hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Výběr dodavatele

Na co dát pozor

Při zateplování je potřeba vyvarovat se lákavých nabídek. Ve své praxi energetických auditorů se velmi často setkáváme s líbivými, někdy až podvodnými nabídkami v různé podobě. Ty mohou mít podobu ve formě zprostředkovatelských firem, které nabízejí „zdarma" dodání projektu, energetického auditu a dalších prací, pouze je nutné s nimi podepsat smlouvu, v níž se objednatel zavazuje, že přenechá výběr dodavatele tomuto zprostředkovateli na základě nejnižší nabídky. Scénář je pak jednoduchý - zprostředkovatel osloví vybrané firmy s tím, že výherce musí tomuto zprostředkovateli zaplatit X % z ceny prací. Dál toto asi nemusím rozvádět. Tento druh „provize" může mít různou podobu, například závazek investora financovat stavbu konkrétním způsobem, popřípadě u konkrétní finanční instituce.

Občas tímto stylem fungují i stavební firmy, které ústně naslibují „modré z nebe", ve smlouvě však toto naslibované není specifikováno. Objednatel se pak marně domáhá některých prací a nezbývá mu nic než jenom platit a zoufat si.

Nešvarem, se kterým se lze stále setkat, je klasické uplácení, kdy zástupce domu, např. ve vlastnictví bytového družstva, společenství vlastníků jednotek apod. si osobuje právo rozhodovat o zadavateli, financování i ostatním. Ostatní spoluvlastníci, než aby se s ním hádali, se mu podvolí. Prospěch může být často i pouze minimální, v některých místech jde například o pozici domovníka s příjmem několik set korun měsíčně.

Investor si také musí dávat dobrý pozor na to, zda jím kupovaná věc či práce má ty vlastnosti, které mu prodávající slibuje. Zde se lze setkat se „zaručenými" pracovními postupy či výrobky. Mezi hity v tomto směru patří zázračné reflexní nátěry vyvinuté v rámci kosmického výzkumu, nově odhalené fyzikální síly zamezující přístupu vody a podobně. V těchto případech, pokud se objednatel nechá ke koupi zlákat, je vhodné do smlouvy uvést měřitelné výsledky instalovaných technologií, třeba snížení spotřeby tepla na vytápění o ¼ při přepočtu na stejný počet denostupňů, snížení vlhkosti stěn, měřeno ve stejném ročním období o X % a podobně.
Technické předpoklady

Při vybírání dodavatelské firmy je vždy dobré získat na danou firmu reference a prověřit si její historii, solidnost a schopnosti. Lze předpokládat, že stavební firma, která existuje několik let, má majetek a spokojené zákazníky, se bude nadále rozvíjet a její zánik nehrozí. U takovéto firmy je předpoklad, že se bude snažit případné reklamace řešit. Je zde také menší riziko nevymahatelnosti závazků.

Každá firma by měla mít dostatečné kvalifikační předpoklady pro zhotovení dané práce a měla by disponovat i příslušnými certifikáty. Pro stavbu plotu postačuje podívat se na jiný realizovaný plot, pro větší stavbu musí existovat příslušný živnostenský list a u větších zakázek, zejména pokud se jedná o státní dotace, musí mít firma certifikát o řízení jakosti ISO.

Smluvní vztahy (co si dát do smlouvy - doba bez oken, konečnost ceny, TDI, staveniště)

Nicméně věnujme se těm serióznějším případům uzavírání smluv.

Vždy, když se jedná o peníze, obzvláště o vyšší částku, je potřeba uzavřít písemnou formu smlouvy. Již klasickým případem v Čechách je situace, kdy se dva dobří známí či sousedé ústně dohodnou, že jeden pro druhého vykoná nějakou práci a dostane za ni zaplaceno. Jak to tak bývá, když má dojít na placení, tak jsou oba rozčarovaní. Jeden si myslí, že to mělo být uděláno lépe či levněji, druhý zase žije v přesvědčení, že když se tak nadřel, tak by těch peněz měl dostat více. Výsledkem jsou spory, soudy a zlá krev. Proto, pokud si necháváme nějaké stavební práce provádět, je důležité včas, před začátkem prací, sepsat smlouvu o dílo a v ní se přesně dohodnout na obsahu díla a na jeho ceně.

Nelze také akceptovat smlouvu dodanou dodavatelem stavebních prací, neboť dodavatel ji připravuje tak, aby jemu vyhovovala. Doporučuji také smlouvu o dílo sepisovat spolu se svým stavebním dozorem, tedy člověkem, který je profesionál a bude při stavbě zastupovat naše zájmy. Samozřejmě nesmí mít nic společného s dodavatelem stavebních prací.

U větších stavebních prací doporučuji přizvat i právníka a u něj objednat sestavení smlouvy o dílo tak, aby obsahovala veškeré náležitosti a umožňovala pouze jednoznačný výklad.

