex, zatížení konstrukcí a podlah izolací Foamglas2. Pěnové sklo FOAMGLAS® je prakticky nestlačitelné, neboť jeho deformace při zatížení na mezi pevnosti je menší než 0,1%. Materiál FOAMGLAS® má deklarovaný i modul pružnosti, který je více než 1000x vyšší než pevnost materiálu. Nestlačitelnost tepelně-izolační vrstvy má rozhodující vliv na stabilitu a životnost návazných vrstev.  Nedeformovatelná vrstva z pěnového skla FOAMGLAS® výrazně snižuje tloušťku a vyztužení roznášecích vrstev a tím dochází i k odlehčení a zlevnění konstrukce.

3. Pěnové sklo FOAMGLAS® je zcela parotěsné pro všechny plyny včetně radonu. Pokud je v konstrukci spodní stavby použita tepelně izolační vrstva z desek FOAMGLAS® nebo  FOAMGLAS® BOARD se slepenými spárami, je výrazně omezen prostup radonu a dalších nežádoucích plynů z podloží do budovy.

AZ Flex, zatížení konstrukcí a podlah izolací Foamglas4. Pěnové sklo FOAMGLAS® má vedle vynikající mechanické odolnosti také vysokou odolnost proti biologickým škůdcům. Tepelná izolace spodní stavby nebo podlahy v  bezprostředním kontaktu se zeminou je vystavena možnému poškození hlodavci nebo hmyzem. Toto riziko se zvyšuje u staveb potravinářských nebo zemědělských. U materiálu FOAMGLAS® je riziko biologického poškození vyloučeno.

5. Pěnové sklo FOAMGLAS® má vynikající chemickou odolnost, která je dána jeho výchozí surovinou - sklem. FOAMGLAS® odolává většině kyselin (mimo kyseliny  fluorovodíkové), slabším louhům i ropným produktům. To umožňuje použití tepelné izolace FOAMGLAS® i v chemicky agresivních podmínkách (přizdívky suterénních stěn, průmyslové stavby apod.). Detailní rozbor chemické odolnosti materiálu FOAMGLAS® je na vyžádání k dispozici.

6. Pěnové sklo FOAMGLAS® nemění v čase své vlastnosti (vlivem stlačení, navlhnutí nebo degradace). Testy prováděné na vzorcích ze staveb realizovaných v padesátých letech  20. století prokázaly stálost vlastností materiálu FOAMGLAS®. Proto je možno uvažovat s jeho životností při konstantních vlastnostech minimálně 50 let, reálná životnost je však  výrazně delší. FOAMGLAS® je proto ideálním materiálem pro použití v trvale nepřístupných konstrukcích (např. spodní stavba).

7. Pěnové sklo FOAMGLAS® je zcela ekologický materiál, který při zabudování do konstrukce nebo ve styku se zeminou nevytváří žádné zatížení pro životní prostředí. Jeho zbytky  lze bez problémů recyklovat např. do stavebních zásypů.

Tepelná izolace podlahových konstrukcí

Provedení dostatečné tepelné izolace podlahy je velmi důležité pro dosažení energetických úspor na vytápění objektu a současně poskytuje dalším vrstvám velmi tuhý a  nedeformovatelný podklad. Výrazně se snižuje tloušťka a vyztužení tepelné izolace FOAMGLAS® lze vytvořit extrémně únosné podlahové konstrukce do průmyslových nebo skladových prostorů i v podmínkách se zvýšenou vlhkostí interiéru nebo podloží. Zcela parotěsné pěnové sklo FOAMGLAS® umožňuje vytvořit tepelné páry. Tepelná izolace podlahy pěnovým sklem FOAMGLAS® zůstává plně funkční po mnoho desetiletí.
AZ Flex, zatížení konstrukcí a podlah izolací FoamglasPopis obr.: 1) podlahová deska; 2) separační PE fólie 2x; 3) zátěr horkým asfaltem; 4) desky Foamglas nalepené v horkém asfaltu; 5) asfaltový penetrační nátěr; 6) nosná konstrukce / základová deska

