hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Stavba - odhlučnění, odvlhčení, reakce na oheň

Sanace zdiva III. - Voda v konstrukcích, vlhkost

7. 3. 2022

Vlhkost je nedílnou součástí prakticky všech pórovitých stavebních látek a z nich vytvářených konstrukcí. Obtížnou se stává v situacích, kdy dochází ke kumulaci vlhkosti, která pak akceleruje degradační procesy a zhoršuje užitné vlastnosti budovy. Čtěte dál a dozvíte se, jak těmto situacím zamezit.
 


Určité množství vlhkosti obsahuje za daných atmosférických poměrů každá pevná látka. Množství vlhkosti je závislé na teplotě, na vlhkosti okolního vzduchu, na pórovitosti, na průměru pórů a tvaru jejich stěn, na množství hygroskopických solí v zavlhlém zdivu atd.

Vlhkost je nedílnou součástí prakticky všech pórovitých stavebních látek a z nich vytvářených konstrukcí. Obtížnou se stává v situacích, kdy dochází ke kumulaci vlhkosti, která pak akceleruje degradační procesy a zhoršuje užitné vlastnosti budovy. Zamezení takovým situacím předpokládá především správné pochopení mechanismů vázání a šíření vlhkosti stavebními materiály a konstrukcemi.

Rozsáhlejší degradace stěny vlivem špatné izolace nebo zatékající vody z povrchu
Rozsáhlejší degradace stěny vlivem špatné izolace nebo zatékající vody z povrchu


Vlhkost se šíří porézními stavebními materiály jak v plynné fázi, tak i v kapalné. Přitom se uplatňuje řada průvodních jevů, jako jsou fázové změny, absorpce vody na stěnách pórového systému a kapilární efekty. Vlastní vedení obvykle dělíme na mechanismy difuze pro vodní páru a kapilární vedení pro kapaliny. Při hodnocení příčin zvýšené vlhkosti je třeba analyzovat podíl forem transportu vlhkosti do nitra stavebních konstrukcí.

Základní podmínkou všech vlhkostních pochodů v konstrukci je přítomnost pórů ve stavebních materiálech. Jde zejména o póry otevřené, neboť látky, které mají póry uzavřené, nepodléhají transportním procesům. Přítomnost otevřených pórů ve stavebních materiálech nejen umožňuje vlhkostní pochody, ale také významně ovlivňuje. Z technického hlediska je důležité řešit pórovou strukturu jako základní informaci při rozhodování o sanačních opatřeních.


Detailní struktura cihly. Každý materiál má jinou porézní strukturu
Detailní struktura cihly. Každý materiál má jinou porézní strukturu

Klasifikace vlhkosti

Vlhkost stavebních materiálů vyjadřujeme zpravidla jako vlhkost hmotnostní wh [%], která udává poměr hmotnosti vody obsažené ve vzorku hmotnostní sušiny. Norma předepisuje a kategorizuje přiměřené a zvýšené hodnoty, které jsou směrné. Klasifikace vlhkosti zdiva dle ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - Základní ustanovení je uvedena v tabulce níže.

Klasifikace vlhkosti zdiva dle ČSN P 73 0610
Klasifikace vlhkosti zdiva dle ČSN P 73 0610


Využívání prostor má svá specifika a je samozřejmé, že jiné nároky na kvalitu prostředí má například obytná část bytu, archiv, kancelář oproti chodbám, skladům nebo sklepům. Tyto zásadní rozdíly jsou ještě znásobeny vlivem provozů a zejména vnějšími vlivy (jinak se chová zdivo přiléhající k rostlému terénu, zdivo střední a obvodové, rozdělující vytápěné a nevytápěné prostory apod.).

Dalším prvkem ovlivňujícím práci s kategoriemi vlhkosti je konstrukční materiál. Jinak posuzujeme nenasákavý, difuzně„tvrdý“ materiál, jinak materiály, jako jsou cihly, opuka apod. Tato fakta, vycházející ze zkušeností s řadou sanovaných budov, znamenají jistou komplikaci při respektování norem. Zjednodušením může být tabulkové vyjádření jejich úprav. Hodnoty uvedené v tabulce 7.2 jsou zjištěné na několika desítkách staveb.

Vlhkost z fyzikálního hlediska přiměřená
Vlhkost z fyzikálního hlediska přiměřená


Zjištěné hodnoty je vhodné zpracovat formou protokolů. Vhodné je provádět měření v závislosti na teplotě a vlhkosti atmosféry a vnitřního prostoru. Hmotnostní vlhkost zdicích materiálů je ovlivňována také relativní vlhkostí prostorovou. Souvislosti nejsou přímo úměrné a opačný jev (tj. ovlivnění vlhkosti vzduchu v prostorech vlhkostí zdiva) nebyl doposud empiricky stanoven. Skutečností zůstává, že v místnostech se zdmi s vysokou vlhkostí je také vysoká vlhkost vzduchu závislá na teplotě. Vlhkost prostupuje hlavně spárami zdiva vyplněnými maltou nebo difuzně propustnými zdícími materiály.

Běžná vlhkost stavební hmoty [% hm.] v závislosti na relativní vlhkosti
Běžná vlhkost stavební hmoty [% hm.] v závislosti na relativní vlhkosti


Klasifikace hmotnostní vlhkosti zdiva je tedy dána zejména potřebami daného způsobu využívání.

Ze zkušeností s několika stavbami zavlhlých objektů a po posuzování úspěšnosti nebo nezdarů realizované sanační metody vyplývá samozřejmá potřeba najít alespoň směrné orientační hodnoty pro oddělené oblasti budov s odlišnými potřebami.


Jedním ze znaků vlhké zdi je solný (minerální) výkvět
Jedním ze znaků vlhké zdi je solný (minerální) výkvět

 

Odvlhčování staveb Zdroj: Odvlhčování staveb
Autor: Balík Michael a kolektiv


Rubriky článků