hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplení střechy

Správný návrh konstrukce zateplené šikmé střechy

25. 11. 2013

Logo Knauf Insulation, spol. s.r.o.
KNAUF INSULATION, spol. s.r.o.
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5
web: www.knaufinsulation.cz
Tel.: +420 234 714 011
Fax.: +420 234 714 022

Šikmá střecha je stavební konstrukce, která je vystavená přímému působení klimatických vlivů. Je umístěna nad chráněným vnitřním prostředím. Musí být navržena tak aby minimalizovala tepelné ztráty, ochránila konstrukci před srážkovou vodou a před vnitřní vzdušnou vlhkostí.


Knauf, zateplování šikmé střechy, správný návrh konstrukceObr.1: Dvouplášťová skladba šikmé střechy s difúzně otevřenou pojistnou hydroizolací.
Obr.2: Tříplášťová skladba šikmé střechy – pokud je použita difúzně uzavřená doplňková hydroizolace nebo bednění z difúzně uzavřených desek například OSB je pod touto vrstvou nutno vytvořit účinně větranou vzduchovou vrstvu.

Funkční vrstvy střešního pláště

Střešní krytina chrání konstrukci před vnějšími vlivy, jejím hlavním úkolem je odvádět dešťovou vodu mimo obvod budovy. Prostor pod střešní krytinou musí být účinně odvětráván, z toho důvodu musí střešní plášť obsahovat prvky, které umožní vstup a výstup vzduchu do vzduchové mezery (větrací tvarovky). Doplňková (pojistná) hydroizolace a odvětrání střešního pláště Má za účel odvést mimo obvod budovy vodu, která se do podstřešního prostoru dostane například jako větrem hnaný déšť. V běžné dvouplášťové skladbě by měla být difúzně otevřená tak aby umožňovala odvětrání vzdušné vlhkosti, která difunduje ze strany interiéru směrem do vnějšího prostředí. V dvouplášťové skladbě je vhodné zajistit vzduchotěsnost pojistně hydroizolační vrstvy tak aby se zamezilo výměně vzduchu prouděním mezi prostředím uvnitř konstrukce a prostředím ve větrané vzduchové mezeře.

Zobrazení tabulky pro mobilní zařízení naleznete zde

Sklon vzduchové vrstvy Nejmenší tloušťka větrané vzduchové vrstvy (mm) Plocha přiváděcích větracích otvorů k ploše
větrané střechy
< 5° 100 1 / 100
5°– 25° 60 1 / 200
25°– 45° 40 1 / 300
> 45° 40 1 / 400

Pro stanovení dimenze větraných vzduchových dutin lze použít zjednodušený postup podle ČSN 73 1901 (v tabulce pro délky krokvového pole do 10 m). Plocha odváděcích otvorů se zvětšuje oproti ploše přiváděcích otvorů o 10 %. Pro střešní pláště s vyššími tloušťkami tepelné izolace je vhodné tyto tloušťky dále rozšířit. Vrstvy tepelné izolace. Tepelná izolace musí být dimenzována tak, aby v požadované míře zamezila tepelným ztrátám konstrukcí střechy. Skladba izolace a konstrukční prvky obsažené ve vrstvách tepelné izolace musí být navrženy tak aby ani v konstrukci ani na jejím vnitřním povrchu nemohlo docházet k nepřípustné kondenzaci vlhkosti. Nosná konstrukce krovu Krov a konstrukční prvky, které slouží k instalaci ostatních funkčních vrstev, musí být navrženy s ohledem na mechanické statické a dynamické namáhání, tlaku a sání větru a namáhání vlhkostí. Vzduchotěsná vrstva (parozábrana nebo parobrzda) Na vnitřní straně střešního pláště je nutné vytvořit vzduchotěsnou vrstvu, jejímž účelem je zamezit transportu difundující vodní páry do konstrukce střešního pláště. Tato vrstva může být vytvořena fólií s vysokým difúzním odporem (tzv. parozábranou) nebo fólií či konstrukční deskou (zpravidla OSB) s nižším, optimalizovaným difúzním odporem (tzv. parobrzdou).