AZ Flex, zatížení konstrukcí a podlah izolací Foamglas

Použití desk Foamglas

Jako tepelnou izolaci podlahových konstrukcí lze použít nekašírované desky FOAMGLAS® rozměrů 600 x 450 mm. Tloušťka desek a typ materiálu FOAMGLAS® závisí na  konkrétních požadavcích kladených na tepelně-izolační vrstvu z hlediska tepelného odporu a zatížení (viz technické parametry na str. 8). Obvykle se používají desky FOAMGLAS®  T4 nebo S3, pro extrémní zatížení pak desky FOAMGLAS® F. Postup montáže: Na nosnou konstrukci (nebo na podkladní/vyrovnávací beton) se provede asfaltový penetrační  nátěr. Desky pěnového skla FOAMGLAS® se ukládají v řadách se spárami vystřídanými na vazbu do vrstvy horkého asfaltu nalévaného na beton. Posunutím desky při pokládce  se vytlačí horký asfalt, který celoplošně zalepí styčné spáry mezi deskami. Při správném vyplnění spár dojde k vytlačení části asfaltu až na horní povrch izolace FOAMGLAS®.  Přebytečný asfalt se rozetře po povrchu izolace FOAMGLAS® a doplní se tak, aby vznikla 2 mm souvislá vrstva asfaltu. V případě potřeby se na takto upravený povrch nataví  celoplošně přivaří hydroizolace. Nejčastěji se používají asfaltové modifikované pásy, které lze buď celoplošně natavit plamenem nebo přilepit do horkého asfaltu. Před provedením dalších vrstev podlahy se obvykle provádí separační vrst va (např. 2 x PE fólie).

Tepelná izolace podlahových konstrukcí - použití desek Foamglas Board

AZ Flex, zatížení konstrukcí a podlah izolací FoamglasPopis obr.: 1) podlahová deska; 2) separační PE fólie 2x; 3) desky Foamglas Flor Board; 4) podsyp z jemného písku (možno použít stabilizovanou cemento-pískovou směs); 5) nosná konstrukce / základová deska


Variantně lze na tepelnou izolaci podlahových konstrukcí použít desky FOAMGLAS® BOARD rozměrů 1200 x 600 mm (obvykle desky FLOORBOARD, FLOORBOARD F, nebo  READYBOARD). Tyto desky jsou prefabrikovány ve výrobně z nekašírovaných desek FOAMGLAS®. Oba líce desek FOAMGLAS® BOARD jsou kašírované vrstvou asfaltu a povrchovou úpravou z polypropylénu. Desky READYBOARD mají horní líc uzpůsobený pro navařování hydroizolace plamenem. Tloušťka desek a jejich typ závisí na konkrétních požadavcích kladených na tepelně-izolační vrstvu z hlediska tepelného odporu a zatížení (viz technické parametry na str. 8). Postup montáže: Desky FOAMGLAS® BOARD se ukládají v řadách se spárami vystřídanými na vazbu do vrstvy jemného písku nebo do cemento-pískové směsi. V případě požadavku na parotěsnost tepelně-izolační vrstvy je možné slepit spáry mezi deskami asfaltem nebo asfaltovým lepidlem. Na desky READYBOARD lze přímo natavit hydroizolaci z asfaltových pásů. Před provedením dalších vrstev podlahy se obvykle provádí separační vrstva (např. 1 x PE fólie).

Tepelná izolace spodní stavby

AZ Flex, zatížení konstrukcí a podlah izolací FoamglasProvedení tepelné izolace spodní stavby výrazně zvyšuje energetické úspory na vytápění objektu a zlepšuje tepelnou pohodu v suterénních prostorech. Pěnové sklo FOAMGLAS® tvoří nejen dokonale fungující tepelně-izolační vrstvu, ale současně může u konstrukcí, které jsou nad úrovní hladiny spodní vody, nahradit ochrannou přizdívku hydroizolace. Materiál FOAMGLAS® je schopen bez deformací přenést tlakové zatížení od zeminy (u suterénních stěn) nebo od základů (v základové spáře). Zcela vodotěsné, parotěsné a nenasákavé pěnové sklo FOAMGLAS® zajistí konstrukcím spodní stavby stálý tepelný odpor i zvýšenou ochranu proti prostupu vlhkosti nebo radonu. Díky dokonalé tepelně izolační funkci, mechanické stabilitě a velmi dlouhé životnosti je pěnové sklo FOAMGLAS® ideální tepelná izolace spodní stavby a dalších trvale nepřístupných konstrukcí.


