hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplení střechy

Izolace z minerální vaty a lehké požárně odolné střešní pláště

11. 10. 2016

TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY (MW)

Největší výhodou pro použiti výrobků z minerální izolace Isover pro ploché střechy je jejich unikátní kombinace tepelně izolačních, protipožárních a akustických vlastností. Další velkou výhodou těchto výrobků je jejich absolutní „snášenlivost“ se všemi materiály, které se ve střešním plášti mohou vyskytnout – zejména základními hydroizolacemi tj. asfaltovými pásy a plastovými fóliemi.


Hlavní důvody použití minerální izolace Isover MW pro ploché střechy:


■ Vynikající tepelná, zvuková a protipožární ochrana
■ Tradiční a dlouhodobě osvědčený izolant
■ Nehořlavost
■ Paropropustnost
■ Vodoodpudivost
■ Zdravotní nezávadnost
■ Jednoduchá aplikace
■ Biologicky neutrální

Používají se hlavně u nepochozích střech halových objektů, kde je vyšší požadavek na požární odolnost a akustiku. V případě požáru bezpečně chrání konstrukce před ohněm – zabraňují šíření plamene a nezvyšují požární zatížení konstrukce. Díky svým dobrým zvukopohltivým vlastnostem přispívají výrobky z minerálních izolací i k ochraně lidí před nežádoucím hlukem. Jedná se jak o hluk pronikající zvenčí do budovy, tak zevnitř ven. V případě halových staveb se navrhují zpravidla střechy s klasickým pořadím vrstev, to znamená, že hydroizolační vrstva je umístěna nad tepelnou izolací a dalšími vrstvami. Tyto střechy jsou trvale nepochozí, počítá se jen s pohybem osob pouze pro kontrolu a údržbu samotné střechy a zařízení na střeše. Pokud je na střeše umístěno větší množství technického vybavení, které potřebuje častou údržbu, je nutné střechu opatřit zpevněnými chodníčky v místech pravidelných pochůzek, nebo řešit střechu jako celkově pochozí.


Tab.:
Další vlastnosti minerálních desek Isover jsou uvedeny na straně 27 popř. v technickém listu.

Tepelná izolace plochých střech z minerální izolace se provádí vždy jako vícevrstvá s posunem (převázáním) spár. Tak je zajištěno, že nedochází ke vzniku jak tepelných, tak požárních mostů. Průběžná svislá spára v tepelné izolaci je nepřípustná, protože v reálných podmínkách na stavbách není možno zajistit zcela přesné sesazení desek. V místě svislé průběžné spáry by tak docházelo jak ke zvýšeným únikům tepla se související vysokou kondenzací, tak vlivem požárního mostu k možnosti zapálení organické hydroizolace tj. likvidaci požární odolnosti střešního pláště.

Isover LAM – nová generace MW izolantů pro ploché střechy

Kromě zateplení ploché střechy minerální izolací v deskách je možno s výhodou využít ještě druhý způsob aplikace nehořlavých minerálních vláken na střeše, pomocí unikátního lamelového systému s kolmým vláknem Isover LAM. Systém byl vyvinut zejména s ohledem na stále se zvyšující požadavky na tloušťku tepelné izolace, běžně dosahující pro úsporné stavby přes 300 mm. Stávající desky takové tloušťky nelze ani vyrobit a navíc by byly velmi těžké. Nový systém střešních lamel využívá pozitivních zkušeností z lamelových fasád, kdy otočením orientace vláken kolmo na zateplovanou konstrukci je možno při zachování pevnosti v tlaku výrazně snížit hmotnost izolantu. Velkoplošné střešní lamely je navíc možné vyrábět v tloušťkách až 300 mm.Lamely s kolmým vláknem Isover LAM může vzhledem k rozměru a nízké hmotnosti pokládat jeden pracovník samostatně. Tak dochází také ke zvýšení produktivity pokládky.

