hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Pasivní domy

Pasivní domy - Kontrola střechy

2. 12. 2013

V této části se zaměříme na ploché a šikmé střechy opět z hlediska zajištění jejich funkčnosti, což je ochrana stavby před povětrností, tepelná účinnost a těsnost. Obecně platí, že střechu bychom měli kontrolovat, stejně jako spodní stavbu, nejméně dvakrát ročně před zimou a po zimě.


Střechy ploché

jsou obecně na údržbu citlivější, budeme-Ii se však o ně dobře starat, budou sloužit stejně dobře jako střechy šikmé. Všechno chce své. Předmětem kontroly budou zejména klempířské prvky, okapy a svody, které odvádí vodu ze střechy. (Předpokládám, že jsme se dokázali vyhnout vnitřním střešním vpustím v ploše střechy jako méně bezpečným a způsobujícím úniky tepla.) Důležité je pravidelně kontrolovat stav žlabů a svodů a zbavovat je nečistot. Někdy již při přejímkách připomínají sklad náhradních dílů montážních prostředků a stavebního odpadu (nedbalost řemeslníků). S tím souvisí kontrola a pravidelné odstraňování nečistot z lapačů střešní krytiny v místě soklu domu. Zaměříme se rovněž na funkčnost styků, dilatačních spojů a kotevních háků žlabů.

Plochá střecha u nízkoenergetických a pasivních domů, ilustrační fotoDnes se obvykle používají relativně bezúdržbové materiály - titanzinek, měď, plast. V případě použití cenově nejdostupnějšího pozinkovaného ocelového plechu bude nezbytné periodicky cca po pěti letech obnovovat nátěry. Při výměně či rekonstrukci vadných prvků je třeba pamatovat na možnost koroze, ke které dochází mezi některými kovovými materiály navzájem a při kontaktu titanzinku se silikátovými materiály (například beton, malta = alkalické prostředí). O kontrole mřížek větraných dvouplášťových střech platí totéž, co jsme si řekli již u obvodových plášťů. Dále se stanou předmětem kontroly všechny prostupy střechou - odvětrání kanalizace, kotvení televizní antény a detaily u atiky, střešních nástaveb, úžlabí, světlíků, výlezů a střešních oken, přepadových lišt. Rovněž tak funkčnost hromosvodu/bleskosvodu - kotevní prvky, porušení vodivosti, spoje svorkami a svody po fasádě, včetně funkce kontrolní svorky. V ploše střechy se můžeme setkat s hydroizolačním povlakem, kde opět kontrolujeme zejména funkčnost vzájemných spojů pásů, jejich kotvení k podkladu - je namáháno také vztlakem a sáním větru, návaznosti na oplechování a atiky. Krytina nesmí být nepřiměřeně napnuta ani docházet k boulení. Ze střechy je třeba průběžně odstraňovat ostré předměty, které mohou způsobit její protržení. Při opravách nikdy nenecháváme ležet nářadí a montážní prostředky přímo na krytině. Detaily správného provedení najdeme v manuálech dodavatelů krytiny. V případě ochranné vrstvy záhozem/zásypem kačírku nám přibude péče o odstraňování náletové zeleně, plevelů (nejagresivnější jsou kořeny pýru, bodláků, akátu, břízy, olše, vrby a osiky) a kontrola separační a ochranné vrstvy hydroizolace. Stejně tak v případě vegetačního souvrství, kde se musíme rovněž soustředit na přechod vegetačního pokryvu do ochranných pásů kačírku, lemujících prostupy střechou, její obvod a střešní nástavby.

Při kruté zimě musíme ze střechy odstraňovat pravidelně vrstvu zejména mokrého ulehlého sněhu. Obecně lze říci, že správně navržená a provedená střecha bez problému unese cca 500 mm souvislé sněhové pokrývky. (V případě realizace jednoho z našich rodinných domů Kadet® s nízkou stanovou střechou v podhůří Krušných hor máme klientem doloženo, že dům úspěšně přestál zátěž 1,5 metru souvislé vrstvy sněhu.) Rovněž je nezbytné kontrolovat žlaby před zamrznutím ledem, půlkruhové led vytlačí, hranaté může potrhat. To platí i pro šikmé střechy.

Střechy šikmé

Šikmá střecha u nízkoenergetických a pasivních domů, ilustrační fotomají také svoje specifické požadavky v oblasti kontroly a běžné údržby. Jsou obvykle méně zranitelné při zanedbané údržbě. Platí pro ně většina toho, co jsme si řekli u plochých střech. Přibude kontrola detailů kotvení kominických lávek, žebříků a stupadel, zajišťujících pravidelnou revizi komínů, která je předmětem požadavku právních předpisů (2x za rok). Dále kontrola sněhových zábran a ventilačních prvků, zajišťujících odvětrání u hřebene střechy. Revizi komínů a topidel zajišťuje odborná kominická firma na objednávku stavebníka. U celoplošné krytiny na bázi titanzinku se spoji svislým drážkováním, kontrolujeme vizuálně jednotlivé plochy i spoje, titanzinek je při nižších teplotách křehký a může ho poškodit led či sněhová pokrývka. U skládané krytiny může vlivem technologické nebo výrobní nekázně dojít k poškození či popraskání prvků, tašek nebo tvarovek. Většina skladeb umožňuje jejich výměnu, bez nutnosti přeskládat celou střechu. Při výměně prvku je nezbytné zachovat celistvost a funkčnost větrové zábrany, opět plnící roli pojistné hydroizolace. Zvláštností šikmých střech je ukončení krytiny u štítů, při užití klasického oplechování dešťovou drážkou, která nesmí být zakryta krytinou a musí být vizuálně kontrolovatelná a mechanicky čistitelná. Jinak je detail běžně řešen systémovou štítovou tvarovkou s přesahem.

U dřevěných konstrukcí krovů studených půd si všímáme možnosti zatékání do podkroví a oválných výletových otvorů dřevokazného hmyzu. V případě objevení čerstvé vrtné moučky je namístě posouzení odborníkem s návrhem sanační metody.

Z interiéru

je kladen důraz na celistvost parotěsné zábrany = vzduchotěsné roviny, která u kvalitně a správně navržených dřevostaveb je z vnitřní strany překryta a chráněna instalační předstěnou. Při jakémkoliv zásahu do střešního pláště z vnitřní strany, například montáž příčky v podkroví, dodatečná instalace komínu, světlovodu, solárních kolektorů, zavěšení lustru, je nezbytné upozornit montážní firmu na tuto okolnost.

Výplně otvorů

Okna jsou klíčovým prvkem obvodového pláště, a proto jim musíme věnovat odpovídající péči i při užívání domu. Z hlediska zajištění správné funkce je nezbytné.


Autor: Josef Smola
Zdroj: Stavba a užívání nízkoenergetických a pasivních domů; Vydavatelství Grada

Grada, Stavba a užívání nízkoenergetických a pasivních donůRubriky článků