Horizontální konstrukce

Vysoká pevnost a dokonalá tuhost pěnového skla FOAMGLAS® umožňuje použít tento materiál i v extrémně zatížených místech. Po provedení statického výpočtu a volbě vhodného typu materiálu FOAMGLAS® lze tepelnou izolaci umístit i do základové spáry pod základové desky, pásy nebo patky. Vrstva izolace FOAMGLAS® tvoří současně rovný a tuhý podklad pro hydroizolační vrstvu. Pro tyto aplikace lze použít nekašírované desky FOAMGLAS® nebo desky FOAMGLAS® BOARD (obvykle FLOORBOARD nebo FLOORBOARD F). Nekašírované desky FOAMGLAS® se lepí do asfaltu na podkladní beton. Desky FOAMGLAS® BOARD je možné ukládat do pískového lože.
AZ Flex, zatížení konstrukcí a podlah izolací FoamglasPopis obr.: 1) železobetonová základová deska; 2) separační PE fólie 1x; 3) separační PE fólie 2x; 4) Desky FOAMGLAS® FLOORBOARD + fóliová hydroizolace nebo desky FOAMGLAS READYBOARD + asfaltová hydroizolace; 5) Asfaltový zátěr + celoplošně natavená hydroizolace; 6) desky FOAMGLAS® lepené do horkého asfaltu; 7) asfaltový penetrační nátěr; 8) podkladní beton; 9) Vrstva jemného písku nebo vlhkého betonu; 10) zhutněný štěrkový podsyp; 11) základová zemina


Vertikální konstrukce

Tepelné izolace vertikálních konstrukcí spodní stavby (suterénní stěny) jsou vystaveny vedle značného tlakového namáhání a stálé vlhkosti také riziku poškození od hlodavců nebo chemických látek. Unikátní vlastnosti pěnového skla FOAMGLAS® umožňují bezproblémové použití tohoto materiálu a vytvoření dokonale funkční tepelné izolace i v takto agresivním prostředí. Pěnové sklo FOAMGLAS® může tvořit dokonalý podklad pro následnou aplikaci hydroizolační vrstvy nebo nad úrovní spodní vody nahradit ochrannou přizdívku hydroizolace. Použít lze nekašírované desky FOAMGLAS® nebo desky FOAMGLAS® BOARD. Výhodné je zejména použití desek READYBOARD, které umožňují přímé navaření hydroizolace i ve vertikální poloze. K lepení desek FOAMGLAS® a FOAMGLAS® BOARD na konstrukci se obvykle používají asfaltová lepidla.
AZ Flex, zatížení konstrukcí a podlah izolací FoamglasPopis obr.: 1) železobetoná nebo zděná konstrukce; 2) Izolace proti zemní vlhkosti (kompatibilní s lepidlem)*; 3) Montážní lepidlo PC® 56; 4) esky FOAMGLAS® FLOORBOARD nebo READYBOARD; 5) zásyp zeminou * Alternativně je možné natavit hydroizolaci z exteriéru na desky FOAMGLAS® READYBOARD nalepené na konstrukci. Toto řešení je vhodné zejména pod hladinou spodní vody

FOAMGLAS® - Izolace ledových ploch a podlah mrazíren

Tepelné izolace pod ledovými plochami a pod podlahami chladných prostor jsou vedle vysokého zatížení vystaveny také zvýšené difúzi vodní páry a riziku navlhání zkondenzovanou vodní párou. Při teplotách pod bodem mrazu všechna zkondenzovaná vlhkost zmrzne a tepelný odpor konstrukce se velmi výrazně snižuje. Tím vzniká riziko promrzání základové zeminy, vytváření námraz v souvrství a ohrožení stability celé konstrukce. Pěnové sklo FOAMGLAS® je zcela parotěsné, nemůže navlhnout ani vlivem difúze a kondenzace vodní páry a jeho tepelný odpor je konstantní. FOAMGLAS® současně tvoří zcela tuhý podklad pro další vrstvy - například pro chladící betonovou desku ledové plochy, jejíž chladící systém nesmí být ohrožen pohybem podkladu a prasknutím desky. Tepelná izolace z pěnového skla FOAMGLAS® je nejen plně funkční, ale poskytuje těmto konstrukcím vysokou spolehlivost a dlouhou životnost.
AZ Flex, zatížení konstrukcí a podlah izolací Foamglas

Zdroj a autor textu: AZ Flex, a,s. izolační pěnové sklo Foamglas®

Výsledek obrázku pro azflex as 

Rubriky článků