A na co ve smlouvě nezapomenout? Vedle ceny, která může být konečná a nebo může být ve smlouvě stanoven ceník či jiný systém, podle kterého se bude postupovat, musí smlouva obsahovat časové plnění. Zde upozorňuji na to, že pokud se stavba týká některých částí, kde je pro nás rozhodující termín realizace, můžeme jej uvést do smlouvy i s náležitými sankcemi za jeho nesplnění. Klasickým příkladem tohoto může být výměna oken. Pokud je například podepsána smlouva na výměnu oken a zateplení rodinného domu s termíny 1. června až 30. srpna, není nikde zaručeno, že 1. června nenastoupí demoliční četa, která vymontuje okna a nová okna budou osazena až ve druhé polovině srpna. Bydlet přes dva měsíce v domě bez oken jistě nikdo nechce, nehledě na to, že by v domě musel být neustále někdo přítomen, aby jej ohlídal před vykradením. Zde je pak nutné do smlouvy dát částečný termín například formulací, že všechna okna v domě (nebo bytě) budou vyměněna najednou a že po zahájení bourání prvního okna budou všechna nová okna osazena do 3 kalendářních dnů. Dále je potřeba domluvit penále za zdržení, například ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.Pozor také na klauzule typu: „Cena a rozsah dodávky se řídí rozpočtem, který je přiložen k této smlouvě a je jeho nedílnou součástí." Při této formulaci je objednatel vystaven na pospas dodavateli, neboť nemá kontrolu, zda si dodavatel v uvedeném rozpočtu nacenil všechny práce. Jedná se o velmi častý trik, kdy v průběhu provádění prací a nebo při předání díla dodavatel dodatečně fakturuje práce, které v rozpočtu nejsou a o kterých říká, že je nepředpokládal nebo zapomněl nacenit a podobně. Často se pak konečná cena prací vyšplhá o hodně výše, než byl původní rozpočet a smlouva. Lepší je ve smlouvě uvést klauzuli typu: Zhotovitel prohlašuje, že ve smluvní ceně jsou obsaženy všechny práce, jež je nutné ke zdárnému provedení díla podle předložené projektové dokumentace provést. Dohodnutá cena je konečná, k jejímu zvýšení může dojít pouze pokud objednatel písemně požádá o rozšíření prováděných prací o práce, které nejsou součástí stavební dokumentace a pokud zhotovitel s tímto rozšířením stavebních prací bude souhlasit. Na toto rozšíření stavebních prací pak bude zpracován dodatek ke smlouvě o provedení díla.
Za důležitou klauzuli ve smlouvě považuji závazek zhotovitele, že stavební práce budou provedeny v souladu s příslušnými platnými normami, vyhláškami, nařízeními a zákony pro danou stavbu. Dodavatel se bude řídit vyžadovanými a doporučenými pracovními postupy dodavatelů stavebních materiálů a výrobků. Pokud příslušnou práci neřeší platné zákony, vyhlášky, nařízení či normy a nebo požadavek a nebo doporučení výrobce či dodavatele stavebního materiálu a výrobku, řídí se pak daná práce k 31. 12. 1993 zrušenými oborovými normami či podnikovými normami. Pokud ani zde není dostatečně popsáno, jak má provedení stavby být realizováno, pak realizace musí vycházet z příslušných prospektů či etalonů.

Dále je také vhodné domluvit se s dodavatelem stavebních prací na finálním vzhledu díla, například si před zahájením prací vyžádat zkušební etalon, kde bude daná povrchová úprava předvedena tak, aby při předání a převzetí díla nevznikaly zbytečné dohady např. nad odstínem a nebo strukturou.

Ve smlouvě také musí být přesně uvedeno, jaké části stavby bude investor přebírat a případně jak bude prováděna kontrola správného provedení. Například je vhodné uvést, že dodavatel musí objednatele vyzvat (např. 2 dny předem) k převzetí konstrukcí, které budou zakryty. Dále, že objednatel si na své náklady objedná externího experta pro provedení zkoušky stavby (např. vzduchotěsnosti pomocí blower door testu) a v případě, že expert zjistí nedostatky, bude jeho práci hradit zhotovitel a uvede stavbu do bezchybného stavu. Stejná doložka však může být spojena i s kontrolou tepelných izolací pomocí termovize. V obou případech je vhodné uvést i kritérium, kdy je stavba nevyhovující. U blower door testu to může být při zjištění netěsností, které způsobují více jak 0,6 násobnou výměnu vzduchu při rozdílu tlaků 50 Pa, u kontroly tepelných izolací např. při zjištění rozdílu teplot větším jak 2 °C při rozdílu teplot v interiéru a exteriéru 20 °C.

U větších zakázek (třeba při zateplování bytového domu) si může objednatel vymínit, že na části zakázky provede destruktivní zkoušku, a zhotovitel je povinen toto místo následně opravit. Objednatel si může například vymínit, že jedno dodané okno rozřeže, a dodavatel garantuje, že půjde o okno s výztuhou o síle 1,3 mm s předem tvarově určeného plastového profilu z nového (nikoliv recyklovaného) plastu. Tento požadavek vypadá jako velmi brutální a drahý, ale pokud si uvědomíme, že u velkých staveb počet dodávaných oken je i několik set, rázem zjistíme, že tato kontrola se na ceně zakázky projeví nepatrnou částí jednoho procenta. I u větších rodinných domů se může ukázat, že tato destruktivní zkouška je cenově zanedbatelná proti možným vadám způsobeným chybnou dodávkou.

Stejnou destruktivní zkoušku si lze smluvně domluvit i u zjišťování procenta přilepení desky kontaktního zateplovacího systému, kde musí být přilepená plocha minimálně 40 %.

Článek je vytvořen ve spolupráci se Sdružením Energy Consulting, o.s. - jedná se o neziskové sdružení, které si klade za cíl pomáhat s úsporami energií, využíváním obnovitelných zdrojů energií. Snahou sdružení je v rámci svých sil přispět k propagaci úspor energií a skleníkových plynů.

 

autor: Roman Šubrt, Izolace-Info, KČ


 

Rubriky článků