hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplení střechy

Hydroizolační souvrství plochých střech

30. 10. 2016

HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ PLOCHÝCH STŘECH S MINERÁLNÍ IZOLACÍ ISOVER

Hydroizolační souvrství mohou tvořit jak systémy fóliové, tak z asfaltových pásů, vždy při dodržení konkrétního technologického postupu.
 

Fóliové systémy se navrhují zejména jako jednovrstvé mechanicky kotvené, nebo přitížené. To zabezpečuje vysokou efektivitu práce a spolehlivost pokládky. Hydroizolační fólie se od minerální izolace nemusí separovat.

Hydroizolační souvrství tvořené asfaltovými pásy se skládá zpravidla ze dvou asfaltových pásů. Spodní pás je vyroben nejčastěji z oxidovaného popř. SBS modifikovaného asfaltu. V případě mechanického kotvení musí obsahovat pevnou nosnou vložku, nejčastěji ze skelné tkaniny, popř. spřaženou. Méně časté je přilepení spodního pásu k izolační desce pomocí PUR lepidla. Přesahy pásů se vzájemně svaří a tak se vytvoří první hydroizolační vrstva. Vrchní pás je typicky tvořen SBS modifikovaným asfaltovým pásem s posypem a polyesterovou, popř. spřaženou nosnou vložkou. Tento se na spodní asfaltový pás plnoplošně nataví. K dispozici jsou také jednovrstvé systémy s jedním asfaltovým pásem tloušťky 5 mm.

TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU (EPS)

Největší výhodou pro použiti výrobků z pěnového polystyrenu Isover pro ploché střechy jsou opět mimořádné fyzikální vlastnosti, zejména unikátní kombinace výborné tepelné izolace, minimální hmotnosti a vysoké pevnosti v tlaku. Protipožární vlastnosti pláště musí být vzhledem k organickému původu EPS zajištěny kombinací s minerální izolací. Také EPS je možno používat téměř pro všechny typy plochých střech s hydroizolacemi na bázi jak asfaltových pásů tak fólií. Z hlediska zajištění stability proti sání větru se u střech s EPS používají všechny typy tj. kotvení, lepení, přitížení popř. jejich kombinace.

Hlavní důvody použití pěnového polystyrenu Isover EPS pro ploché střechy:

■ Tradiční a dlouhodobě osvědčený izolant.
■ Vynikající tepelná izolace.
■ Vysoká pevnost v tlaku, tahu i ohybu.
■ Minimální hmotnost.
■ Nízká nasákavost.
■ Zdravotní nezávadnost.
■ Biologicky neutrální.
■ Výhodný poměr cena/výkon.

Konkrétní požadavky na EPS izolanty pro ploché střechy stanovuje ČSN 72 7221-2 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví Část 2: Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového  polystyrenu. Zde nalezneme například požadavek (kde projekty často chybují), že EPS 70S je možno používat výhradně do podkladních vrstev pod EPS materiály s vyšší pevností v tlaku.

DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU ISOVER EPS

Desky z pěnového polystyrenu Isover EPS patří k nejpoužívanějším izolantům plochých střech. Nejčastěji se navrhují v základní ekonomické verzi s rovnou obvodovou hranou. Kladou se vždy na vazbu těsně na sraz a ve dvou vrstvách s překrytím spár tak, aby nedocházelo ke vzniku tepelných mostů. Jednovrtsvé provedení EPS tepelné izolace je s výjimkou desek s polodrážkou nevhodné!

Pro ploché střechy se používají zásadně stabilizované samozhášivé EPS materiály se zvýšenou požární bezpečností. Dodávají se standardně v rozměrech 1000 x 500 mm, zakázkově např. 1000 x 1000 mm, 2500 x 1000 mm v tloušťkách do 500 mm. Maximální rozměry desek Isover EPS vycházejí z velikosti polotovaru, tj. bloku rozměru 5000x1200x1000 mm. Pro lepené skladby střech se doporučuje vzhledem k teplotní dilataci EPS dodržet maximální rozměr desky 1250 mm. Na přání je možno dodat desky se stupňovitou polodrážkou šíře 15 mm do tloušťky max. 240 mm. Skladebná šířka desek s polodrážkou je tedy o 15 mm na každé straně menší.

Další možnou úpravou je tzv. lamelování (příčné nářezy v rozteči cca 100 mm do hloubky o cca 20 mm menší, než je tloušťka desky).

Příčné nářezy desek

■ umožňují pokládku i na zakřivené plochy střech
■ snižují napjatost pláště od tepelné roztažnosti
■ umožňují vytvarování úžlabí
■ usnadňují pokládku na THERM pruhy parozábrany
■ umožňují expanzi vodní páry v tepelné izolaci


*dle ČSN 72 7221-2 pouze pro podkladní vrstvy tepelné izolace Další vlastnosti desek Isover EPS jsou uvedeny na straně 27 popř. v technickém listu.

LINEÁRNÍ OBVODOVÉ KOTVENÍ NEJEN U VELKÝCH STŘECH

U velkých plochých střech se v souladu s článkem 8.34.1 ČSN 73 1901:2011 doporučuje s  ohledem na dodatečné smrštění tepelné izolace a hydroizolace provést jejich rozdělení na pole rozměru max. 30x30 m a tyto samostatně po obvodu lineárně dokotvit. Lineární kotvení se provádí také v okolí nadstřešního zdiva, světlíků apod. Používá se mechanické kotvení v rozteči max. 250 mm. Lepené střechy s E PS a hydroizolací tvořenou asfaltovými pásy se v případě použití lepidel na bázi asfaltu obvodově kotví vždy!