Podhled

Vnitřní podhled se zpravidla vytváří ze sádrokartonových desek nebo například dřevěných palubek. Při návrhu a realizaci podhledu a jeho nosného roštu je nutné klást mimořádný důraz na ochranu parozábrany před mechanickým poškozením. Některé související technické normy:

Tepelně technické vlastnosti střešního pláště

Hodnota součinitele prostupu tepla. Požadavky na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí jsou definovány v ČSN 730540-2. Z hlediska správného fungování střešního pláště je důležité dosáhnout alespoň požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla. Ekonomicky optimální je zpravidla hodnota pod úrovní hodnoty doporučené. Pro správné stanovení výsledné hodnoty součinitele prostupu tepla je důležité zahrnout vliv všech prvků (tepelných mostů, tj. trámů, ocelových nebo dřevěných roštů, vzduchových mezer apod.) které jsou v konstrukci obsažené. Orientační hodnoty pro různé konstrukční varianty naleznete v tomto katalogu.

Knauf, zateplování šikmé střechy, správný návrh konstrukceVlhkostní bilance

Z hlediska zajištění odpovídající životnosti a zachování tepelně izolačních vlastností celé skladby je důležité, aby konstrukce splňovala požadavky na bilanci vlhkosti. Vlhkost do konstrukce vniká především z vnitřního vytápěného prostoru, směr toku je určován spádem (gradientem) částečného (parciálního) tlaku vodní páry. V našich klimatických podmínkách je vhodné šikmé střechy navrhovat tak aby v nich ke kondenzaci vlhkosti (při posuzováním výpočtem) v průběhu roku nedocházelo vůbec. Posuzování se provádí výpočtem podle ČSN 73 0540-4, případně podle ČSN EN ISO 13788. Pro dosažení správné funkce střechy je nutné na vnitřní straně střechy zajistit parotěsnou a zároveň vzduchotěsnou vrstvu (parozábranu nebo parobrzdu).

Vzduchotěsnost

Doporučuje se dosahovat co nejvyšší vzduchotěsnosti obálky budovy s ohledem na riziko poškození konstrukce v souvislosti s šířením tepla a vlhkosti prouděním. Doporučené úrovně intenzity výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa, v h-1 viz ČSN 73 0540-2.

Požární odolnost

Požární odolnost stavebních konstrukcí se hodnotí vždy pro celou systémovou skladbu. Požadavky na požární bezpečnost staveb jsou definovány v ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804. Pro šikmé střešní pláště zpravidla postačuje odolnost REI 15. Dosažené úrovně požární odolnosti s použitím různých systémových skladeb jsou uvedené například v prospektu Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN který vydala společnost Knauf Praha, s. r. o. Všechny izolace z minerální vlny Knauf Insulation určené pro zateplování šikmých střech jsou, jako nehořlavé, zařazeny do třídy reakce na oheň A1 (ČSN EN 13501-1), přispívají tak vždy k zvýšení požární odolnosti konstrukce ve které jsou použity.

Ochrana před hlukem

Šikmá střecha je součástí obvodového pláště budovy. Požadavky na zvukovou izolaci obvodového pláště jsou definovány v ČSN 73 0532. Úroveň požadované neprůzvučnosti se určuje na základě hladiny akustického tlaku v konkrétním místě stavby. Lze konstatovat, že v současné době realizované, skladby s běžnými a vyššími tloušťkami tepelné izolace požadavkům na akustickou ochranu vyhoví zpravidla s rezervou. Hodnoty vážené vzduchové neprůzvučnosti pro jednotlivé konstrukční varianty s minimální tloušťkou izolace najdete například v prospektu Podkroví Knauf vydaného společností Knauf Praha, s. r. o.


Knauf, zateplování šikmé střechy, správný návrh konstrukce*) ve vzdálenosti 2 m před fasádou LAeq,2m, dB Výtah z normy ČSN 73 0532

Zdroj: Knauf Insulation, Zateplení šikmé střechy

Rubriky článků