hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Stavba - odhlučnění, odvlhčení, reakce na oheň

Sanace zdiva IV. – Vlhkost: Difuze

28. 3. 2022

U objektů, ve kterých vytváříme vnitřní klima nezávislé na proměnách vnějšího klimatu,dochází k rozdílům mezi vlhkostí vzduchu, resp. teploty vzduchu v exteriéru a v interiéru. Vyrovnáváním těchto rozdílů vzniká tok vlhkosti a tok tepla obalovými konstrukcemi.  Směr difuzního toku je dán snahou po vyrovnání existujících tlakových rozdílů z místa s vyšším parciálním tlakem vodní páry do místa s tlakem nižším. Tento transport vlhkosti se nazývá difuze.
 
Difuze páry
Difuze páry

 
Podle Fickova zákona pro hustotu hmotnostního toku vodní páry (v případě, že koncentrace není v daném objemu stejná), platí vzoreček:

q = -δp * grad px

Pro použití stavební konstrukce, ve které dochází ke kondenzaci vodní páry, musí být současně splněny 3 základní podmínky dané ČSN 73 0540-2:

- dosažení aktivní roční bilance kondenzace a vypařování, dodržení kondenzačních limitů
- neohrožení funkčních vlastností hodnocené konstrukce v důsledku kondenzace vodní páry.

Difuze kapalin
Difuze kapalin

 
Jestliže skladba obalové konstrukce zahrnuje na svém vnějším líci vrstvu s velmi vysokým difuzním odporem, je třeba tuto skladbu doplnit buď vrstvou s vyšším nebo alespoň stejným difuzním odporem také na vnitřním líci konstrukce, nebo řešit konstrukci jako dvouplášťovou, tzn. navrhnout vzduchovou vrstvu za vnitřní líc vnější parotěsné vrstvy (oddělit vnější parotěsnou vrstvu od zbývající části konstrukce odvětrávanou vzduchovou vrstvou).

Samozřejmě se předpokládá, že materiály zabudované mezi parotěsnými vrstvami mají co nejnižší vlhkostní obsah.

Pro potřeby teorie funkce fasády ve vztahu k transportu vody formuloval Kunzel vztah, který stanoví požadavky na paropropustnost a nasákavost povrchu fasády:

sd * w ≤ 0,1 kg/m/h

kde je w nasákavost a platí: w< 0,5 kg/m/h;
          s difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy, s, < 2,0 m.

Fasáda spolehlivě plní svoji funkci, pokud množství vody, které se odpaří za časovou jednotku do okolí ve formě vodní páry, je větší (nejvýše stejné) než množství vody, které za tuto dobu nasákne jejím povrchem.


Dobře provedená fasáda chrání dům před venkovní vlhkostí
Dobře provedená fasáda chrání dům před venkovní vlhkostí

Kunzelův vztah je empirický. Ačkoli není dokonalý, lze doložit jeho fungování v praxi - povrchové úpravy (nátěry, omítkoviny), které jej splňují, se osvědčily.
 

Odvlhčování staveb Zdroj: Odvlhčování staveb
Autor: Balík Michael a kolektiv


Rubriky článků