hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplení střechy

Zateplování šikmé střechy - Nejefektivnější řešení

23. 10. 2013

Logo Knauf Insulation, spol. s.r.o.
KNAUF INSULATION, spol. s.r.o.
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5
web: www.knaufinsulation.cz
Tel.: +420 234 714 011
Fax.: +420 234 714 022


Tradiční funkcí šikmé střechy je ochrana budovy před klimatickými vlivy. Z důvodů ekonomických i architektonických se v současné době realizuje většina nových střech jako zateplených, stejně tak se při rekonstrukci dodatečně zatepluje mnoho střech původních. Nosnou konstrukci, je nutno doplnit o prvky, které umožňují vložit dostatečnou tloušťku tepelné izolace, je nutné zajistit vyšší míru těsnosti konstrukce proti srážkové vlhkosti a vytvořit vzduchotěsnou vrstvu, jejímž účelem je zamezit nadměrnému pronikání vlhkosti ve formě vodní páry ze strany interiéru. Pro dosažení tepelně technických vlastností, které odpovídají stále rostoucím požadavkům stavební praxe, je zpravidla nutné kombinovat minimálně dvě vrstvy tepelné izolace, nejčastěji izolaci mezi krokvemi a izolaci pod krokvemi.

Knauf, zateplovací systém Knauf LDSObr.: Knauf, zateplovací systém LDS

U novostaveb je vhodné přizpůsobit tvar nosné konstrukce krovu s ohledem na bezpečné vytvoření všech funkčních vrstev, které tato střecha bude obsahovat. Při rekonstrukcích nebo při dodatečném zateplování je nutno vycházet z detailní znalosti výchozího stavu budovy. Systém LDS od společnosti Knauf Insulation se skládá z podstřešních fólií, parozábran, parobrzd a těsnících komponentů, které umožňují v maximální míře využít vynikající vlastnosti minerální izolace Knauf Insulation vyráběné s pomocí ECOSE technology. Jejich difúzní i mechanické vlastnosti jsou zvoleny tak, aby umožnily co nejširší škálu konstrukčních variant při dosažení maximální kvality výsledného díla. Tento prospekt popisuje několik konstrukčních variant zateplování šikmých střech od jednoduchého zateplení, tak jak ho dnes můžeme vidět na mnoha stavbách, až po několikavrstevné skladby, které odpovídají standardu pro dnešní domy pasivní. Zařízení pro vytápění budov, která budou na trhu za dvacet let si dnes představit a ani koupit nemůžeme, ale zateplování střechy ve standardu, který v té době bude běžnou realitou, můžeme mít již dnes. Ušetříme.

Pro zateplování šikmých střech jsou mimořádně vhodné výrobky Knauf Insulation z minerální vlny na bázi skla. Vyrábějí se s různými hodnotami součinitele tepelné vodivosti. Společnou charakteristikou je vysoká difúzní otevřenost a pružnost vlny, která přispívá k dokonalému vyplnění dutin stavebních konstrukcí. V kombinaci se systémem LDS, umožňují vytvořit dokonalé souvrství, ve kterém jsou vlastnosti všech komponentů optimalizovány pro dokonalý výsledný efekt.

Zateplování mezi a pod krokvemi

Knauf, zateplení střechy mezi a pod krokvemiKnauf, zateplení střechy nad krokvemiKnauf, kombinované zateplení střechy mezi, nad a pod krokvemiObr.: zateplení střechy mezi a pod krokvemi, zateplení střechy nad krokvemi, kombinované zateplení střechy mezi, nad a pod krokvemi

Zateplování mezi a pod krokvemi je standardní konstrukční varianta použitelná pro vyhovující zateplení šikmé střechy.