ODOLNOST PROTI VYSOKÝM TEPLOTÁM

Bílé desky EPS je možno navrhovat pro trvalé teplotní zatížení max. 80°C. To vyhovuje všem běžným střešním konstrukcím. Modifikované (šedé) desky EPS se zvýšeným izolačním účinkem je možno navrhovat pro trvalé teplotní zatížení max. 70°C. Tato teplota by byla u běžných jednoplášťových střech bez krycích vrstev nad hydroizolací překročena, proto je třeba nad „šedé“ desky umístit jako ochrannou vrstvu ještě min. 60 mm „bílého“ EPS, popřípadě (podobně  jako XPS u obrácených střech) jiné ochranné vrstvy (dlažba, kačírek, ..).

Zvláštním případem namáhání vysokou teplotou jsou části střech v blízkosti velkých skleněných ploch, jako například prosklená střešní atria. V tomto případě dochází k tepelnému odrazu od této skleněné plochy a výraznému navýšení tepelného zatížení
izolantu. V některých případech byly do vzdálenosti do 1m od skleněné plochy poškozeny i izolanty z bílého EPS. Řešením je lokální aplikace krycích ochranných vrstev tj. např. kačírku či dlažby.

STABILITA PLOCHÝCH STŘECH S EPS PROTI SÁNÍ VĚTRU

Pro zajištění stability střešního pláště proti sání větru se podobně jako u plášťů s minerální izolací používá lepení, kotvení, přitížení, nebo jejich kombinace. Pro EPS se s ohledem na vlastnosti izolantu v některých bodech odlišuje. Množství lepících pruhů, kotev popřípadě velikost přitížení je dáno projektem a závisí na části střešního pláště (roh, okraj, plocha), výšce objektu, větrné oblasti, typu kotev, lepidlu atd.

Lepení za studena na bázi PUR

Je v současnosti nejpoužívanějším typem lepidel. Lepí se zpravidla formou pruhů na čistý podklad, nebo podklad opatřený např. asfaltovým nátěrem. Vždy je třeba dodržet technické podmínky pro použití konkrétního lepidla. Podklad pro lepení musí být suchý, pevný, čistý, bez prachu a jiných nečistot. Někdy je třeba stávající podklad penetrovat. Lepena musí být každá vodorovná spára střešního pláště tak, aby plášť tvořil kompaktní celek. Je třeba rozlišovat různé  typy lepidel, zejména zda-li se jedná o lepidlo určené k lepení desek tepelné izolace,nebo k lepení hydroizolace na tepelnou izolaci. V současnosti se nejvíce používá typ PUK (VEDAG, BÖRNER, CONICA,..).

Asfaltová lepidla za studena

Další skupinou lepidel pro EPS izolace jsou asfaltová lepidla za studena. Podobně jako u PUR lepidel se lepení provádí v pruzích. Některá obsahují zbytkový obsah rozpouštědel, která by v případě nedodržení pracovního postupu mohla EPS poškodit, proto je třeba tato rozpouštědla z naneseného lepidla dle pokynů jeho výrobce nechat odvětrat.

Lepení do horkého asfaltu

Patří sice k nejlevnějším způsobům lepení tepelných izolací, ale vzhledem ke své nebezpečnosti z hlediska vysokých teplot roztaveného asfaltu a rizika vzniku požáru je dnes již málo používaný. Stávající plocha musí být očištěna a vhodným způsobem upravena, například asfaltovým nátěrem. Roztavený asfalt AOSI 85/25 se obvykle konví rozlévá ve tvaru housenky na parozábranu a do ještě horkého asfaltu se pokládají desky EPS. Je třeba dodržet vhodnou teplotu asfaltu, aby EPS izolační desky nebyly poškozeny.

Lepení na THERM pruhy parozábrany

Provádí se tepelnou aktivací vrchních THERM pruhů speciální parozábrany plamenem hořáku. Izolační desky EPS se následně na tyto roztavené pruhy spolehlivě přilepí.

Mechanické kotvení

Podobně jako střechy s minerální izolací Isover MW se také střechy s pěnovým polystyrenem s výhodou kotví mechanicky. Způsob kotvení i návrhu je pro oba typy tepelných izolantů shodný tj. podrobnosti jsou uvedeny na straně 7. Na obrázku je znázorněno kotvení fóliové hydroizolace ploché střechy s EPS pomocí teleskopických kotev za využití automatu.

POZOR!!!
Některá lepidla (zejména na bázi asfaltu) umožňují plastické přetvoření ve smyku a vyžadují tak doplňkové lineární obvodové kotvení hydroizolace (nejčastěji asfaltových pásů). Neprovedení tohoto dokotvení způsobilo v minulosti řadu poruch, kdy došlo posunu souvrství střešního pláště směrem ke středu střechy a vzniku výrazné mezery mezi tepelnou izolací EPS a atikou. Při provedení sond ve střední části takto poškozených plášťů bylo zjištěno, že prakticky nejsou  mezery mezi jednotlivými deskami tepelné izolace, ale vždy jen po obvodě střechy u atik. Pokud by posun vrstev způsobovaly např. desky EPS, mezery mezi nimi by byly rovnoměrné po celé ploše střechy, což nebylo prokázáno. Obvodové lineální kotvení je pro tento typ lepidel např. v Německu povinné, v ČR je zatím navrhují pouze zkušené projekční kanceláře. Podobné závady se u plášťů lepených PUR lepidly ani u kotvených plášťů nevyskytovaly.


Zdroj a autor textu: ISOVER
Zdroj a autor použitých obrázků: ISOVER

Rubriky článků