hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Stavba - odhlučnění, odvlhčení, reakce na oheň

Sanace zdiva VII. – Způsoby snížení vlhkosti zdiva: Vzduchové izolační systémy

27. 7. 2022

V současné době, pokud jde o výstavbu nových objektů, již vzduchové izolační systémy dávno pozbyly svého významu. Avšak pokud se týká sanace vlhkého zdiva u objektů stávajících, zvláště historických památek i mnoha dalších staveb, mají vzduchové izolační systémy stále své uplatnění. Princip, který je znám přibližně 4500 let, zůstává stále stejný, mění se pouze používané materiály. Vzduchové izolační systémy stále mají a nepochybně i nadále budou mít svůj význam, a to především z následujících důvodů.
 


Je řada objektů, kde není možno zasahovat do nosného zdiva mechanickým způsobem (jde např. o památkově chráněné objekty, budovy s klenbami, sloupy, pilíře apod.).

Existují objekty, u kterých došlo v souvislosti s dalšími stavebními úpravami (přestavby, modernizace apod.) k narušení vzduchoizolačních systémů (kanály, štoly či komíny byly zasypány nebo využity k jiným účelům). Pokud je to z důvodu ochrany proti zemní vlhkosti potřebné a technicky možné, pak je vhodné, aby se původní systém obnovil a případně použil alespoň jako doplňkový.

V současné době jsou na řadě objektů realizovány vzduchoizolační systémy, které jsou navrženy neodborně, a tudíž jsou nefunkční. Na základě odborného posouzení a provedení nezbytných úprav pro zajištění správné funkce by je možno bylo pro odstranění nadměrné vlhkosti zdiva znovu využít.

Kde je vlhko, je i plíseň. Za vlhkost může špatná hydroizolace nebo tepelný most
Kde je vlhko, je i plíseň. Za vlhkost může špatná hydroizolace nebo tepelný most
 
 
Vzduchové izolační systémy je možno rozdělit na:
- vzduchové dutiny;
- ostatní vzduchové izolační systémy.

Vzduchové dutiny je možno dále dělit z několika hledisek, a to

Podle polohy:
- svislé (stěnové);
- vodorovné (podlahové).

Podle umístění:
- na vnější straně obvodového zdiva (v exteriéru);
- na vnitřní straně obvodového zdiva (v interiéru).

Podle způsobu proudění vzduchu:
s přirozeným (gravitačním) prouděním vzduchu;
s nuceným prouděním vzduchu.

Podle způsobu odvětrávání:
- odvětrávané do exteriéru (nasávací i výdechové otvory jsou umístěny v exteriéru, resp. nasávací otvory jsou umístěny v interiéru a výdechové otvory jsou umístěny v exteriéru);
- odvětrávané do interiéru (nasávací i výdechové otvory jsou umístěny v interiéru);
- neodvětrávané.

Podle doby realizace:
- původní (budované současně se stavbou);
- dodatečné (budované později jako vynucené stavební úpravy).

Ostatní vzduchové systémy jsou:
- izolace systémem kanálků (knapenovy kanálky, kanálkový způsob použití profilovaných fólií)
- provětrávané drenážní systémy;
- vhodná volba obrazu proudění vzduchu v místnosti.


Vzduchové dutiny

Základní princip funkce vzduchových dutin používaných při odvlhčování zdiva spočívá zpravidla v oddělení stavební konstrukce (zdiva, podlahy) od zdroje vzlínající vody (přilehlé zeminy) pomocí větrané vzduchové dutiny, která má zajištěn trvalý přívod a odvod vzduchu.

Proudění vzduchu v dutině může být řešeno jako přirozené (gravitační), nebo nucené.
 
Provětrávaná fasáda
Provětrávaná fasáda
 
 
Přirozené (gravitační) proudění vzduchu nastává:
- u dutin s nasávacími a výdechovými otvory v exteriéru
- v důsledku rychlosti proudění větru.

Vliv rozdílu teplot vzduchu na vstupu a na výstupu je zanedbatelný:
- u dutin s nasávacími otvory v interiéru a výdechovými otvory v exteriéru
- v důsledku rozdílu teplot venkovního a vnitřního vzduchu a v důsledku výškového rozdílu nasávacích a výdechových otvorů.

Nucené proudění vzduchu v dutině bývá zajištěno pomocí ventilátoru. Tento způsob je možno použít tehdy, jestliže by proudění vzduchu přirozeným způsobem nefungovalo. Tedy pokud přirozený tlakový spád v daném úseku je menší, než součet tlakových ztrát třením a vřazenými odpory, a není možno zvětšit vnitřní rozměry dutiny, rozdělit dlouhou dutinu na dvě dutiny kratší či provést jinou vhodnou úpravu, kterou by se snížily tlakové ztráty. K tomuto účelu je vhodné využít vzduchotechniky, pokud je v objektu instalována z důvodu větrání, teplovzdušného vytápění, klimatizace či odsávání.

Výhodou je rychlejší proudění vzduchu, z čehož vyplývá větší účinnost. K nevýhodám pak patří závislost na dodávce elektrické energie a na lidském faktoru (nutná kontrola funkce, možnost vypnutí, čímž se ztrácí funkčnost izolačního systému). Ventilátor také nemusí běžet nepřetržitě, ale jen v určitých, předem naplánovaných časových intervalech (řízen časovým spínačem). Současně s ventilátorem může být použit také ohřívač vzduchu, který zajistí proudění teplého vzduchu v dutině, čímž se zvýší účinnost systému, samozřejmě za cenu vyšších provozních nákladů. Z tohoto důvodu může být ohřívač použit jen v kombinaci s ventilátorem, který pracuje pouze v určitých časových intervalech.

Ohřívač může být použit:
- po celou dobu životnosti objektu, resp. funkce vzduchové izolace;
- jen na začátku, po realizaci vzduchoizolačního systému, po určité období za účelem rychlého odvedení vody ze zdiva. Poté je možno ohřívač buďto demontovat, nebo ponechat, ale proudící vzduch v dutině, který je potřebný pro udržování vlhkosti ve zdivu na nízkých hodnotách neohřívat.

Rovněž je možno měnit časové intervaly pro funkci ventilátoru. Například na začátku funkce systému nepřetržitý provoz, později, při ustálení vlhkosti ve zdivu na nízkých hodnotách se bude ventilátor spouštět pomocí časového spínače a bude v provozu jen v určitých časových intervalech.

U vzduchových dutin odvětraných do interiéru je nutno vždy posoudit jejich aplikaci v závislosti na mikroklimatu vnitřního prostoru.

Pokud jde o dutiny neodvětrávané, pokud jsou umístěny z vnitřní strany obvodové zdi, jsou zpravidla nevhodné pro sanaci vody vzlínající z podloží nebo dešťové, která do podloží prosakuje. Při jejich umístění na vnitřní straně obvodové stěny však mohou být vhodné pro eliminaci vody kondenzační.

 

Odvlhčování staveb Zdroj: Odvlhčování staveb
Autor: Balík Michael a kolektiv


Rubriky článků