Technologický postup:
Knauf, postup při zateplování šikmé střechy

 • Kontrola provedení kontaktní hydroizolační fólie (v případě použití systémového řešení Knauf Insulation LDS 0,04), je třeba se zaměřit na to, zda je fólie řádně ukončená tak, aby odváděla vodu mimo obvod budovy a její správné napojení na přiléhající a prostupující prvky (například komínová tělesa).

 • Pokud není provedeno vzduchotěsné slepení jednotlivých pásů hydroizolační fólie, je vhodné provést jejich slepení dodatečně zdola s pomocí vhodných pásků.

 • Před montáží izolace mezi krokve je nutné s pomocí odřezků vyplnit dutinu za pozednicí.

 • Izolace mezi krokve se volí ve stejné nominální tloušťce jako je výška krokví. Pásy o šířce odpovídající světlé rozteči krokví plus 10 až 20 mm se formátují z izolace Unifit  pomocí nože na tepelnou izolaci.

 • Nařezané pásy se vkládají mezi krok ve tak, aby kopírovaly rovinu krok ví.

 • Namontují se krokvové závěsy nebo přímé závěsy v souladu s prováděcími pokyny dodavatele systému suché výstavby, který bude použit na vytvoření podhledu (pokud se použije dřevěný rošt, tento bod odpadá).

 • Provede se montáž roštu nosné konstrukce podhledu. Rošt zároveň vymezuje prostor pro vložení druhé vrstvy tepelné izolace. Jeho vzdálenost od krokví by měla být pokud možno konstantní.

 • Na nosný rošt se položí parozábrana Knauf Insulation LDS 100 (nebo parobrzda Knauf Insulation LDS 2 Silk) s pomocí oboustranných lepicích pásek (ocelový rošt) nebo s pomocí sponek (dřevěný rošt)

 • Fólie se kladou se vzájemným přesahem 150 mm. V místě napojení na přiléhající štítovou nebo lícovou stěnu a prostupující prvky (komínová tělesa, střešní okna atd.) je přesah fólie také 150 mm.

 • Všechna napojení (viz předchozí bod) se vzduchotěsně slepí pomocí pásků Knauf Insulation LDS. Spoje se zděnými konstrukcemi se vytvoří pomocí Knauf Insulation LDS těsnícího pásku.

 • Provede se záklop konstrukce sádrokartonovými nebo sádrovláknitými deskami. U dřevěných palubek je nutné zdvojit rošt, aby mnohočetné vruty nebo hřebíky nedegradovaly účinnost parozábrany pod přípustnou mez.

Hodnoty součinitele prostupu tepla U (W/m2K) zateplené konstrukce šikmé střechy
Hodnoty uvedené v tabulce je třeba chápat jako orientační. Pro správné posouzení vlastností skladby střešního pláště je třeba zahrnout vliv všech prvků které konstrukce obsahuje; tepelných mostů, vzduchových mezer, obkladů, fólií atd.
Knauf, hodnoty součinitele prostupu teplaVýsledné vlastnosti
Orientační hodnoty součinitele prostupu tepla U v závislosti na tloušťce a typu izolací. Pro výpočet je uvažován typický řez skladby s krokvemi o šířce 100 mm s roztečí 900 mm. Na roštu pod krokvemi je umístěna parozábrana a opláštění sádrokartonovými deskami 12,5 mm.

Knauf, tabulka výsledných vlastností zateplováníKnauf, tabulka výsledných vlastností zateplování
*Shodné výsledky, které jsou uvedené pro stejné tloušťky a pro různou kvalitu izolace, jsou výsledkem zaokrouhlení. Ve skutečnosti může být mezi těmito konstrukcemi rozdíl až 0,009 W/m2K.

Ke správnému zateplení střechy přispějete i volbou kvalitních střešních oken. Vybírat můžete z různých značek, např. v našem Katalogu střešních oken. Přehledný výpis výrobců a jejich produktů naleznete např. ZDE - Střešní okna Velux

Zdroj: Knauf Insulation, Zateplení šikmé střechy


Rubriky článků