LEHKÉ POŽÁRNĚ ODOLNÉ STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ ISOVER NA TRAPÉZOVÉM PLECHU

pro požární odolnost REI 15 - REI 60DP1

Jedná se vysoce efektivní a ekonomické řešení střešního pláště. Minerální desky Isover se pokládají kolmo na vlny trapézového plechu (napříč) a jednotlivé řady se překládají na vazbu. V případě požadavku na větší vrstvu izolantu se skládá několik vrstev. Jako vrchní vrstvu lze použít desku Isover S nebo Isover S-i v tloušťce min. 50 mm (doporučeno 60 mm) dle konkrétních požadavků střechy. Pro spodní vrstvy se používají desky Isover T, Isover T-i, Isover R, Isover LAM 50 a Isover LAM 30, opět dle konkrétních požadavků na střešní plášť. V případě použití Isover R a Isover LAM 30 do spodní vrstvy je nutné střechu skládat najednou, tzn. nejprve spodní vrstvu a na ni hned vrchní desku Isover S, popř. Isover S-i. Desky Isover R a Isover LAM 30 jsou samostatně nepochozí.

Vrchní vrstva MW v tloušťce minimálně 50mm

Praktické zkušenosti ukazují, že je třeba dodržet minimální tloušťku 50 mm vrchní tepelně izolační desky MW s pevností v tlaku min. 60 kPa (v souladu s ČSN 73 1901).


Při použití tenčích pochozích vrstev MW dochází při pokládce tepelné izolace, popř. při údržbě střešního pláště, k jejich poškození rozšlapáním.

ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI REI 15, REI 30, REI 45 A REI 60

Nejnovějším způsobem ekonomického zateplení ploché střechy minerální izolací isover je  optimalizovaný sendvič Isover TO P ROOF , skládající se ze spodní vrstvy minerální izolace s výhodným součinitelem tepelné vodivosti a vrchní desky s vysokou pevností v tlaku.

Základní skladba lehké požárně odolné střechy Isover s minerální izolací


Základní požadavky pro lehké požárně odolné střechy Isover s požární odolností REI 15, REI 30, REI 45 a REI 60

■ Trapézový plech

staticky působí jako spojitý nosník
minimální tloušťka 0,75 mm
plechy vzájemně spojeny šrouby
kotvení minimálně dvěma kotvícími prostředky v každé vlně
standardně pro rozpony 6000 mm a více
pro všechny sněhové oblasti

■ Parozábrana

max. tl. 2 mm a výhřevnost 15 MJ/m2 - pro doplňkové hodnocení DP1
libovolný typ - pro doplňkové hodnocení DP3

■ Tepelná izolace Isover MW

minimálně dvě vrstvy s posunem spád v obou směrech
desky Isover T, T-i, R, LAM 50, LAM 30 pro spodní vrstvu
desky Isover S, Si pro horní vrstvu
celková tloušťka min. 80 mm (pro REI 30)
celková tloušťka min. 100 mm (pro REI 45)
celková tloušťka min. 120 mm (pro REI 60)

■ Hydroizolační souvrství

s klasifikací BROOF(t1) a BROOF(t3) pro hodnocení DP1

■ Sklon střechy 0-25°

Varianty kombinací desek MW pro spodní a horní vrstvu a další (statické,..) podmínky pro trapézový plech obdržíte na vyžádání.

Ochrana minerální izolace proti vodě

Veškeré minerální izolace Isover pro stavebnictví se dodávají jako hydrofobizované tj. se zvýšenou odolností proti působení vlhkosti. Vždy je však třeba učinit taková opatření, aby v průběhu skladování a montáže nemohlo dojít například k promoknutí desek tj. desky je třeba skladovat pod přístřeškem a montovat za odpovídajícího počasí. Nevhodné skladování popř. pokládka za dlouhodobého působení kapalné vody může mít za následek například snížení pevnosti v tlaku.

Zdroj a autor textu: ISOVER
Zdroj a autor použitých obrázků: ISOVERRubriky článků