hledám zateplení hledám firmu hledám radu slevy

Zateplení střechy

Kompaktní střešní skladby z izolace Foamglas, část 1.

26. 7. 2014

Betonová deska

Použitím pěnového skla FOAMGLAS® v kompaktní skladbě slepené horkým asfaltem lze vytvořit dokonale fungující a maximálně spolehlivou plochou střechu. Zcela parotěsná tepelná izolace FOAMGLAS® umožňuje vypuštění klasické parotěsné zábrany a poskytuje dodatečnou ochranu střechy proti případnému poškození hydroizolace. Koeficient délkové roztažnosti pěnového skla FOAMGLAS® má velmi podobnou hodnotu jako u betonu. Proto tepelná roztažnost izolace FOAMGLAS® nemůže vést k namáhání hydroizolace nebo k porušení kompaktnosti střešní skladby. V případě požáru je vnitřní i vnější poškození minimalizováno, protože FOAMGLAS® je zcela nehořlavý a nevyvíjí kouř ani toxické zplodiny. Kompaktní střešní skladba na betonové desce je díky vysoké pevnosti a nedeformovatelnosti tepelné izolace FOAMGLAS® nejvhodnějším podkladem pro další vrstvy užitkových střech (střešní parkoviště, heliporty, zelené střechy a pod.)

 

Foamglas, izolační pěnové sklo - betonová deska

Stručný popis montáže:

Foamglas, izolační pěnové sklo - betonová deskaFoamglas, izolační pěnové sklo - betonová deska


Na nosnou konstrukci (nebo na spádový beton) se provede asfaltový penetrační nátěr. Desky pěnového skla FOAMGLAS® se ukládají na vazbu v řadách šířky 450 mm do lože z horkého asfaltu. Posunutím desky v asfaltovém loži se asfalt vytlačí a celoplošně slepí spáry mezi deskami. Při správném vyplnění spár dojde k vytlačení části asfaltu až na horní povrch izolace FOAMGLAS®. Přebytečný asfalt se rozetře po povrchu izolace FOAMGLAS® a doplní se tak, aby vznikla cca 2 mm souvislá vrstva asfaltu. Na tento asfaltový zátěr se celoplošně nataví hydroizolace. Nejčastěji se používá dvouvrstvý systém z modifikovaných asfaltových pásů, které je možné celoplošně natavit plamenem nebo přilepit do horkého asfaltu. Variantně lze použít hydroizolační fólii celoplošně lepenou do asfaltu nebo lepenou k podkladnímu asfaltovému pásu. V nepochozích a pochozích střechách se používá většinou FOAMGLAS® typ T4, pro více zatížené střechy (parkoviště, heliporty) FOAMGLAS® S3 nebo F.

Foamglas, izolační pěnové sklo - betonová deska

Trapézový plech

Pěnové sklo FOAMGLAS® tvoří zcela tuhé izolační desky s vysokou pevností a tvarovou stabilitou. Pokud se tyto desky použijí v kompaktní skladbě na trapézovém plechu, dojde k výraznému ztužení střešního systému a ke zmenšení jeho průhybů i vibrací. Tím se snižuje také namáhání hydroizolace a riziko jejího poškození. Střecha může být občasně pochozí pro údržbu s minimálním rizikem prošlápnutí. Lepení materiálu FOAMGLAS® horkým asfaltem na plech zajišťuje dostatečnou pevnost kompaktní skladby proti odtržení sáním větru i bez použití mechanického kotvení, a tím je sníženo riziko koroze a zlepšen estetický vzhled plechu v interiéru. Pěnové sklo FOAMGLAS® má vyšší tepelný útlum a fázový posun v neustáleném teplotním stavu ve srovnání s běžnými tepelnými izolacemi. Kompaktní skladba s izolací FOAMGLAS® na trapézovém plechu je proto přínosem pro vnitřní prostředí objektu i v letním období.

Foamglas, izolační pěnové sklo - trapézový plech

Stručný postup montáže:

Foamglas, izolační pěnové sklo - trapézový plechFoamglas, izolační pěnové sklo - trapézový plechNa nosný trapézový plech se provede základový asfaltový nátěr. Desky pěnového skla FOAMGLAS® se ukládají na vazbu v řadách šířky 450 mm rovnoběžně s vlnami plechu. Před uložením se desky FOAMGLAS® namáčí ve vaně s horkým asfaltem. Nejprve se namočí lepené boky desek a pak její spodní plocha. Desky se přilepí na trapézový plech a boční strany namočené v asfaltu zajistí slepení se sousedními deskami. Po povrchu izolace FOAMGLAS® se rozetře cca 2 mm souvislá vrstva asfaltu. Na tento asfaltový zátěr se  celoplošně nataví hydroizolace. Nejčastěji se používá dvouvrstvý systém z modifikovaných asfaltových pásů, které je možné celoplošně natavit plamenemnebo přilepit do horkého asfaltu. Variantně lze použít hydroizolační fólii celoplošně lepenou do asfaltu nebo lepenou k podkladnímu asfaltovému pásu. Pro izolaci střech na trapézovém plechu se používá FOAMGLAS® typ T4. Alternativou je použití desek FOAMGLAS® READYBOARD.


Desky Readyboard

Desky FOAMGLAS® READYBOARD byly vyvinuty pro zjednodušení a urychlení montáže na trapézový plech. Tento systém umožňuje až čtyřnásobné zrychlení montáže střešního pláště a při montáži se nepoužívá horký asfalt. Na lepení desek FOAMGLAS® READYBOARD na trapézový plech se používá studené asfaltové lepidlo. Horní líc desek FOAMGLAS® READYBOARD je již z výrobny nakašírovaný asfaltem a lze na něj přímo navařit hydroizolaci. Střešní skladba z desek FOAMGLAS® READYBOARD na trapézovém plechu má konstantní tepelný odpor, dobrý tepelný i akustický útlum, vysokou požární odolnost a současně ztužuje střešní konstrukci. Desky READYBOARD jsou vyrobeny z materiálu FOAMGLAS® T4.

Foamglas, izolační pěnové sklo readyboard - trapézový plech

Dřevěné konstrukce

Prvořadým požadavkem na tepelnou izolaci střech se dřevěnou konstrukcí je její nehořlavost. FOAMGLAS® je zcela nehořlavý, nevyvíjí kouř ani toxické zplodiny a neodkapává. FOAMGLAS® je celoplošně lepený horkým asfaltem na souvislé dřevěné podbití chráněné proti protečení asfaltu nahřebíkovanou lepenkou. Alternativně lze lepit desky FOAMGLAS® horkým asfaltem přímo na desky OSB nebo na překližku. U těchto podkladů postačí jako ochrana proti zatečení asfaltu do interiéru pouze přelepit spáry mezi deskami lepící páskou. Vodotěsnost a parotěsnost materiálu FOAMGLAS® chrání dřevěnou konstrukci před poškozením vlhkostí za provozu i v případě havárie hydroizolace. Alternativně lze ukládat desky FOAMGLAS® READYBOARD přímo na krokve nebo na kolmé laťování o rozteči 600 mm. Obvykle se jedná o střechy šikmé a desky je nutné kotvit přes zatmelené spáry talířovými hmoždinkami nebo přes laťování skládané krytiny.


Foamglas, izolační pěnové sklo - dřevěné konstrukce


Zdroj a autor textu: AZ Flex, a,s. izolační pěnové sklo Foamglas®

AZ FLEX, a.s.Pro zákazníky
Rubriky článků