hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Stavba - odhlučnění, odvlhčení, reakce na oheň

Sanace zdiva V. – Vlhkost: Kapilární vedení vlhkosti

17. 5. 2022

Dalším základním transportním mechanismem vlhkosti je kapilární vedení, které je charakteristicképro vodou smáčivé materiály, což je naprostá většina stavebních látek. Při kontaktu pórovitého materiálu s vodou dochází k intenzivnímu nasávání vody nezávisle na sklonu póru.
 


Zde je důležité si uvědomit, že materiály s většími póry nasákávají sice rychle, ale výška vzlínání je nízká. Naopak jemně pórovité, hutné materiály sají vodu pomalu, avšak velmi vysoko. Navíc jemně pórovité materiály mají několikanásobně vyšší sací síly než materiály hrubě pórovité.

Detailní struktura cihly. Každý materiál má jinou porézní strukturu
Detailní struktura cihly. Každý materiál má jinou porézní strukturu
 
U běžných stavebních konstrukcí jsou taková nasycení vodou, kdy dochází ke kapilárnímu vedení vody, nepřípustná. Při správném konstrukčním řešení stavebního detailu se lze problematice kapilárního vedení vyhnout. Výjimku představují nové konstrukce, kdy technologická voda je transportována k povrchu konstrukce jak difuzí tak kapilárním vedením a vypařováním. Vzlínání vlhkosti je nejčastějším způsobem vlhnutí konstrukcí vystavených působení zemní vlhkosti.

Pokládání vodorovné hydroizolace, která chrání dům proti vlhkosti z podloží
Pokládání vodorovné hydroizolace, která chrání dům proti vlhkosti z podloží
 
Vzlínání vody lze ve zjednodušené formě vysvětlit prostřednictvím mechanismu kapilární elevace. Je charakterizována rozdílem výšky hladiny kapaliny v kapiláře proti úrovni hladiny okolí. Tento jev vyvolávají kapilární síly mezi molekulami kapaliny a povrchem pevné látky. Povrchové napětí způsobuje, že se sloupec kapaliny v kapiláře pohybuje ve směru výslednice sil. V kapiláře s kruhovým průřezem působí povrchové napětí na stykové  ploše v oblasti odpovídající obvodu póru.

Kapilární vzlínání kapaliny neboli kapilarita. Schopnost látek vést kapalinu proti směru gravitační síly
Kapilární vzlínání kapaliny neboli kapilarita. Schopnost látek vést kapalinu proti směru gravitační síly
Pro maximální výšku vzlinutí vlhkosti v kapilárách platí vzorec:

h = (2 * δ * cos Θ) / (r * ρ * g)

kde je

δ povrchové napětí kapaliny (N/m);
Θ úhel smáčení mezi kapalinou a stěnou kapiláry (°);
r poloměr kapiláry (m);
ρ měrná hmotnost kapaliny (kg/m3);
g tíhové zrychlení 9,81 m/s2.
Detail prostupu vlhkosti
Detail prostupu vlhkosti
 

Odvlhčování staveb Zdroj: Odvlhčování staveb
Autor: Balík Michael a kolektiv


Rubriky článků